Hlavní obsah

schlagen

Slovesoschlägt, schlug, h./i. geschlagen

 1. bít, tlouci, (z)mlátitj-n ins Gesicht schlagenmlátit koho do obličejeEr ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.
 2. sich schlagen bít se, rvát se, mlátit se
 3. (ro)zmlátit, zbít
 4. bouchnout, udeřit, tloucigegen die Tür schlagenbouchat na dveřemit der Faust auf den Tisch schlagentlouci pěstí do stolu
 5. vytlouci, vyrazit, vybouchat otvor do stěny ap.
 6. zatlouci, zabít, zabouchat hřebík do zdi ap.einen Pflock in den Boden schlagenzabít kolík do země
 7. vyrazit z ruky, omlátit, otlouci omítku ap.
 8. odpálit míč ap., srazit soupeře ap., rozbít vejce ap.
 9. (po)kácet, porazit
 10. (vy)šlehat, ušlehatSchaum schlagenšlehat pěnu
 11. třepotat, bít křídly
 12. bouchnout se, uhodit se, narazitmit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň
 13. uhodit, udeřit o blesku
 14. šlehat, vyrážet plameny ap.
 15. j-m auf etw. Akk projevit se, odrazit se komu na čem
 16. sich schlagen srazit se o páře ap.
 17. (o)balit, zabalit
 18. tlouci, bít, tepat o srdci ap.
 19. odbíjet, tlouci o hodinách
 20. porazit soupeře ap.

Vyskytuje se v

Alarm: Alarm schlagenbít na poplach

Blindheit: (wie) mit Blindheit geschlagen seinbýt zaslepený, mít klapky na očích

dreizehn: Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

Gemüt: j-m aufs Gemüt schlagendeprimovat, ubíjet koho

Kapital: Kapital aus etw. schlagenvytřískat z čeho kapitál

Kontor: ein Schlag ins Kontorrána pod pás

Lärm: Lärme schlagenudělat rozruch, nahlas protestovat upozornit na něco

Schaum: Schaum schlagenmít silné řeči, mít velkou hubu vychloubat se

Schlag: Schlag auf Schlagráz na ráz

Schlag: für j-n ein Schlag ins Gesicht seinbýt (jako) rána mezi oči pro koho

Schlag: ein Schlag unter die Gürtellinierána pod pás

Schlag: ein Schlag ins Wasser (sein)(být) výkřik do prázdna neúspěch

Schlag: mit einem Schlag(e)jednou ranou, najednou, naráz

Schnippchen: j-m ein Schnippchen schlagenudělat komu čáru přes rozpočet

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

treffen: j-n trifft der Schlagkoho trefí šlak

tun: keinen (Hand)Schlag tun(ani) nehnout prstem

Welle: Wellen schlagenbudit rozruch

Wind: etw. Akk in den Wind schlagenříkat co do větru

anschlagen: Die Rosen schlagen an.Růže se ujímají.

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně

k. o.: j-n k. o. schlagenknokautovat koho, porazit koho knokautem

Kreuz: j-n ans Kreuz schlagenpřibít koho na kříž

steif: Eiweiß steif schlagenušlehat bílek do tuha

versetzen: j-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho

durchschlagen: Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.Sušené ovoce ho projímá.

Rekord: alle Rekorde brechen/schlagenlámat (všechny) rekordy

Ritter: j-n zum Ritter schlagenpasovat na rytíře koho

Schacht: einen Schacht bohren/graben/schlagenvrtat/kopat/razit jámu

Schaum: Eiweiß zu Schaum schlagenušlehat bílek do pěny

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

Schlag: einen Schlag abwehrenodrazit úder

Schlag: zu einem Schlag ausholennapřáhnout se k ráně

umschlagen: Das Wetter schlug um.Počasí se změnilo.

zuschlagen: přen. Das Schicksal schlug zu.Osud zasáhl.

ráz: ráz na rázSchlag auf Schlag

bít: bít na poplachAlarm schlagen

bubnovat: bubnovat na bubendie Trommel schlagen

dutý: dutý úderein dumpfer Schlag

hvězda: sport. udělat hvězduein Rad schlagen

kus: rozbít co na kusyetw. in Stücke schlagen

mrskat: Kapr mrská ploutví.Der Karpfen schlägt mit der Flosse.

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

odpálit: Tenista odpálil míč přes síť.Der Tennisspieler schlug den Ball übers Netz.

pátá: Odbila pátá.Es schlug fünf Uhr.

praštit: praštit (pěstí) do stolu(mit der Faust) auf den Tisch schlagen

proutek: šlehnout koho proutkemj-n mit einer Rute schlagen

přerazit: přerazit úderem dřevěnou deskuein Holzbrett mit einem Schlag entzweibrechen

přibít: přibít skobu do zdiden Haken in die Mauer schlagen

přitlouct: přitlouci plakát na vrataein Poster ans Tor schlagen

pučet: Stromy už pučí.Die Bäume schlagen schon aus.

ranit: přen., kniž. být raněn slepotoumit Blindheit geschlagen sein

rozbušit se: Srdce se mu rozbušilo vzrušením.Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.

rozevřít se: Dveře od auta se prudce rozevřely.Die Autotür schlug (heftig) auf.

rozmáchnout se: Rozmáchl se k ráně.Er holte zum Schlag aus.

rozpřáhnout: rozpřáhnout ruku k ráněmit der Hand zum Schlag ausholen

rozpřáhnout se: Rozpřáhla se a uhodila.Sie holte aus und schlug.

rvát se: rvát se se životemsich durchs Leben schlagen

tlouct: tlouct pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch schlagen

tlouct: Hodiny tlučou půlnoc.Die Uhr schlägt Mitternacht.

ťukat: ťukat do taktuden Takt schlagen

úder: úder do hlavyder Schlag auf den Kopf

uhnout: uhnout ráněeinem Schlag ausweichen

uhodit: uhodit pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch schlagen

uhodit: Hodiny uhodily poledne.Die Uhr hat Mittag geschlagen.

uhodit: přen. Ví, kolik uhodilo.Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.

uchytit se: Píseň se dobře uchytila.Das Lied schlug gut ein.

ušlehat: ušlehat bílekEiweiß steif schlagen

ušlehat: ušlehat sníh z bílkuEiweiß zu Schnee schlagen

útěk: zahnat koho na útěkj-n in die Flucht schlagen

utnout: Gilotina mu uťala hlavu.Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.

vlna: Vlny narážejí na břeh.Die Wellen schlagen ans Ufer.

zaseknout: zaseknout sekeru do dřevadie Axt in das Holz schlagen

zatnout: zatnout sekeru do dřevadie Axt ins Holz schlagen

zatřepetat: zatřepetat křídlymit den Flügeln schlagen

zeď: zatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand schlagen

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

kapitál: vytlouct z čeho kapitálKapital aus etw. schlagen

klepnout: Klepla ho pepka.Der Schlag hat ihn getroffen.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

otlouct: komu co otlouct o hlavuj-m etw. um die Ohren schlagen

otřískat: otřískat komu co o hlavuj-m etw. Akk um die Ohren schlagen

pás: přen. rána pod pásein Schlag unter die Gürtellinie

prdel: dát komu na prdelj-n auf den Arsch schlagen

rána: přen. dát komu ránu pod pásj-m einen Schlag unter die Gürtellinie versetzen

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

vytlouct: vytlouci komu co z hlavyj-m etw. Akk aus dem Kopf schlagen