Hlavní obsah

setzen

Slovesoh./i.

 1. sich setzen sednout si, posadit seSetzt euch!Posaďte se!sich bequem an den Tisch setzenpohodlně si sednout ke stolu
 2. užívá se v určitých předložkových spojeních s podstatným jménem k opisu slovesasich zur Wehr setzenpostavit se na odporsich mit j-m in Verbindung setzenspojit se, zkontaktovat se s kýmsich in Bewegung setzendát se do pohybusich an die Spitze setzendostat se na špici
 3. j-n/etw. irgendwohin posadit, nasadit, dát koho/co kameinen Topf auf den Herd setzendát hrnec na sporáksich ein Kind auf den Schoß setzenposadit si dítě na klín
 4. užívá se v určitých předložkových spojeních s podstatným jménem k opisu slovesaetw. in/außer Betrieb setzenzapnout/vypnout coetw. unter Strom setzenpustit proud do čeho, zapojit coetw. in Brand setzenzapálit coj-n ins Erstaunen setzenpřivést koho do úžasuetw. in Musik setzenzhudebnit coj-n unter Alkohol setzenopít koho
 5. vysadit, zasadit rajčata ap.
 6. vztyčit, nasadit, napnout plachty ap.
 7. napsat, zapsatseine Unterschrift unter den Brief setzenpodepsat se pod dopiseinen Punkt setzennapsat tečku
 8. polygr.sázet, provádět sazbu
 9. sázet, vsadit, spoléhatEr hat 100 Euro auf das Pferd gesetzt.Vsadil na toho koně 100 euro.Ich setze auf ihre Diskretion.Spoléhám na vaši diskrétnost.
 10. stanovit, klást (si), dávat si za cíl ap.
 11. über etw. Akk dostat se přes co, přeskočit co plot, zeď ap.über einen Graben setzendostat se přes příkop
 12. über etw. Akk přeplavit se přes co
 13. j-n (pře)plavit, převézt koho
 14. sich setzen klesnout, usadit se, sednout písek ve vodě ap.Der Staub setzt sich in die Ritzen.Prach se usazuje ve štěrbinách.

Vyskytuje se v

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

Floh: j-m einen Floh ins Ohr setzennasadit komu brouka do hlavy

Gefecht: j-n außer Gefecht setzenvyřadit koho z boje

instand: etw. Akk instand setzendát co do pořádku, opravit co

Messer: j-m das Messer an die Kehle setzendát komu nůž na krk

Pistole: j-m die Pistole auf die Brust setzenpřitlačit koho ke zdi, dát ultimátum komu

Positur: sich in Positur setzen/stellen/werfenzaujmout pózu, pózovat jednat afektovaně

Schlusspunkt: einen Schlusspunkt unter/hinter etw. Akk setzenudělat tečku za čím, ukončit co

setzen: sich setzensednout si, posadit se

Spiel: etw. Akk aufs Spiel setzendát v sázku, riskovat co

Tür: j-n vor die Tür setzenvyhodit koho z práce, dát komu padáka

Wehr: sich zur Wehr setzenbránit se

Welt: j-n in die Welt setzenvypustit koho do světa porodit dítě

Wurf: alles auf einen Wurf setzenvsadit všechno na jednu kartu

Zweifel: Zweifel in etw. Akk setzen, etw. Akk in Zweifel ziehenuvést v pochybnost co

Index: ein Buch auf den Index setzenzapsat knihu na index

Kenntnis: j-n von etw. in Kenntnis setzenkoho uvědomit, informovat o čem

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

schachmatt: j-n schachmatt setzendát komu šachmat

Schoß: sich auf j-s Schoß setzen/j-m auf den Schoß setzenposadit se komu na klín

Tisch: sich an den Tisch setzensednout si ke stolu

vor: sich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi

Ziel: sich langfristige Ziele setzenstanovit si dlouhodobé cíle

ansetzen: Das Rohr setzt Rost an.Trubka se pokrývá rzí.

Bank: sich auf eine Bank setzensednout si na lavičku

Bewegung: Das Auto setzte sich in Bewegung.Auto se dalo do pohybu.

eigen: Er setzt immer eigene Meinung durch.Vždy prosazuje svůj názor.

einsetzen: Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein.Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.

entgegensetzen: Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.Postavil se (na odpor) mým požadavkům.

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

heroisch: sich heroisch zur Wehr setzenpostavit se hrdinsky na odpor

ineinander: die Töpfe ineinander setzennaskládat hrnce jeden do druhého

Schatten: sich in den Schatten setzenposadit se do stínu

Segel: (die) Segel setzennapnout plachty

Tagesordnung: auf die Tagesordnung setzendát do programu jednání

übersetzen: Die Truppen setzten ans Festland über.Jednotky se přeplavily na pevninu.

Verbindung: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se s kým

zusetzen: Die Krankheit setzt ihr völlig zu.Nemoc ji zcela udolává.

chod: etw. in Gang setzenuvést co do chodu

provoz: etw. in Betrieb setzendát do provozu co

blízko: sich näher zum Fenster setzensednout si blíž k oknu

blíže: sich näher ans Fenster setzensednout si blíž k oknu

cíl: sich etw. zum Ziel setzenvytknout si co za cíl

hazardovat: seine Gesundheit aufs Spiel setzenhazardovat se zdravím

chládek: sich in den Schatten setzensednout si do chládku

jet: Setzen wir fort!Jedeme dál!

k, ke, ku: sich an den Tisch setzensednout si ke stolu

klást: j-m Grenzen setzenklást meze komu

klín: einen Keil in etw. setzenvsadit klín do čeho

kruh: sich in den Kreis setzensednout si do kruhu

mez: sich auf einen Rain setzensednout si na mez

napnout: die Segel setzennapnout plachty

naproti: Er setzte sich gegenüber.Usedl naproti.

poblíž: sich nah setzenusednout poblíž

přesednout: Setze dich in die erste Bank um.Přesedni si do první lavice.

přisednout: Er hat sich zu mir gesetzt.Přisedl ke mně.

tuhle: Setz dich her und warte.Sedni si tuhle a čekej.

usednout: sich auf den Stuhl setzenusednout na židli

uvádět: in Bewegung setzenuvádět do pohybu

uvést: in Betrieb setzenuvést do provozu

uvozovka: den Satz in Anführungszeichen setzendát větu do uvozovek

vězeň: den Gefangenen auf freien Fuß setzenpropustit vězně na svobodu

vyhoupnout se: Nach dem Sieg setzten sie sich an die Spitze der Tabelle.Po výhře se vyhoupli do čela tabulky.

vyřadit: etw. außer Betrieb setzenvyřadit co z provozu

vysadit: das Kind auf den Stuhl (hinauf)setzenvysadit dítě na židli

vystrčit: Journalisten vor die Tür setzenvystrčit novináře za dveře

vytknout: sich ein Ziel setzenvytknout si cíl

vytyčit: sich ein Ziel setzenvytyčit si cíl

země: sich auf den Boden setzensednout si na zem

zneškodnit: den Entführer außer Gefecht setzenzneškodnit únosce

žerď: die Flagge (auf) halbmast setzenspustit vlajku na půl žerdi

brouk: j-m einen Floh ins Ohr setzennasadit komu brouka do hlavy

hlava: sich etw. in den Kopf setzenvzít si co do hlavy

Benehmen: sich mit j-m ins Benehmen setzendohodnout se s kým

index: j-n/etw. auf den Index setzendát koho/co na index

kopyto: j-n matt setzen, j-n fertig machenpřen. roznést koho/co na kopytech

naděje: seine Hoffnung auf j-n/etw. setzenvložit naději do koho/čeho

nůž: j-m das Messer an die Kehle setzennasadit komu nůž na krk

prdel: sich vor j-m auf den Arsch setzenpadnout na prdel před kým

sázka: etw. aufs Spiel setzendát co v sázku

svět: etw. in die Welt setzenpustit co do světa zprávu ap.

špatný: aufs falsche Pferd setzenvsadit na špatného koně

ulice: j-n auf die Straße setzenvyhodit koho na ulici

veš: j-m eine Laus in den Pelz setzennasadit komu vši do kožichu

vyprovodit: j-n zur Tür hinaus befördern, j-n vor die Tür setzenexpr. vyprovodit koho ze dveří

zadek: sich auf den Hintern setzenpadnout na zadek

zadnice: sich auf den Hintern setzenpadnout na zadnici