Hlavní obsah

Kopf

Der, podstatné jméno~(e)s, -ö-e

 1. hlava část tělamit dem Kopf nickenpokyvovat hlavou
 2. hlavička, hlava, bedna chytrý člověk
 3. vedení, hlava spiknutí ap.Er ist der Kopf der Bande.Je hlavou party.
 4. hlava rozum, soudnost, myšleníhovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.seinen Kopf anstrengennamáhat (si) hlavu
 5. hlava, osoba, člověkPro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.Vstupné stojí 10 eur na hlavu.
 6. hlávka květáku ap.ein Kopf Kohlhlávka zelí
 7. záhlaví, hlavička dopisu ap., čelo skupiny

Der, podstatné jméno~(e)s, -ö-e

 1. nicht wissen, wo einem der Kopf steht nevědět, kde člověku hlava stojí
 2. einen roten Kopf bekommen zčervenat, zrudnout studem ap.
 3. Kopf hoch! Hlavu vzhůru!
 4. j-s Kopf fordern žádat čí hlavu smrt, pracovní postavení ap.
 5. seinen Kopf retten hovor.zachránit si krk
 6. den Kopf in den Sand stecken strkat hlavu do písku
 7. den Kopf hoch tragen nosit hlavu vysoko být hrdý
 8. etw. Akk auf den Kopf stellen hovor.obrátit co vzhůru nohama
 9. nicht auf den Kopf gefallen sein hovor.nebýt padlý na hlavu
 10. j-m in den Kopf steigen stoupnout komu do hlavy alkohol ap.
 11. mit dem Kopf durch die Wand wollen hovor.chtít hlavou prorazit zeď
 12. Es geht um Kopf und Kragen. hovor.Jde o krk.
 13. von Kopf bis Fuß od hlavy (až) k patě
 14. Butter auf dem Kopf haben hovor.mít máslo na hlavě
 15. Hals über Kopf hovor.hlava nehlava překotně, bezhlavě
 16. aus dem Kopf nazpaměť, z hlavy

Vyskytuje se v

Brett: ein Brett vor dem Kopf habenbýt natvrdlý

Butter: Butter auf dem Kopf habenmít máslo na hlavě

Dach: ein Dach über dem Kopf habenmít střechu nad hlavou

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Hals: Hals über Kopfhlava nehlava, bezhlavě, ukvapeně, unáhleně

hängen: Lass den Kopf nicht hängen!Nevěš hlavu!

hinweg: über j-s Kopf hinwegbez vědomí koho nadřízeného ap.

hoch: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

Kopf: nicht wissen, wo einem der Kopf stehtnevědět, kde člověku hlava stojí

Nagel: den Nagel auf den Kopf treffenudeřit hřebík na hlavičku

Rosine: (große) Rosinen im Kopf habennosit hlavu v oblacích

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

steigen: j-m in den Kopf steigenstoupnout do hlavy komu sláva, úspěch ap.

Stroh: Stroh im Kopf habenmít v hlavě seno

verlieren: den Kopf verlierenztratit hlavu, zpanikařit

nach: den Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo

aufschlagen: sich den Kopf aufschlagennarazit si hlavu

binden: Ich band mir ein Tuch um den Kopf.Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.

drehen: den Kopf leicht drehenlehce otočit hlavu

durchstoßen: Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

neigen: den Kopf zum Gruß neigensklonit hlavu na pozdrav

schlagen: mit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň

schütteln: über etw. den Kopf/mit dem Kopf schüttelnkroutit/vrtět hlavou nad čím

überschlagen: etw. rasch im Kopf überschlagenrychle si v hlavě spočítat co

wehtun: Mein Kopf tut mir weh.Bolí mě hlava.

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

zuneigen: Sie neigte ihm ihren Kopf zu.Naklonila k němu hlavu.

zurücklegen: den Kopf zurücklegen und in die Höhe schauenzaklonit hlavu a podívat se do výšky

hlava: von Kopf bis Fußod hlavy až k patě

k, ke, ku: von Kopf bis Fußod hlavy k patě

mozek: der Kopf der Revolution/Firma seinpřen. být mozkem revoluce/firmy

přijít: den Kopf verlierenpřijít o hlavu

vzhůru: etw. steht auf dem Kopf, etw. geht rundco je vzhůru nohama

bezhlavý: Hals über Kopf die Flucht ergreifendát se na bezhlavý útěk

čelo: am Kopf der Tafel sitzensedět v čele tabule

harašit: Bei ihm spukt es im Kopf.Haraší mu ve věži.

hrnout se: Das Blut steigt in den Kopf.Krev se hrne do hlavy.

kolovat: Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.Myšlenky mu kolují hlavou.

kroutit: den Kopf schüttelnkroutit hlavou

kývat: den Kopf im Rhythmus bewegenkývat hlavou do rytmu

mihnout se: Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.

načisto: Er hat ganz und gar den Kopf verloren.Ztratil dočista hlavu.

nahrnout se: Das Blut ist ihm in den Kopf gestiegen.Krev se mu nahrnula do hlavy.

odklonit: den Kopf abwendenodklonit hlavu

podložit: den Kopf mit einem Kissen (ab)stützenpodložit hlavu polštářem

pohazovat: den Kopf zurückwerfenpohazovat hlavou

pohladit: das Kind über den Kopf streichelnpohladit dítě po hlavě

pohlavek: j-m einen Klaps auf den Kopf gebendát komu pohlavek

pohodit: den Kopf zurückwerfenpohodit hlavou

poranit se: Er verletzte sich am Kopf.Poranil se na hlavě.

potřást: über j-n/etw. den Kopf schüttelnexpr. potřást hlavou nad kým/čím

pracovat: mit den Händen/dem Kopf arbeitenpracovat rukama/hlavou

prohnat: j-m eine Kugel durch den Kopf jagenprohnat komu kulku hlavou

předklonit: den Kopf vorneigenpředklonit hlavu

přerazit se: Er läuft über Hals und Kopf davon.Běží, div se nepřerazí.

převyšovat: Sie überragt mich um einen Kopf.Převyšuje mě o hlavu.

rojit se: Durch seinen Kopf schwirren unterschiedliche Gedanken.přen. Rojí se mu v hlavě různorodé myšlenky.

rozbitý: aufgeschlagener Kopfrozbitá hlava

sehnout: den Kopf beugensehnout hlavu

sklonit: den Kopf senkensklonit hlavu

trůnit: am Kopf des Tisches thronentrůnit v čele stolu

úder: der Schlag auf den Kopfúder do hlavy

utnout: Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.Gilotina mu uťala hlavu.

uzvednout: die Hantel über den Kopf hebenuzdvihnout činku nad hlavu

vrtat: Seine Worte gingen ihr im Kopf herum.Jeho slova jí vrtala hlavou.

vrtět: über etw. ungläubig den Kopf schüttelnnevěřícně vrtět hlavou nad čím

vystrčit: den Kopf aus dem Fenster (st)reckenvystrčit hlavu z okna

vytočit: den Kopf zur Seite drehenvytočit hlavu do strany

vztyčit: Er hat den Kopf stolz erhoben.Vztyčil hrdě hlavu.

zabořit: den Kopf in die Hände vergrabenzabořit hlavu do dlaní

zamotat: j-m den Kopf verdrehenzamotat hlavu komu

zatřást: Er hat den Kopf abweisend geschüttelt.Odmítavě zatřásl hlavou.

zavlát: Das Haar wehte ihr um den Kopf.Vlasy jí zavlály kolem hlavy.

zbláznit: Sie hat ihm den Kopf völlig verdreht.Úplně mu zbláznila hlavu.

čistý: klaren Kopf habenpřen. mít čistou hlavu

dostat: j-m etw. in den Kopf stopfendostat komu co do hlavy

hlavička: den Nagel auf den Kopf treffentrefit/uhodit hřebík na hlavičku