Hlavní obsah

Wind

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. vítr proudění vzduchuDer Wind bläst/legt sich.Vítr vane/utichá.
 2. větry, střevní plyny

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. (schnell) wie der Wind (rychlý) jako vítr
 2. irgendwo weht jetzt ein anderer Wind hovor.kde je to teď jiný kafe
 3. wissen, woher der Wind weht hovor.vědět odkud vítr vane
 4. viel Wind um etw. machen hovor.dělat mnoho povyku kolem čeho, pro co
 5. j. hat von etw. Wind bekommen hovor.co se doneslo komu
 6. j-m den Wind aus den Segeln nehmen hovor.brát komu vítr z plachet
 7. bei Wind und Wetter za každého počasí
 8. gegen den Wind segeln plout proti větru
 9. etw. Akk in den Wind schlagen říkat co do větru
 10. in den Wind reden mluvit do větru

Vyskytuje se v

Kopf: mit dem Kopf durch die Wand wollenchtít hlavou prorazit zeď

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

weiß: weiß wie die Wandbílý/bledý jako stěna

Wind: (schnell) wie der Wind(rychlý) jako vítr

winden: sich windenum etw. vinout se, pnout se kolem čeho o rostlině

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aufprallen: Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.Koule narazila do zdi.

befestigen: ein Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku ke zdi

blasen: Ein eisiger Wind bläst.Fouká ledový vítr.

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

drängen: j-n an die Wand drängentlačit koho ke zdi

durchbohren: die Wand durchbohrenprovrtat stěnu

durchdringen: sogar die dicksten Wände durchdringenpronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmi

einschlagen: einen Nagel in die Wand einschlagenzatlouci hřebík do zdi

eisig: Es bläst ein eisiger Wind.Fouká mrazivý vítr.

gehen: Es geht ein kalter Wind.Fouká studený vítr.

kehren: Das Segel kehrt sich nach dem Wind.Plachta se obrací po větru.

klopfen: an die/der Wand klopfenzaťukat na stěnu

lehnen: das Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

mírný: ein mäßiger Windmeteor. mírný vítr

počasí: bei Wind und Wetter/jedem Wetterza každého počasí

závod: wie der Winds větrem o závod

drak: einen Drachen im Wind (auf)steigen lassenpouštět po větru draka

držet: Der Nagel hält in der Wand.Hřebík drží ve zdi.

fučet: Draußen windet es.Venku fučí.

nabílit: die Wände tünchennabílit zdi vápnem

nápor: der Ansturm/Anprall des Windesnápor větru

nárazový: böiger Windmeteor. nárazový vítr

obložit: Wände mit Holz verkleidenobložit stěny dřevem

odpadnout: Von der Wand ist der Putz abgefallen.Ze zdi odpadla omítka.

originál: An der Wand hängen zwei Originale.Na stěně visí dva originály.

ovanout: Es hat uns ein kalter Wind angeweht.Ovanul nás studený vítr.

počmárat: Wände mit Buntstiften bekritzelnpočmárat zdi pastelkami

postrčit: den Schrank an die Wand rückenpostrčit skříň ke zdi

prolínat: Die Nässe dringt durch die Wände durch.Vlhkost prolíná zdmi.

prorazit: Die Kugeln haben die Wand durchschlagen.Kulky prorazily zeď.

provlhlý: durchfeuchtete Wändeprovlhlé zdi

prudký: heftige Winde/Regenfälleprudké větry/deště

průzor: das Guckloch in der Wandprůzor ve stěně

převlékat: den Mantel nach dem Wind(e) drehenpřen. převlékat kabát

Fahne: die Fahne nach dem Wind drehentočit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášť

přibít: das Bild an die Wand (an)nagelnpřibít obraz na zeď

přijít: Der Schrank kommt zur Wand.Skříň přijde ke stěně.

připevnit: das Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku na zeď

připíchnout: die Anordnung an die Wand festpinnenpřipíchnout vyhlášku na zeď

připlácnout: eine Fliege an die Wand drückenpřiplácnout mouchu na zeď

přirazit: Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.Prudce ho přirazil ke zdi.

přisunout: den Schrank an die Wand schiebenpřisunout skříň ke stěně

přišroubovat: das Regal an die Wand anschraubenpřišroubovat poličku na zeď

přitlačit se: sich an die Wand drückenpřitlačit se ke stěně

rozehnat: Der Wind hat die Wolken vertrieben.Vítr rozehnal mraky.

roznést: Der Wind hat den Staub von den Straßen verbreitet.Vítr roznesl prach ze silnic.

rozvlnit: Der Wind wühlte den Teichspiegel auf.Vítr rozvlnil hladinu rybníka.

rvát: Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.Vítr rve listí ze stromů.

strhat: Plakate von der Wand abreißenstrhat plakáty ze zdi

svištět: Draußen pfeift ein starker Wind.Venku sviští silný vítr.

trčet: Ein Rohr ragte aus der Wand hervor.Ze zdi trčela trubka.

vát: Stürmischer Wind blies vom Meer.Od moře vál prudký vítr.

vestavět: die Schränke in die Wand einbauenvestavět skříně do zdi

vlát: Ihre Haare wehten im Wind.Vlasy jí vlály ve větru.

vypáčit: mit einer Zange den Nagel aus der Wand (heraus)ziehenkleštěmi vypáčit hřebík ze zdi

vyzdobit: alle Wände mit Fresken ausschmückenvyzdobit všechny stěny freskami

vzepřít se: Er stemmte seine Füße gegen die Wand.Vzepřel se nohama o zeď.

zabíjet: die Nägel in die Wand einschlagenzabíjet hřebíky do zdi

zahučet: Der Wind brauste im Schornstein.Vítr zahučel v komíně.

zakouřený: rauchgeschwärzte Wändezakouřené zdi

západ: der Wind von Westenvítr od západu

zavát: Aus Süden wehte ein warmer Wind.Od jihu zavál teplý vítr.

zavlnit se: Das Getreide wogte im Wind.Obilí se ve větru zavlnilo.

zeď: einen Nagel in die Wand schlagenzatlouci hřebík do zdi

zlámat: Der Wind brach die Baumäste.Vítr zlámal větve stromů.

zlomit se: Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.Větev se v silném větru zlomila.

zmítat: Der Wind schleuderte das Schiff hin und her.Vítr zmítal lodí.

zmítat se: Sie windet sich in Krämpfen.Zmítá se v křečích.

ztišit se: Der Wind legte sich.Vítr se ztišil.

zvířit: Der Wind hat die Blätter aufgewirbelt.Vítr zvířil listí.

zvlhlý: feucht gewordene/feuchte Wändezvlhlé zdi

čert: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

čpět: Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.Čpí to na sto honů.

duch: frischen Wind in etw. bringenvnést kam nového ducha

hrách: Das sind Erbsen an die Wand geworfen.Jako když hrách na stěnu hází.

kam: Er hängt den Mantel nach dem Wind.Kam vítr, tam plášť.

plachta: j-m den Wind aus den Segeln nehmenvzít komu vítr z plachet

plášť: den Mantel nach dem Wind hängenbýt kam vítr, tam plášť

sít: Wer Wind sät, wird Sturm ernten.přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.

stěna: wie gegen eine Wand redenjako když hrách na stěnu hází