Hlavní obsah

haben

Slovesohat, hatte, hat gehabt

  1. mít, vlastnit auto, dům ap.viel Geld habenmít hodně peněz
  2. etw. Akk mít (k dispozici) co čas ap., disponovat čímIch habe keine Zeit.Nemám čas.
  3. mít, cítit žízeň, bolest ap.Durst habenmít žízeňWas hast du denn?Co tě trápí?, Co je s tebou?
  4. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesetw. Akk zur Folge habenmít za následek coetw. Akk im/in Gebrauch habenmít co v užívání, užívat coetw. Akk im Sinn habenmít v úmyslu, zamýšlet co
  5. mít, muset vykonat ap.užívá se ve spojení s zu a infinitivem plnovýznamového slovesaDu hast nichts zu tun?Ty nemáš co dělat?
  6. mít, skládat se o počtu, množství ap.Prag hat 1,2 Millionen Einwohner.Praha má 1,2 milionu obyvatel.
  7. hovor.mít, učit se fyziku ap.Jetzt haben wir gerade Deutsch.Teď máme zrovna němčinu.
  8. neform.j-n dostat (do postele) koho
  9. užívá se ve spojení s předložkamiWas hast du an ihr?Co na ní máš?Hast du Geld bei dir?Máš s sebou peníze?Was hast du ständig gegen mich?Co proti mně pořád máš?Ich habe nichts dagegen.Nemám nic proti tomu.
  10. užívá se jako pomocné sloveso k tvoření minulých časůIch habe ihn gesehen.Viděl jsem ho.Er hat verschlafen.Zaspal.

Vyskytuje se v

Adlerauge: Adleraugen habenmít orlí zrak/oči jako rys

Affe: einen Affen (sitzen) habenmít opici být opilý

Anteil: Anteil an etw.Dat habenmít podíl, podílet se na čem

Arbeit: etw. Akk in Arbeit habenpracovat na čem, mít rozdělané co o řemeslníkovi ap.

Auge: seine Augen überall habenmít oči všude

Auge: etw. Akk im Auge habenmít v úmyslu, zamýšlet co

ausgedient: etw. Akk hat ausgedientco má doslouženo, co dosloužilo stroj ap.

ausgelitten: ausgelitten habenpodlehnout vleklé chorobě, zemřít

ausgesorgt: ausgesorgt habenmít vystaráno s penězi ap.

Backe: Backen wie ein Hamster habenmít tváře jako křeček

Bart: (so) einen Bart habenbýt vousatý vtip ap.

beieinander: nicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander habennemít všech pět pohromadě

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

Bein: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

Benimm: (keinen) Benimm habennemít (žádné) chování

Bettschwere: die nötige Bettschwere habenbýt zralý do postele v důsledku požití alkoholu

Blei: Blei in den Gliedern habenmít nohy jako z olova

Blut: blaues Blut in den Adern habenmít (v žilách) modrou krev aristokratický původ

Blut: heißes Blut habenmít horkou krev, být temperamentní

Boden: festen Boden unter den Füßen habenmít pevnou půdu pod nohama

Brett: ein Brett vor dem Kopf habenbýt natvrdlý

Bündel: Jeder hat sein Bündel zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Butter: Butter auf dem Kopf habenmít máslo na hlavě

Dach: ein Dach über dem Kopf habenmít střechu nad hlavou

denken: Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?Co sis (vlastně vůbec) myslel?

dick: j-n/etw. dick(e) habenkoho/čeho mít po krk

dick: einen dicken Schädel habenmít tvrdou hlavu být tvrdohlavý

Dreck: Dreck am Stecken habenmít máslo na hlavě

Dunst: keinen (blassen) Dunst von etw. habennemít ani páru o čem

Ehre: (Ich) Hab(e) die Ehre!Má úcta!

Einsehen: (k)ein Einsehen haben(ne)mít uznání/pochopení

Elend: das heulende Elend habenmít světabol

Fell: ein dickes Fell habenmít hroší kůži

Feuer: Haben Sie Feuer?Máte oheň?

Finger: den Finger darauf habenmít co pod palcem

Finger: die Finger in etw. Dat habenmít prsty v čem

Finger: an jedem Finger zehn habenmít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.

Finger: etw. Akk im kleinen Finger habenmít co v malíčku

Gefühl: etw. Akk im Gefühl habencítit, tušit co

Geld: Geld wie Heu habenmít peněz jako želez

genug: von j-m/etw. genug habenmít dost koho/čeho

gern: j-n gern habenmít koho rád

gern: Du kannst mich (mal) gern haben!Trhni si! Ty mi můžeš...!

Gewalt: sich/etw. Akk in der Gewalt habenmít co v moci, ovládat se

Gewissen: j-n/etw. auf dem Gewissen habenmít koho/co na svědomí

glätten: Die Wogen haben sich geglättet.Bouře se utišila. vzrušení opadlo

Gold: Gold in der Kehle habenmít zlato v hrdle zpěvák ap.

Gold: Morgenstund(e) hat Gold im Mund(e).Ranní ptáče dál doskáče.

golden: Handwerk hat goldenen Boden.Řemeslo má zlaté dno.

Griff: etw. Akk im Griff habenovládat koho/co

Hals: j-n/etw. auf dem Hals habenmít koho/co na krku

Hand: Hand und Fuß habenmít hlavu a patu

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Hand: zwei linke Hände habenmít obě ruce levé

Hand: j-n an der Hand habenmít koho po ruce

Hand: j-n in der Hand habenmít koho v hrsti ovládat

Herz: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

Herz: das Herz auf der Zunge habenCo na srdci, to na jazyku.

Herz: etw. Akk auf dem Herzen habenmít co na srdci prosbu ap.

Hieb: einen Hieb habennemít všech pět pohromadě

Hinterhalt: im Hinterhalt habenmít v záloze/rezervě

Hinterkopf: etw. Akk im Hinterkopf habenmít co na paměti nezapomenout

Hirnkasten: nichts im Hirnkasten habennemít nic v mozkovně

Hölle: die Hölle auf Erden habenmít peklo na zemi

Hose: die Hose (gestrichen) voll habenmít (strachy) plné gatě

Humor: einen trockenen/schwarzen Humor habenmít suchý/černý humor

Idee: keine Idee von etw. habennemít o čem (ani) páru

jung: jüngere Beine habenmít mladší nohy

Kartoffel: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.

Kasten: etwas auf dem Kasten habenmít něco v hlavě, být bedna

kauen: an etw. Dat zu kauen habenpřekousnout co problém ap., prokousat se čím těžkým úkolem ap.

Kehle: eine trockene Kehle habenmít sucho v krku pít alkohol

Kieker: j-n/etw. auf dem Kieker habenměřit si koho/co nedůvěřivě

Klappe: eine große Klappe habenotvírat si hubu, mít velkou hubu

Kloß: einen Kloß im Hals habenmít knedlík v krku

Knick: einen Knicks im Auge habenšilhat

Knoten: Die Sache hat einen Knoten.Ta věc má háček.

Kopf: Butter auf dem Kopf habenmít máslo na hlavě

kurz: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

Lachen: j. hat das Lachen verlerntkoho přešel smích

Lager: etw. Akk auf Lager habenmít co v zásobě, vysypat co z rukávu několik vtipů ap.

leicht: Du hast leicht reden!Tobě se to lehce řekne!

Leitung: eine lange Leitung habenmít dlouhé vedení

Lüge: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

Mark: kein Mark in den Knochen habenbýt na dně

moralisch: einen/den Moralischen habenmít (špatné) svědomí

Mucken: (seine) Mucken habenmít (své) mouchy

Muffe: Muffe habenmít strach

Nachsehen: das Nachsehen habenšpatně pochodit, vyjít naprázdno

Narr: j-n zum Narren haben/haltenmít koho za blázna