Hlavní obsah

sehen

Slovesosieht, sah, h. gesehen

  1. j-n/etw. nicht mehr sehen können hovor.nemoci koho/co ani vidět
  2. sich bei j-m, irgendwo sehen lassen hovor.ukázat se u koho, kde přijít na návštěvu
  3. j-n vom Sehen kennen znát koho od vidění
  4. siehe oben viz výše

Vyskytuje se v

ähnlich: Das sieht dir ähnlich!To je ti podobné!

ansehen: Sieh (mal) (einer) an!To se podívejme!

aussehen: So siehst du aus!To si jenom myslíš!

Blinde: Das sieht doch ein Blinder (mit dem Krückstock)!To přece vidí i slepý!

Brille: etw. Akk durch eine/die rosarote Brille sehendívat se na co růžovými brýlemi

doppelt: (alles) doppelt sehenvidět (všechno) dvojitě být opilý

Ganze: aufs (große) Ganze gesehencelkově vzato, viděno vcelku

Gespenst: Gespenster sehenmalovat čerta na zeď, vidět duchy

Land: (wieder) Land sehenmít (zase) pevnou půdu pod nohama

Pfennig: jeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehenobrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunu

Schlachtfeld: Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!Tady to vypadá jako po boji!

weitersehen: Dann sehen wir weiter./Dann werden wir weitersehen.Potom uvidíme., Pak se uvidí. co dál ap.

aussehen: Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.

haltbar: mindestens haltbar bis: siehe Packungminimální trvanlivost: viz obal

Zusammenhang: etw. im Zusammenhang sehenvidět co v souvislostech

ähnlichsehen: Das sieht ihm ähnlich.To je mu podobné.

Anlass: keinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě

ansehen: Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!

ansehen: Das sieht sich ganz hübsch an.To vypadá docela hezky.

aussehen: Wie siehst du denn aus?Jak to vypadáš?

aussehen: Es sieht nach Gewitter aus!Vypadá to na bouřku!

danach: Sie sah das Seil und griff danach.Uviděla lano a sáhla po něm.

finden: Das sieht gut aus! – Findest du?To vypadá dobře! – Myslíš?

haben: Ich habe ihn gesehen.Viděl jsem ho.

herauskommen: Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.

ihn: Hast du ihn gesehen?Viděl jsi ho?

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

Preis: Sie sieht nie auf den Preis.Nikdy nehledí na cenu.

rosa: hovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

Seele: Keine Seele war zu sehen.Nebyla vidět ani duše.

selbst: Sie hatte es selbst gesehen.Sama to viděla (na vlastní oči).

sie: Hast du Gabi gesehen? – Ja, sie ist im Garten.Neviděl jsi Gabi? – Viděl, je v zahradě.

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

so: Das Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

vidění: být k viděnízu sehen sein

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...

výše: viz výšesiehe oben

bezvýchodně: Situace vypadá zcela bezvýchodně.Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.

bombasticky: Vypadá to bombasticky.Es sieht bombig aus.

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

černě: vidět vše černěalles schwarz sehen

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

dohlédnout: Daleko nedohlédnu.Ich kann nicht weit sehen.

dvojitě: vidět všechno dvojitěalles doppelt sehen

dvojmo: hovor. vidět dvojmodoppelt sehen

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

hustě: Vypadá to dost hustě.Das sieht fett aus.

jak: Jak ji uviděl, utíkal pryč.Sowie er sie sah, lief er weg.

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jaktěživ: Kdo to jaktěživ viděl?Wer hat es je gesehen?

kdyby: Kdybys to jen viděl!Wenn du es nur gesehen hättest!

když: Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.

kus: vidět kus světaein Stück Welt gesehen haben

minimální: minimální trvanlivost: viz obalmindestens haltbar bis: siehe Packung

mrknout: Zítra se na to mrknu.Ich sehe mir das morgen an.

naposled: Kdy jsme se viděli naposled?Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

otráveně: Vypadala otráveně.Sie sah verdrießlich aus.

plastický: plastické viděníplastisches Sehen

pohledět: přen. pohlédnout pravdě do očíder Wahrheit ins Auge sehen

postava: vidět v dálce tmavou postavuin der Ferne eine dunkle Gestalt sehen

profi: Fotka vypadá profi.Das Foto sieht nach Profi aus.

představení: shlédnout představeníeine Vorstellung sehen

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

sám, sama, samo, samý: Sama to viděla.Sie hat es selbst gesehen.

smět: Smím se podívat?Darf ich mal sehen?

tak: Vidíš to také tak?Siehst du das auch so?

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

úhel: vidět co z jiného úhluetw. aus einer anderen Sicht sehen

ukázat se: Někdy se zase ukaž.Lass dich mal wieder sehen.

vidět: vidět z blízka koho/coj-n/etw. aus der Nähe sehen

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Schön dich zu sehen.

vidět se: Vidíme se každý týden.Wir sehen uns jede Woche.

výborně: Vypadáš dnes výborně.Du siehst heute vorzüglich aus.

vyčkat: Vyčkej a uvidíš.Warte ab und du wirst schon sehen.

vypadat: Vypadalo to jako past.Es sah wie eine Falle aus.

znát: znát koho jen od viděníj-n nur vom Sehen kennen

zrovna: Nevypadá zrovna dobře.Er sieht nicht gerade gut aus.

dívat se: dívat se na svět růžovými brýlemidie Welt durch eine rosa Brille sehen

růžový: vidět co růžovými brýlemietw. durch eine rosarote Brille sehen

věk: Nevypadá na svůj věk.Man sieht ihr ihr Alter nicht an.

vidění: Známe se jen od vidění.Wir kennen uns nur vom Sehen.