Hlavní obsah

unter

Předložka

  1. pod čímunter der Decke liegenležet pod dekouunter einem Baum sitzensedět pod stromem
  2. pod co
  3. mezi množstvím, lidmi ap., z, ze skupiny lidí ap.Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.unter Menschen seinbýt mezi lidmisich unter das Volk mischenvmísit se mezi lidj-n unter der Telefonnummer findennajít pod telefonním číslem koho
  4. pod cenou ap.Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti letunter dem Durchschnitt liegenbýt pod průměremunter Schmerzen eine Prüfung ablegenv bolestech skládat zkouškuetw. unter Tränen gestehenv slzách doznat counter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života
  5. označuje předpokladunter der Bedingung, dass ...za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...unter der Voraussetzung, dass ...za předpokladu, že ...

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

Arm: die Beine unter die Arme nehmenvzít nohy na ramena

Auge: unter vier Augenmezi čtyřma očima hovořit ap.

bekommen: festen Boden unter die Füße bekommenzískat pevnou půdu pod nohama

Besen: unter dem Besen getraut seinžít na psí knížku

Boden: festen Boden unter den Füßen habenmít pevnou půdu pod nohama

Dach: etw. Akk unter Dach und Fach bringendostat co pod střechu úspěšně dokončit

Erde: j-n unter die Erde bringenpřivést koho do hrobu

Gefrierpunkt: Die Stimmung sank unter den Gefrierpunkt.Nálada klesla pod bod mrazu.

Haube: unter der Haube seinbýt pod čepcem

Hinweis: unter Hinweis auf etw. Akks upozorněním na co

Kanone: unter aller Kanonemizerný, pod úroveň, na houby

kein, keine: unter keinen Umständenza žádných okolností, v žádném případě

Lupe: j-n/etw. unter die Lupe nehmenposvítit si na koho/co

Mensch: unter Menschen gehen(vy)jít (si) mezi lidi

Pantoffel: unter dem Pantoffel stehenbýt pod pantoflem

Schlag: ein Schlag unter die Gürtellinierána pod pás

Schloss: unter Schloss und Riegelpod zámkem/zámek

Sohle: j-m brennt es unter den Sohlenkoho pálí půda pod nohama

stehen: unter dem Pantoffel stehenbýt pod pantoflem

Strich: unter dem Strichsečteno (a) podtrženo

Teppich: etw. Akk unter den Teppich kehrenzamést co pod koberec ututlat

unter: unter der Wochev týdnu, během týdne, v průběhu týdne ne o víkendu

verlieren: den Boden unter den Füßen verlierenztrácet půdu pod nohama

vier: unter vier Augenmezi čtyřma očima pohovořit si

Androhung: unter Androhung von Gewaltpod pohrůžkou násilí

Haar: sich (die) Haare an den Beinen/unter den Achseln rasierenholit si chlupy na nohou/v podpaží

Himmel: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

Kommando: unter j-s Kommando stehenbýt pod velením koho

kommen: Er kam unters Auto.Dostal se pod auto.

Kontrolle: j-n/etw. unter Kontrolle haltendržet koho/co pod kontrolou

Laune: unter j-s Launen leidentrpět náladami koho

Minderwertigkeitsgefühl: unter Minderwertigkeitsgefühlen leidentrpět pocity méněcennosti

Rand: der obere/untere Randhorní/spodní okraj

setzen: etw. unter Strom setzenpustit proud do čeho, zapojit co

Verdacht: in/unter Verdacht stehenbýt podezřelý/v podezření

Volk: sich unters Volk mischenztratit se v davu

Wert: etw. (weit) unter Wert verkaufenprodat co (hluboko) pod cenou

Zwang: unter einem inneren Zwang handelnjednat pod vnitřním tlakem

Amnestie: unter die Amnestie fallendostat amnestii

Anklage: unter Anklage stehenbýt obviněný

Anspannung: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

Aufsicht: unter ärztlicher Aufsicht stehenbýt pod lékařským dohledem

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru

Befehl: unter j-s Befehl stehenbýt pod velením koho

Berufung: unter Berufung auf das Gesetzs odvoláním na zákon

Deckmantel: unter dem Deckmantel etw. Gen, von etw.pod záminkou čeho

Depression: Er leidet unter schweren Depressionen.Trpí těžkými depresemi.

Druck: unter Druck stehenbýt pod tlakem

Dusche: unter die Dusche gehenjít pod sprchu

Eid: unter Eid aussagenvypovídat pod přísahou

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

Extremität: die oberen/unteren Extremitätenhorní/dolní končetiny

geraten: Unter ihren Händen gerät alles.Jí se daří vše.

Grad: 10 Grad über/unter null10 stupňů nad/pod nulou

kugeln: Der Ball kugelte unter den Schrank.Míč se zakutálel pod skříň.

Menge: sich unter die Menge mischenvmísit se do davu

Mond: Der Mond geht auf/unter.Měsíc vychází/zapadá.

senken: Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.

Sonne: Die Sonne geht auf/unter.Slunce vychází/zapadá.

Strafe: unter Strafe stehenbýt trestné

Strom: unter Strom stehenbýt pod proudem

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

Umstand: unter diesen/(gar) keinen Umständenza těchto/žádných okolností

uns: Unter uns gesagt...Mezi námi (řečeno)...

unterhaken: Er hakte sich bei ihr unter.Vzal ji pod paží.

unterschieben: Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.Podsunula nemocnému polštářek.

unterstützen: den Arm unter das Kinn unterstützenpodepřít rukou bradu

Vertrag: slang. j-n unter Vertrag nehmenangažovat koho herce ap.

dohled: unter j-s Aufsicht seinbýt pod dohledem koho

dýchací: obere/untere Atemwegeanat. horní/dolní cesty dýchací

jistý: unter gewissen Bedingungenza jistých podmínek

mezi: unter die Leute gehenchodit mezi lidi

mimo: unter anderemmimo jiné

pod, pode: etw. unter (dem) Preis verkaufenprodávat co pod cenou

podmínka: unter gewissen Bedingungenza určitých podmínek

proud: etw. steht unter Stromco je pod proudem

Alkohol: unter Alkohol stehenbýt pod vlivem alkoholu

předpoklad: unter der Voraussetzung, dass...za předpokladu, že...

veřejnost: unter Ausschluss der Öffentlichkeits vyloučením veřejnosti

za: unter bestimmten Bedingungenza určitých podmínek

záminka: etw. unter einem Vorwand machenudělat co pod záminkou čeho

záštita: unter der Schirmherrschaft von j-m/etw.pod záštitou koho/čeho

bídný: unter jämmerlichen Bedingungen lebenžít v bídných podmínkách

daný: unter den gegebenen Umständenza daných okolností

dojem: unter dem Eindruck der Ereignissepod dojmem událostí

doprovod: unter Begleitung von Feuerwerkza doprovodu ohňostroje

dozor: unter ärztlicher Beaufsichtigung seinbýt pod lékařským dozorem

hluboko: tief unter der Erdehluboko pod zemí

hovno: Es ist scheiße., Es ist unter aller Sau!Je to na hovno!

jakýkoli: unter beliebigen Umständenza jakýchkoli okolností

jiný: unter anderemmimo jiné

kotel: unter den Kessel zulegenpřikládat pod kotel

misie: die Mission unter den Heidenmisie mezi pohany

napětí: unter ständigem Stress stehenžít v neustálém napětí

nebe: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

nocovat: unter freiem Himmel nächtigennocovat pod širým nebem

nosit: die Mappe unter dem Arm tragennosit aktovku pod paží

okolnost: unter keinen Umständen/keinesfallsza žádných okolností

okraj: oberer/unterer Randhorní/spodní okraj

opít: Sie haben den Mann unter den Tisch getrunken.Opili toho muže do němoty.

partie: die obere/untere Partiehorní/spodní partie

paždí: ein Buch unter dem Arm tragennést knihu pod paždím

perla: eine Perle unter den Frauenperla mezi ženami

plavčík: unter der Aufsicht des Bademeisters seinbýt pod dohledem plavčíka

podhrabat: Der Hund hat ein Loch unter dem Zaun gegraben.Pes podhrabal plot.

podhrabat se: Der Soldat hat sich unter dem Zaun durchgegraben.Voják se podhrabal pod plotem.

podstrčit: Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.Podstrčila nemocnému polštář.

pohrůžka: unter Androhung von Ausschlusspod pohrůžkou vyloučení

poklice: das Fleisch unter dem Deckel dünstendusit maso pod poklicí

posvítit si: Ich werde das unter die Lupe nehmen!Já si na to posvítím!

prasknout: Der Ast brach unter seinem Gewicht.Větev pod jeho vahou praskla.

prodat: etw. unter dem Wert verkaufenprodat co pod cenou

převládající: vorherrschende Meinung unter den Leutenpřevládající názor mezi lidmi

půlmaraton: Er hat den Halbmarathon unter 2 Stunden geschafft.Zaběhl půlmaraton pod 2 hodiny.

Rom: unter den Roma lebenžít mezi Romy

rovnost: die Gleichheit unter den Menschenrovnost mezi lidmi

různý: unter verschiedenen Bedingungen arbeitenpracovat za různých podmínek

rýt: Der Maulwurf wühlt unter dem Rasen.Krtek ryje pod trávníkem.

slézt: Die Temperatur ist unter den Gefrierpunkt gesunken.Teplota slezla pod bod mrazu.

slunce: Die Sonne geht auf/unter.Slunce vychází/zapadá.

spodní: die untere Schubladespodní zásuvka

stálý: unter ständigem Druckpod stálým tlakem

širý: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

šok: unter Schock stehenbýt v šoku

tento: unter diesen Umständenza těchto okolností

tlak: unter Druck arbeitenpracovat pod tlakem

účast: unter j-s Teilnahme, unter Teilnahme von j-mza účasti koho

vedení: unter seiner Führungza jeho vedení

vláda: unter der Herrschaft (von) Karl IV.za vlády Karla IV.

vletět: Das Kind ist unter den Wagen gestürzt.Dítě vletělo pod auto.

dolejší: unteres Endedolejší konec