Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (v čí prospěch, na čí podporu) fürdůvody pro a protiGründe dafür und dagegen
  2. (vyjadřuje účel, cíl) für, um j-s/etw. willenčetba pro dětiLektüre für Kinderjít pro chlebadas Brot holendopr. přechod pro chodceder Fußgängerübergang
  3. (kvůli) für, wegenopustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassenpro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts
  4. (pokud jde o) fürZákon platí pro všechny.Das Gesetz gilt für alle.

Vyskytuje se v

abonent: představení pro abonentydie Abonnementsvorstellung

bezdomovec: útulek pro bezdomovcedas Obdachlosenheim

cesta: cesta pro pěšíder Fußweg

domácnost: potřeby pro domácnostdie Haushaltswaren

farma: farma pro chov drůbežedie Geflügelfarm

chodec: přechod pro chodceder Fußgängerübergang

: pro mne za mnemeinethalben, meinetwegen

liga: Liga pro lidská právadie Liga für Menschenrechte

můstek: můstek pro chodcedie Fußgängerbrücke

nedostatek: z nedostatku/pro nedostatek důkazůmangels Beweise/aus Mangel an Beweisen

nevěsta: výbava pro nevěstudie Brautausstattung

pán: Pro pána boha!Um Gottes Willen!

pastva: pastva pro očidie Augenweide

potěšení: udělat co pro potěšeníetw. zum Vergnügen tun

prémie: prémie pro vítězedie Siegprämie

pro forma: ekon. pro forma fakturadie Pro-forma-Rechnung

přechod: přechod pro chodceder Fußgängerüberweg, der Zebrastreifen

případ: pro případ nemocifür einen Krankheitsfall

rampa: rampa pro vozíčkáředie Rollstuhlrampe

absence: absence pro nemocdie Abwesenheit wegen Krankheit

argument: uvést argumenty pro co a proti čemudie Argumente für etw. und gegen etw. anführen

argumentovat: argumentovat pro vstup do EUfür den Beitritt zur EU argumentieren

basa: sólo pro basuein Solo für den Bass

blaho: dělat co pro čí blahoetw. für j-s Wohl tun

dabovat: dabovat film pro dětieinen Kinderfilm synchronisieren

dnešek: Pro dnešek končím.Ich mache Schluss für heute.

doběhnout: doběhnout pro novinydie Zeitung holen

dojít: dojít pro lékaředen Arzt holen

dost: pro dnešek dostSchluss für heute

dostupný: dostupný pro vozíčkářeerreichbar für Rollstuhlfahrer

e-shop: e-shop pro chovateleder E-Shop für Züchter

existovat: Přestal pro mne existovat.Er ist für mich gestorben.

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

hračka: To je pro mne hračka.Das ist für mich ein Kinderspiel.

humor: (ne)mít smysl pro humor(keinen) Sinn für Humor haben

chodit: chodit pravidelně pro mlékoregelmäßig Milch holen

ilustrace: uvádět co pro ilustracietw. zur Illustration anführen

jít: jít pro lékaředen Arzt holen

košík: košík pro psader Maulkorb, der Beißkorb

krmení: krmení pro domácí zvířatadas Haustierfutter

kroužek: nabídka kroužků pro dětidas Freizeitangebot für Kinder

kurz: kurz pro začátečníkyder Anfängerkurs(us)

leda: To je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.

minus: Je to pro ni minus.Das ist ein Minus für sie.

mnoho: Znamená to pro mne mnoho.Es bedeutet für mich viel.

nedostupný: nedostupný pro pěšíunzugänglich für die Fußgänger

nejen, nejenom: pohádky nejen pro dětidie Märchen nicht nur für Kinder

odpočinkový: odpočinková místa pro turistydie Rastplätze für Touristen

ohrádka: ohrádka pro batolatadas Laufgitter für Babys

osoba: stůl pro pět osobein Tisch für fünf Personen

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

parný: Byl to pro všechny parný den.Das war ein harter Tag für alle.

pekařství: zajít do pekařství pro houskydie Semmeln von der Bäckerei holen

planout: Plál pro svou myšlenku.Er glühte für seine Idee.

platit: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz ist für alle gültig.

plus: To je pro tebe velké plus.Das ist ein großes Plus für dich.

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

poklona: To je pro mne poklona.Das ist ein Kompliment für mich.

pokročilý: kurz pro začátečníky i pokročiléein Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene

postižený: vchod pro postiženéEingang für Behinderte, der Behinderteneingang

příkrý: Měl pro něj jen příkrá slova.Er hatte nur schroffe Worte für ihn.

příručka: praktická příručka pro zahrádkářepraktisches Handbuch für Kleingärtner

radost: mít co pro radostetw. zum Vergnügen haben

rezervovat: Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?

rozvážit: rozvážit všechna pro a protidas Pro und Kontra abwägen

různý: pro různé příležitostifür verschiedene Gelegenheiten

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

být: být pro/protidafür/dagegen sein

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Davon gibt es noch mehr auf der Welt.

ozdoba: expr. být pro ozdobuzur Verzierung sein

poplivat: přen. poplivat koho pro štěstíj-m toi, toi, toi wünschen

für: kniha pro dětiein Buch für Kinder

halber: pro úplnostder Vollständigkeit halber

Humor: (ne)mít smysl pro humor(keinen) Sinn für Humor haben

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

Zweck: přístroj pro lékařské účelyein Gerät für medizinische Zwecke

Anfänger: kurzy pro začátečníkyKurse für Anfänger

Argument: argumenty pro a proti radarové základněArgumente für und gegen Radarbasis

Arzt: dojít pro lékaředen Arzt holen

Ausländer: kurzy španělštiny pro cizinceSpanischkurse für Ausländer

Bedarf: pro vlastní potřebufür den eigenen Bedarf

behalten: Nech si to pro sebe!Behalt das für dich!

Behinderte: parkovací místa pro postiženéParkplätze für Behinderte

Betrug: zažalovat koho pro podvodj-n wegen Betruges verklagen

Beweis: Obžalovaný byl pro nedostatek důkazů osvobozen.Der Angeklagte wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

brummen: broukat si pro sebe melodiieine Melodie vor sich hin brummen

dafür: Nemá pro to porozumění.Dafür hat er kein Verständnis.

Ding: Na tohle moc nejsem., To není (nic) pro mě.Das ist nicht so mein Ding.

Disposition: intelektuální dispozice pro studiumeine Disposition zum Studium

Doktor: dojít pro doktoraeinen Doktor holen

Empfinden: cit pro spravedlnostdas Empfinden für Gerechtigkeit

Evangelium: Vše, co řekne, je pro něj evangelium.Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.

Fall: Pro případ, že...Für den Fall, dass...

fehlen: Chybí mu smysl pro humor.Ihm fehlt jeder Sinn für Humor.

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

frei: poskytovat volný vstup pro studentyeinen freien Eintritt für Studenten bieten

Gebrauch: pro denní potřebu/užívánífür den täglichen Gebrauch

Gedeck: prostřít pro třidrei Gedecke auflegen

gelten: Jeho názor pro mě mnoho znamená.Seine Meinung gilt mir viel.

glühen: Je zapálená pro svou ideu.Sie glüht für ihre Idee.

hierfür: Důkazy pro to jsou jednoznačné.Die Beweise hierfür sind eindeutig.

idiotensicher: metoda jako pro blbceeine idiotensichere Methode

ihresgleichen: Pro takového jako vy by to měla být maličkost.Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.

Kenner: známky pro znalceMarken für Kenner

reservieren: rezervovat pokoj pro návštěvuein Zimmer für einen Besuch reservieren

richten: připravit postele pro hostydie Betten für die Gäste richten

Romantik: nemít smysl pro romantikukeinen Sinn für Romantik haben

schwärmen: V mládí horovala pro mého bratra.In ihrer Jugend schwärmte sie für meinen Bruder.

Sinn: mít silný smysl pro spravedlnosteinen starken Sinn für Gerechtigkeit haben

so viel: tolik pro dnešekso viel für heute

Spaß: nemít smysl pro humor, nerozumět legracikeinen Spaß verstehen

stimmen: hlasovat pro/protimit Ja/Nein stimmen

taugen: Tento film není vhodný pro děti.Dieser Film taugt nicht für Kinder.

Teil: Tento spor je pro obě strany trapný.Diese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.

Trara: dělat kravál pro nic za nicviel Trara um nichts machen

unbegreiflich: Jeho chování je pro mě nepochopitelné.Sein Verhalten ist mir unbegreiflich.

Vergnügen: udělat co z potěšení/pro potěšeníetw. aus/zum Vergnügen tun

werden: Udělal bys to pro mne, prosím?Würdest du es, bitte, für mich tun?

Wohl: pro blaho kohozu j-s Wohl

Zuwachs: Boty pro malou koupím (o něco) větší.Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.

sprechen: Pro nikoho tady nejsem.Ich bin für niemanden zu sprechen.