Hlavní obsah

Schlag

Vyskytuje se v

Alarm: Alarm schlagenbít na poplach

Blindheit: (wie) mit Blindheit geschlagen seinbýt zaslepený, mít klapky na očích

dreizehn: Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

Gemüt: j-m aufs Gemüt schlagendeprimovat, ubíjet koho

Kapital: Kapital aus etw. schlagenvytřískat z čeho kapitál

Kontor: ein Schlag ins Kontorrána pod pás

Lärm: Lärme schlagenudělat rozruch, nahlas protestovat upozornit na něco

Schaum: Schaum schlagenmít silné řeči, mít velkou hubu vychloubat se

schlagen: sich schlagenbít se, rvát se, mlátit se

schlagen: sich schlagensrazit se o páře ap.

Schnippchen: j-m ein Schnippchen schlagenudělat komu čáru přes rozpočet

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

treffen: j-n trifft der Schlagkoho trefí šlak

tun: keinen (Hand)Schlag tun(ani) nehnout prstem

Welle: Wellen schlagenbudit rozruch

Wind: etw. Akk in den Wind schlagenříkat co do větru

anschlagen: Die Rosen schlagen an.Růže se ujímají.

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně

k. o.: j-n k. o. schlagenknokautovat koho, porazit koho knokautem

Kreuz: j-n ans Kreuz schlagenpřibít koho na kříž

steif: Eiweiß steif schlagenušlehat bílek do tuha

versetzen: j-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho

durchschlagen: Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.Sušené ovoce ho projímá.

Rekord: alle Rekorde brechen/schlagenlámat (všechny) rekordy

Ritter: j-n zum Ritter schlagenpasovat na rytíře koho

Schacht: einen Schacht bohren/graben/schlagenvrtat/kopat/razit jámu

Schaum: Eiweiß zu Schaum schlagenušlehat bílek do pěny

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

schlagen: j-n ins Gesicht schlagenmlátit koho do obličeje

schlagen: Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.

schlagen: gegen die Tür schlagenbouchat na dveře

schlagen: mit der Faust auf den Tisch schlagentlouci pěstí do stolu

schlagen: einen Pflock in den Boden schlagenzabít kolík do země

schlagen: Schaum schlagenšlehat pěnu

schlagen: mit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň

umschlagen: Das Wetter schlug um.Počasí se změnilo.

zuschlagen: přen. Das Schicksal schlug zu.Osud zasáhl.

ráz: ráz na rázSchlag auf Schlag

bít: bít na poplachAlarm schlagen

bubnovat: bubnovat na bubendie Trommel schlagen

dutý: dutý úderein dumpfer Schlag

hvězda: sport. udělat hvězduein Rad schlagen

kus: rozbít co na kusyetw. in Stücke schlagen

mrskat: Kapr mrská ploutví.Der Karpfen schlägt mit der Flosse.

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

odpálit: Tenista odpálil míč přes síť.Der Tennisspieler schlug den Ball übers Netz.

pátá: Odbila pátá.Es schlug fünf Uhr.

praštit: praštit (pěstí) do stolu(mit der Faust) auf den Tisch schlagen

proutek: šlehnout koho proutkemj-n mit einer Rute schlagen

přerazit: přerazit úderem dřevěnou deskuein Holzbrett mit einem Schlag entzweibrechen

přibít: přibít skobu do zdiden Haken in die Mauer schlagen

přitlouct: přitlouci plakát na vrataein Poster ans Tor schlagen

pučet: Stromy už pučí.Die Bäume schlagen schon aus.

ranit: přen., kniž. být raněn slepotoumit Blindheit geschlagen sein

rozbušit se: Srdce se mu rozbušilo vzrušením.Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.

rozevřít se: Dveře od auta se prudce rozevřely.Die Autotür schlug (heftig) auf.

rozmáchnout se: Rozmáchl se k ráně.Er holte zum Schlag aus.

rozpřáhnout: rozpřáhnout ruku k ráněmit der Hand zum Schlag ausholen

rozpřáhnout se: Rozpřáhla se a uhodila.Sie holte aus und schlug.

rvát se: rvát se se životemsich durchs Leben schlagen

tlouct: tlouct pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch schlagen

tlouct: Hodiny tlučou půlnoc.Die Uhr schlägt Mitternacht.

ťukat: ťukat do taktuden Takt schlagen

úder: úder do hlavyder Schlag auf den Kopf

uhnout: uhnout ráněeinem Schlag ausweichen

uhodit: uhodit pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch schlagen

uhodit: Hodiny uhodily poledne.Die Uhr hat Mittag geschlagen.

uhodit: přen. Ví, kolik uhodilo.Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.

uchytit se: Píseň se dobře uchytila.Das Lied schlug gut ein.

ušlehat: ušlehat bílekEiweiß steif schlagen

ušlehat: ušlehat sníh z bílkuEiweiß zu Schnee schlagen

útěk: zahnat koho na útěkj-n in die Flucht schlagen

utnout: Gilotina mu uťala hlavu.Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.

vlna: Vlny narážejí na břeh.Die Wellen schlagen ans Ufer.

zaseknout: zaseknout sekeru do dřevadie Axt in das Holz schlagen

zatnout: zatnout sekeru do dřevadie Axt ins Holz schlagen

zatřepetat: zatřepetat křídlymit den Flügeln schlagen

zeď: zatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand schlagen

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

kapitál: vytlouct z čeho kapitálKapital aus etw. schlagen

klepnout: Klepla ho pepka.Der Schlag hat ihn getroffen.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

otlouct: komu co otlouct o hlavuj-m etw. um die Ohren schlagen

otřískat: otřískat komu co o hlavuj-m etw. Akk um die Ohren schlagen