Hlavní obsah

nicht

Částice

  1. ne-užívá se k vyjádření negaceFährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?
  2. nicht..., sondern ne- ..., aleSchnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.
  3. nicht ein nikdo, ani jeden, žádnýNicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.Nikdo neměl odvahu říci ne.

Částice

  1. ne-užívá se v otázkách při očekávání pozitivní odpovědi
  2. ... nicht (wahr)? ...ne?, ...že?, ...co?Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?
  3. nicht einmal aniEr hat sich nicht einmal entschuldigt.Ani se neomluvil.

Spojka

  1. nicht, dass... iron.ne, že by ...užívá se v ironickém smyslu slova
  2. nicht nur ... sondern auch nejen ... ale i, nejen ... nýbrž i

Vyskytuje se v

abgeneigt: (ne)být proti, nemít nic proti čemu návrhu ap.j-m/etw. (nicht) abgeneigt sein

all: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

alt: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

Apfel: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

ausdenken: těžko jen pomyslet na co, co raději ani nedomýšletetw. Akk ist nicht auszudenken

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte

ausstehen: nemoci vystát koho/coj-n/etw. nicht ausstehen können

beieinander: nemít všech pět pohromaděnicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander haben

Bein: sotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.sich nicht (mehr) auf den Beinen halten können

beißen: Však on nekouše., Však on tě neukousne.Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.

beschreiben: být nepopsatelný radost ap.nicht zu beschreiben sein

besonders: nijak zvlášť, nic mocnicht besonders

bevor: dokud ne..., dříve než ne...bevor nicht

Bier: To je/není moje věc.Das ist/ist nicht mein Bier.

Blutgruppe: nebýt čí krevní skupina(nicht) j-s Blutgruppe sein

Bockshorn: (ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strachsich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen

brauchen: To není třeba.Das braucht's nicht.

Brot: Nejen chlebem živ je člověk.Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.

dahinterstecken: Z toho se nestřílí.Da steckt nicht viel dahinter.

durchaus: vůbec (ne), naprosto ne, v žádném případědurchaus nicht

eben: právě že ne(oder) eben nicht

Engel: nebýt zrovna anděl(auch) nicht gerade ein Engel sein

fallen: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Feder: nevylézat z peřinnicht aus den Federn kommen

Fleck: nehnout se s čím z místamit etw. nicht vom Fleck kommen

fragen: Na to se neptám.Danach frage ich nicht.

fühlen: (ne)cítit se ve své kůžisich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen

fünf: nemít všech pět pohromaděseine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhaben

ganz: vůbec ne, naprosto neganz und gar nicht

Gaul: Darovanému koni na zuby nehleď!Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!

geben: To teda nepůjde!, To není možné!Das gibt's ja gar nicht!

gerade: ne- zrovna upřímný ap.nicht gerade

gering: ani v nejmenším, ani náhodounicht im Geringsten

gescheit: nebýt moudrý, nemít rozum z koho/čeho nerozumětaus j-m/etw. nicht gescheit werden

Hals: nemít dostden Hals nicht voll kriegen (können)

halten: nebýt k zastavení/udrženísich nicht halten lassen, nicht zu halten sein

haltmachen: nezastavit se před kým/čímvor j-m/etw. nicht Halt machen

hängen: Nevěš hlavu!Lass den Kopf nicht hängen!

heiß: Co oči nevidí, to srdce nebolí!Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!

helfen: nevědět si (už) radysich nicht (mehr) zu helfen wissen

hierher: až sem a ani o krok dálbis hierher und nicht weiter

hinten: vůbec ne, ani trochuhinten und vorn(e) nicht

Holz: nebýt z kamenenicht aus Holz sein

hören: Já snad špatně slyším!Ich denk', ich hör nicht recht!

irgendjemand: nebýt jen tak někdonicht irgendjemand sein

kehren: nevšímat si čeho pomluv ap., obrátit se zády k čemusich an etw. Akk nicht kehren

kennen: neznat se, neovládnout se vzteky ap.sich nicht mehr kennen (vor ...)

klug: nebýt z koho/čeho moudrýaus j-m/etw. nicht klug werden

Kopf: nevědět, kde člověku hlava stojínicht wissen, wo einem der Kopf steht

Kragenweite: (ne)být čí krevní skupina(nicht) j-s Kragenweite sein

kratzen: co nepálí, netíží, neštve kohoetw. Nom kratzt j-n nicht

lachen: Dovol, abych se zasmál(a)!, To je směšné!Dass ich nicht lache!

Lage: (ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co(nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun

längst: (ani) zdaleka nelängst nicht

lockerlassen: neustoupit, nepovolit, nevzdat tonicht lockerlassen

nagelfest: všechno, co není přibito ukrást ap.(alles,) was nicht niet- und nagelfest ist

nehmen: nenechat si ujít (příležitost) co udělatsich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tun

nicht: ne- ..., alenicht..., sondern

nur: nejen ale inicht nur... sondern auch

ob: ať ... nebo ne(egal) ob... oder nicht

Ohr: nevěřit svým (vlastním) ušímseinen Ohren nicht/kaum trauen

Pappe: nebýt k zahození, nebýt žádné béčkonicht von/aus Pappe sein

partout: za žádnou cenu, v žádném případě, vůbecpartout nicht

Pfennig: ani co by se za nehet vešlonicht für fünf Pfennig

Pott: (ne)poradit si s čím(nicht) zu Pott(e) kommen

Problem: (ne)být problémem koho(nicht) j-s Problem sein

Rahmen: být mimo rámec, nebýt v norměnicht in den Rahmen passen

recht: Nelze se zavděčit všem.Man kann es nicht allen recht machen.

Rede: O tom nemůže být ani řeč! To nepřichází v úvahu!Davon kann nicht die/keine Rede sein!

Rose: (ne)mít na růžích ustláno(nicht) auf Rosen gebettet sein

Ruhe: nenechat se vyvést z mírysich nicht aus der Ruhe bringen lassen

Sache: nebýt pro každého, nelíbit se každému hra na housle ap.nicht jedermanns Sache sein

Schaden: Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.Es soll dein Schaden nicht sein.

schlecht: To není špatné!, To by šlo!Nicht schlecht, Herr Specht!

sehen: nemoci koho/co už ani vidětj-n/etw. nicht mehr sehen können

sein: Nebuď (přece) takový!, No tak!Sei doch nicht so!

Seite: nehnout se od koho ani na krokj-m nicht von der Seite gehen

Sinn: nemít všech pět pohromaděseine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhaben

spaßen: s kým nejsou žertymit j-m ist nicht zu spaßen, j. lässt nicht mit sich spaßen

Abend: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

člověk: Člověče, nezlob se!Mensch, ärgere dich nicht!

dát: nedat jinaknicht anders erlauben

ale: Ne já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld!

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

ano: Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.Gehst du nicht mit? – Doch.

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

bavit se: hovor. Nebav se!Schwatz nicht!, Halt den Mund!

bázlivý: Nebuď tak bázlivý.Sei nicht so ängstlich.

bezinfekční: Kdo má negativní test, je považován za bezinfekčního.Wer einen negativen Test hat, gilt als nicht ansteckend.

být: Strašidla nejsou.Gespenster gibt es nicht.

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

či: Být, či nebýt?Sein oder nicht sein?

délka: Na délku to nevystačí.In der Länge reicht es nicht aus.

dobře: Není mi dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

dohlédnout: Daleko nedohlédnu.Ich kann nicht weit sehen.

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

dopustit: To nikdy nedopustím!Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dozrát: Čas ještě nedozrál.Die Zeit ist noch nicht reif.

drobit: Nedrob tolik!Krümele nicht so rum!

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

existovat: To neexistuje!Das kommt nicht in Frage!

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

hodit se: To se nehodí.Es schickt sich nicht.

hrozba: nebát se hrozeb kohoj-s Drohungen nicht fürchten

chtít: Nechci tomu ani věřit.Das will ich gar nicht glauben.

chvála: nešetřit chváloumit Lob nicht geizen

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jaký: Nevím, jaké to má výhody.Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

jezdit: Autobus v neděli nejezdí.Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.

jinak: Jinak to nejde.Anders geht es nicht.

jistě: Jistě na to nezapomene.Er vergisst es sicher nicht.

jít: Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.

již: Již neprší.Es regnet nicht mehr.

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

klamat: Neklame-li mne zrak, ...Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...

klopit: Neklopit!Nicht kippen!

konat se: Představení se nekoná.Die Vorstellung findet nicht statt.

ladit: Hudební nástroje neladí dohromady.Die Instrumente klingen nicht zusammen.

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

makat: Nemakej na to!Rühre es nicht an!

maličkost: Zní to jednoduše, ale není to žádná maličkost.Es klingt einfach, ist aber nicht so ohne.

manipulovat: Nenechte sebou manipulovat.Lassen Sie sich nicht manipulieren.

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

milý: To nemáš pravdu, můj milý!Da hast du nicht recht, mein Lieber!

minout: To nemůžete minout.Das können Sie nicht verfehlen.

mnoho: Nemám s sebou mnoho peněz.Ich habe nicht viel Geld mit.

moc: To není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.

moct: nemoct usnoutnicht einschlafen können

motat se: Nemotej se do toho.Mische dich darin nicht ein.

mračit se: Nemrač se!Schau nicht so finster drein!

muknout: přen. Ani nemukl.Er muckste nicht.

muset: Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.

myslet: Myslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.