Hlavní obsah

frei

Přídavné jméno

 1. svobodný, volný, nezávislý občan ap.
 2. volný výklad ap., bez pomůcek cvik ap.eine freie Rede haltenpromluvit spatra
 3. volný, liberální, nekonvenční
 4. chem., fyz.volný, nevázaný elektron ap.
 5. von etw. bez čehofrei von Sorgen seinnemít starosti
 6. volný, na svobodě, nevězněný zločinec ap.
 7. volný, širý moře ap.
 8. nahý, obnažený
 9. volný, neobsazený sedadlo ap.einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místoZimmer freivolno, volné pokoje
 10. volný den ap.Der Film ist ab 12 Jahren frei.Film je přístupný od 12 let.
 11. bezplatný, zadarmo, zdarmaeinen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Vyskytuje se v

Fall: der freie Fallvolný pád

Freie: im Freienvenku

Freie: ins Freieven

Fuß: auf freiem Fuß seinbýt na svobodě

Geleit: freies/sicheres Geleitimunita, (trestní) nedotknutelnost

lassen: j-m freie Hand lassennechat volnou ruku komu

Rücken: den Rücken frei habenmít volnou ruku

Schnauze: frei (nach) Schnauze, nach Schnauzez placu, z hlavy, bez přípravy

Wildbahn: freie Wildbahnvolná příroda

Himmel: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

Nachmittag: einen freien Nachmittag habenmít volné odpoledne

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

Auswahl: freie Auswahl habenmít svobodný/volný výběr

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

Eintritt: Eintritt (ist) frei!Vstup (je) volný!

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

Journalist: ein freier Journalistnovinář na volné noze

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

überfressen: Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.

übersetzen: einen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volně

ungezwungen: frei und ungezwungen redensvobodně a nenuceně mluvit

verfügen: über Zeit frei verfügenvolně disponovat časem

verkäuflich: frei verkäuflich seinbýt volně prodejný

Wildbahn: in freier Wildbahn lebende Tierezvířata žijící ve volné přírodě

Zimmer: Haben Sie ein Zimmer frei?Máte volný pokoj? v hotelu

prostor: dát volný prostor čemuetw. Dat freien Raum geben

volný: fyz. volný pádfreier Fall

volný: volná (pracovní) místafreie Arbeitsplätze

volný: do volné přírodyin die freie Natur

volný: vstup volnýfreier Eintritt

vybraná: mít na vybranoueine freie Wahl haben

dávat: dávat komu na vybranouj-m freie Wahl lassen

elektron: volný elektronfreies Elektron

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

myšlenka: svobodná myšlenkafreie Idee

nebe: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

nocovat: nocovat pod širým nebemunter freiem Himmel nächtigen

odložit: Prosím, odložte si.u lékaře Machen Sie sich bitte frei.

okno: mít v rozvrhu oknoeine (freie) Lücke im Stundenplan haben

pracovní: volné pracovní místofreier Arbeitsplatz

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

prostor: volný prostorfreier Raum

průchod: zaručit komu svobodný průchodj-m einen freien Durchgang garantieren

ročník: První ročníky mají volno.Die ersten Klassen haben frei.

rozestoupit se: Rozestupte se!Machen Sie Platz!, Bahn frei!

svobodně: svobodně se rozhodnoutsich frei entscheiden

širý: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Da der Sessel in der Ecke ist frei.

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

venku: nocovat venkuim Freien übernachten

vězeň: propustit vězně na svoboduden Gefangenen auf freien Fuß setzen

volně: volně dostupnýfrei zugänglich

volno: Máte dnes večer volno?Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?

volno: Je volno, můžeš jet.Es ist frei, du kannst fahren.