Hlavní obsah

Wind

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. vítr proudění vzduchuDer Wind bläst/legt sich.Vítr vane/utichá.
 2. větry, střevní plyny

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. (schnell) wie der Wind (rychlý) jako vítr
 2. irgendwo weht jetzt ein anderer Wind hovor.kde je to teď jiný kafe
 3. wissen, woher der Wind weht hovor.vědět odkud vítr vane
 4. viel Wind um etw. machen hovor.dělat mnoho povyku kolem čeho, pro co
 5. j. hat von etw. Wind bekommen hovor.co se doneslo komu
 6. j-m den Wind aus den Segeln nehmen hovor.brát komu vítr z plachet
 7. bei Wind und Wetter za každého počasí
 8. gegen den Wind segeln plout proti větru
 9. etw. Akk in den Wind schlagen říkat co do větru
 10. in den Wind reden mluvit do větru

Vyskytuje se v

Fahne: die Fahne nach dem Wind drehentočit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášť

Kopf: mit dem Kopf durch die Wand wollenchtít hlavou prorazit zeď

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

Wand: ... dass die Wände wackeln... až se stěny otřásají smát se ap.

Wand: j-n an die Wand drückentlačit koho ke zdi konkurenta ap.

Wand: gegen eine Wand redenmluvit (jako) do zdi

weiß: weiß wie die Wandbílý/bledý jako stěna

winden: sich windenum etw. vinout se, pnout se kolem čeho o rostlině

winden: sich windenplazit se had ap.

winden: sich windenvor etw. Dat svíjet se čím bolestí ap.

winden: sich windenaus etw. vytáčet se, vymlouvat se z čeho z povinností ap.

winden: sich windenvinout se, táhnout se cesta ap.

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aufprallen: Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.Koule narazila do zdi.

befestigen: ein Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku ke zdi

blasen: Ein eisiger Wind bläst.Fouká ledový vítr.

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

drängen: j-n an die Wand drängentlačit koho ke zdi

durchbohren: die Wand durchbohrenprovrtat stěnu

durchdringen: sogar die dicksten Wände durchdringenpronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmi

einschlagen: einen Nagel in die Wand einschlagenzatlouci hřebík do zdi

eisig: Es bläst ein eisiger Wind.Fouká mrazivý vítr.

gehen: Es geht ein kalter Wind.Fouká studený vítr.

kehren: Das Segel kehrt sich nach dem Wind.Plachta se obrací po větru.

klopfen: an die/der Wand klopfenzaťukat na stěnu

lehnen: das Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

Wand: Er wurde weiß wie eine Wand.Zbledl jako stěna.

winden: die Blumen zu einem Kranz windenuvít květiny do věnce

mírný: meteor. mírný vítrein mäßiger Wind

počasí: za každého počasíbei Wind und Wetter/jedem Wetter

závod: s větrem o závodwie der Wind

drak: pouštět po větru drakaeinen Drachen im Wind (auf)steigen lassen

držet: Hřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.

fučet: Venku fučí.Draußen windet es.

nabílit: nabílit zdi vápnemdie Wände tünchen

nápor: nápor větruder Ansturm/Anprall des Windes

nárazový: meteor. nárazový vítrböiger Wind

obložit: obložit stěny dřevemWände mit Holz verkleiden

odpadnout: Ze zdi odpadla omítka.Von der Wand ist der Putz abgefallen.

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

ovanout: Ovanul nás studený vítr.Es hat uns ein kalter Wind angeweht.

počmárat: počmárat zdi pastelkamiWände mit Buntstiften bekritzeln

postrčit: postrčit skříň ke zdiden Schrank an die Wand rücken

prolínat: Vlhkost prolíná zdmi.Die Nässe dringt durch die Wände durch.

prorazit: Kulky prorazily zeď.Die Kugeln haben die Wand durchschlagen.

provlhlý: provlhlé zdidurchfeuchtete Wände

prudký: prudké větry/deštěheftige Winde/Regenfälle

průzor: průzor ve stěnědas Guckloch in der Wand

převlékat: přen. převlékat kabátden Mantel nach dem Wind(e) drehen

přibít: přibít obraz na zeďdas Bild an die Wand (an)nageln

přijít: Skříň přijde ke stěně.Der Schrank kommt zur Wand.

připevnit: připevnit poličku na zeďdas Regal an der Wand befestigen

připíchnout: připíchnout vyhlášku na zeďdie Anordnung an die Wand festpinnen

připlácnout: připlácnout mouchu na zeďeine Fliege an die Wand drücken

přirazit: Prudce ho přirazil ke zdi.Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.

přisunout: přisunout skříň ke stěněden Schrank an die Wand schieben

přišroubovat: přišroubovat poličku na zeďdas Regal an die Wand anschrauben

přitlačit se: přitlačit se ke stěněsich an die Wand drücken

rozehnat: Vítr rozehnal mraky.Der Wind hat die Wolken vertrieben.

roznést: Vítr roznesl prach ze silnic.Der Wind hat den Staub von den Straßen verbreitet.

rozvlnit: Vítr rozvlnil hladinu rybníka.Der Wind wühlte den Teichspiegel auf.

rvát: Vítr rve listí ze stromů.Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.

strhat: strhat plakáty ze zdiPlakate von der Wand abreißen