Hlavní obsah

schlagen

Slovesoschlägt, schlug, h./i. geschlagen

 1. bít, tlouci, (z)mlátitj-n ins Gesicht schlagenmlátit koho do obličejeEr ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.
 2. sich schlagen bít se, rvát se, mlátit se
 3. (ro)zmlátit, zbít
 4. bouchnout, udeřit, tloucigegen die Tür schlagenbouchat na dveřemit der Faust auf den Tisch schlagentlouci pěstí do stolu
 5. vytlouci, vyrazit, vybouchat otvor do stěny ap.
 6. zatlouci, zabít, zabouchat hřebík do zdi ap.einen Pflock in den Boden schlagenzabít kolík do země
 7. vyrazit z ruky, omlátit, otlouci omítku ap.
 8. odpálit míč ap., srazit soupeře ap., rozbít vejce ap.
 9. (po)kácet, porazit
 10. (vy)šlehat, ušlehatSchaum schlagenšlehat pěnu
 11. třepotat, bít křídly
 12. bouchnout se, uhodit se, narazitmit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň
 13. uhodit, udeřit o blesku
 14. šlehat, vyrážet plameny ap.
 15. j-m auf etw. Akk projevit se, odrazit se komu na čem
 16. sich schlagen srazit se o páře ap.
 17. (o)balit, zabalit
 18. tlouci, bít, tepat o srdci ap.
 19. odbíjet, tlouci o hodinách
 20. porazit soupeře ap.

Vyskytuje se v

Blindheit: (wie) mit Blindheit geschlagen seinbýt zaslepený, mít klapky na očích

dreizehn: Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

Gemüt: j-m aufs Gemüt schlagendeprimovat, ubíjet koho

Kapital: Kapital aus etw. schlagenvytřískat z čeho kapitál

Kontor: ein Schlag ins Kontorrána pod pás

Lärm: Lärme schlagenudělat rozruch, nahlas protestovat upozornit na něco

Schaum: Schaum schlagenmít silné řeči, mít velkou hubu vychloubat se

Schlag: Schlag auf Schlagráz na ráz

schlagen: sich schlagenbít se, rvát se, mlátit se

Schnippchen: j-m ein Schnippchen schlagenudělat komu čáru přes rozpočet

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

treffen: j-n trifft der Schlagkoho trefí šlak

tun: keinen (Hand)Schlag tun(ani) nehnout prstem

Welle: Wellen schlagenbudit rozruch

Wind: etw. Akk in den Wind schlagenříkat co do větru

anschlagen: Die Rosen schlagen an.Růže se ujímají.

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně

k. o.: j-n k. o. schlagenknokautovat koho, porazit knokautem

Kreuz: j-n ans Kreuz schlagenpřibít koho na kříž

steif: Eiweiß steif schlagenušlehat bílek do tuha

versetzen: j-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho

durchschlagen: Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.Sušené ovoce ho projímá.

Rekord: alle Rekorde brechen/schlagenlámat (všechny) rekordy

Ritter: j-n zum Ritter schlagenpasovat na rytíře koho

Schacht: einen Schacht bohren/graben/schlagenvrtat/kopat/razit jámu

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

umschlagen: Das Wetter schlug um.Počasí se změnilo.

zuschlagen: přen. Das Schicksal schlug zu.Osud zasáhl.

ráz: Schlag auf Schlagráz na ráz

bít: Alarm schlagenbít na poplach

bubnovat: die Trommel schlagenbubnovat na buben

dutý: ein dumpfer Schlagdutý úder

hvězda: ein Rad schlagensport. udělat hvězdu

kus: etw. in Stücke schlagenrozbít co na kusy

mrskat: Der Karpfen schlägt mit der Flosse.Kapr mrská ploutví.

napřáhnout: Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.Napřáhl ruku a uhodil.

odpálit: Der Tennisspieler schlug den Ball übers Netz.Tenista odpálil míč přes síť.

pátá: Es schlug fünf Uhr.Odbila pátá.

praštit: (mit der Faust) auf den Tisch schlagenpraštit (pěstí) do stolu

proutek: j-n mit einer Rute schlagenšlehnout koho proutkem

přerazit: ein Holzbrett mit einem Schlag entzweibrechenpřerazit úderem dřevěnou desku

přibít: den Haken in die Mauer schlagenpřibít skobu do zdi

přitlouct: ein Poster ans Tor schlagenpřitlouci plakát na vrata

pučet: Die Bäume schlagen schon aus.Stromy už pučí.

ranit: mit Blindheit geschlagen seinpřen., kniž. být raněn slepotou

rozbušit se: Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.Srdce se mu rozbušilo vzrušením.

rozevřít se: Die Autotür schlug (heftig) auf.Dveře od auta se prudce rozevřely.

rozmáchnout se: Er holte zum Schlag aus.Rozmáchl se k ráně.

rozpřáhnout: mit der Hand zum Schlag ausholenrozpřáhnout ruku k ráně

rozpřáhnout se: Sie holte aus und schlug.Rozpřáhla se a uhodila.

rvát se: sich durchs Leben schlagenrvát se se životem

tlouct: mit der Faust auf den Tisch schlagentlouct pěstí do stolu

ťukat: den Takt schlagenťukat do taktu

úder: der Schlag auf den Kopfúder do hlavy

uhnout: einem Schlag ausweichenuhnout ráně

uhodit: mit der Faust auf den Tisch schlagenuhodit pěstí do stolu

uchytit se: Das Lied schlug gut ein.Píseň se dobře uchytila.

ušlehat: Eiweiß steif schlagenušlehat bílek

útěk: j-n in die Flucht schlagenzahnat koho na útěk

utnout: Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.Gilotina mu uťala hlavu.

vlna: Die Wellen schlagen ans Ufer.Vlny narážejí na břeh.

zaseknout: die Axt in das Holz schlagenzaseknout sekeru do dřeva

zatnout: die Axt ins Holz schlagenzatnout sekeru do dřeva

zatřepetat: mit den Flügeln schlagenzatřepetat křídly

zeď: einen Nagel in die Wand schlagenzatlouci hřebík do zdi

jeden, jedna, jedno: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

kapitál: Kapital aus etw. schlagenvytlouct z čeho kapitál

klepnout: Der Schlag hat ihn getroffen.Klepla ho pepka.

moucha: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

otlouct: j-m etw. um die Ohren schlagenkomu co otlouct o hlavu

otřískat: j-m etw. Akk um die Ohren schlagenotřískat komu co o hlavu

pás: ein Schlag unter die Gürtelliniepřen. rána pod pás

prdel: j-n auf den Arsch schlagendát komu na prdel

rána: j-m einen Schlag unter die Gürtellinie versetzenpřen. dát komu ránu pod pás

vytlouct: j-m etw. Akk aus dem Kopf schlagenvytlouci komu co z hlavy

Alarm: Alarm schlagenbít na poplach