Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (naproti) gegenüberStáli proti sobě.Sie standen sich gegenüber.dům proti nádražídas Haus gegenüber dem Bahnhof
  2. (opačným směrem) gegenpřen. plavat proti proudugegen den Strom schwimmen
  3. (vyj. namíření činnosti vůči někomu n. něčemu) gegen
  4. (vyj. odpor vůči někomu n. něčemu) gegenhovor. Je někdo proti?Ist jemand dagegen?
  5. (vyj. ochranu před něčím) gegenbrýle proti sluncidie Sonnenbrille
  6. (vyj. neshodu s něčím obvyklým) entgegen
  7. (ve srovnání s) gegen j-n/etw., neben j-m/etw., im Vergleich mit j-m/etw.Je proti ní malý.Er ist klein gegen sie.

Vyskytuje se v

bonbon: bonbon proti kašlider Hustenbonbon

brýle: brýle proti sluncidie Sonnenbrille

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

rakovina: prevence proti rakovinědie Krebsvorsorge

argument: uvést argumenty pro co a proti čemudie Argumente für etw. und gegen etw. anführen

bezbranný: být bezbranný proti pomluvámgegen Verleumdungen wehrlos sein

hřešit: hřešit proti zákonůmgegen Gesetze verstoßen

lidskost: zločin proti lidskostidas Verbrechen gegen die Menschlichkeit

malware: ochrana proti malwaruder Malware-Schutz

nachlazení: léky proti nachlazeníMedikamente gegen Erkältung

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

námitka: nemít proti čemu námitekgegen etw. keine Einwände haben

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

očkovaný: očkovaný proti tetanu/covidugegen Tetanus/Covid geimpft

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

odolný: odolný proti nákazegegen Ansteckungen widerstandsfähig

ohradit se: ohradit se proti námitcesich gegen den Einwand verwahren

pobuřovat: pobuřovat občany proti nové vládědie Bürger gegen die neue Regierung aufhetzen

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.Was mich angeht, bin ich nicht dagegen.

povstat: povstat proti okupantůmsich gegen den Okkupanten erheben

prášek: prášek proti bolení hlavyTablette gegen Kopfschmerzen

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

rozsudek: odvolat se proti rozsudkugegen das Urteil Berufung einlegen

rozvážit: rozvážit všechna pro a protidas Pro und Kontra abwägen

směr: po/proti směru hodinových ručičekim/gegen den Uhrzeigersinn

směr: sedět proti/ve směru jízdygegen/in Fahrtrichtung sitzen

vzbouřit: Vzbouřila proti němu celou rodinu.Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.

vzbouřit se: Lid se vzbouřil proti diktátorovi.Das Volk meuterte gegen den Diktator.

zmoct: Proti němu nic nezmůžeš.Gegen ihn kommst du nicht an.

být: být pro/protidafür/dagegen sein

gusto: Proti gustu žádný dišputát.Über Geschmack lässt sich nicht streiten.

proud: plavat proti proudugegen/wider den Strom schwimmen

zeď: jít hlavou proti zdimit dem Kopf durch die Wand rennen