Hlavní obsah

setzen

Slovesoh./i.

 1. sich setzen sednout si, posadit seSetzt euch!Posaďte se!sich bequem an den Tisch setzenpohodlně si sednout ke stolu
 2. užívá se v určitých předložkových spojeních s podstatným jménem k opisu slovesasich zur Wehr setzenpostavit se na odporsich mit j-m in Verbindung setzenspojit se, zkontaktovat se s kýmsich in Bewegung setzendát se do pohybusich an die Spitze setzendostat se na špici
 3. j-n/etw. irgendwohin posadit, nasadit, dát koho/co kameinen Topf auf den Herd setzendát hrnec na sporáksich ein Kind auf den Schoß setzenposadit si dítě na klín
 4. užívá se v určitých předložkových spojeních s podstatným jménem k opisu slovesaetw. in/außer Betrieb setzenzapnout/vypnout coetw. unter Strom setzenpustit proud do čeho, zapojit coetw. in Brand setzenzapálit coj-n ins Erstaunen setzenpřivést koho do úžasuetw. in Musik setzenzhudebnit coj-n unter Alkohol setzenopít koho
 5. vysadit, zasadit rajčata ap.
 6. vztyčit, nasadit, napnout plachty ap.
 7. napsat, zapsatseine Unterschrift unter den Brief setzenpodepsat se pod dopiseinen Punkt setzennapsat tečku
 8. polygr.sázet, provádět sazbu
 9. sázet, vsadit, spoléhatEr hat 100 Euro auf das Pferd gesetzt.Vsadil na toho koně 100 euro.Ich setze auf ihre Diskretion.Spoléhám na vaši diskrétnost.
 10. stanovit, klást (si), dávat si za cíl ap.
 11. über etw. Akk dostat se přes co, přeskočit co plot, zeď ap.über einen Graben setzendostat se přes příkop
 12. über etw. Akk přeplavit se přes co
 13. j-n (pře)plavit, převézt koho
 14. sich setzen klesnout, usadit se, sednout písek ve vodě ap.Der Staub setzt sich in die Ritzen.Prach se usazuje ve štěrbinách.

Vyskytuje se v

Benehmen: sich mit j-m ins Benehmen setzendohodnout se s kým

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

Floh: j-m einen Floh ins Ohr setzennasadit komu brouka do hlavy

Gefecht: j-n außer Gefecht setzenvyřadit koho z boje

instand: etw. Akk instand setzendát co do pořádku, opravit co

Messer: j-m das Messer an die Kehle setzendát komu nůž na krk

Pistole: j-m die Pistole auf die Brust setzenpřitlačit koho ke zdi, dát ultimátum komu

Positur: sich in Positur setzen/stellen/werfenzaujmout pózu, pózovat jednat afektovaně

Schlusspunkt: einen Schlusspunkt unter/hinter etw. Akk setzenudělat tečku za čím, ukončit co

Spiel: etw. Akk aufs Spiel setzendát v sázku, riskovat co

Tür: j-n vor die Tür setzenvyhodit koho z práce, dát komu padáka

Wehr: sich zur Wehr setzenbránit se

Welt: j-n in die Welt setzenvypustit koho do světa porodit dítě

Welt: etw. Akk in die Welt setzenpustit co do světa zprávu, fámu ap.

Wurf: alles auf einen Wurf setzenvsadit všechno na jednu kartu

Zweifel: Zweifel in etw. Akk setzen, etw. Akk in Zweifel ziehenuvést v pochybnost co

Index: ein Buch auf den Index setzenzapsat knihu na index

Kenntnis: j-n von etw. in Kenntnis setzenkoho uvědomit, informovat o čem

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

schachmatt: j-n schachmatt setzendát komu šachmat

Schoß: sich auf j-s Schoß setzen/j-m auf den Schoß setzenposadit se komu na klín

Tisch: sich an den Tisch setzensednout si ke stolu

vor: sich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi

Ziel: sich langfristige Ziele setzenstanovit si dlouhodobé cíle

ansetzen: Das Rohr setzt Rost an.Trubka se pokrývá rzí.

Bank: sich auf eine Bank setzensednout si na lavičku

Bewegung: Das Auto setzte sich in Bewegung.Auto se dalo do pohybu.

eigen: Er setzt immer eigene Meinung durch.Vždy prosazuje svůj názor.

einsetzen: Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein.Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.

entgegensetzen: Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.Postavil se (na odpor) mým požadavkům.

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

heroisch: sich heroisch zur Wehr setzenpostavit se hrdinsky na odpor

ineinander: die Töpfe ineinander setzennaskládat hrnce jeden do druhého

Schatten: sich in den Schatten setzenposadit se do stínu

Segel: (die) Segel setzennapnout plachty

Tagesordnung: auf die Tagesordnung setzendát do programu jednání

übersetzen: Die Truppen setzten ans Festland über.Jednotky se přeplavily na pevninu.

Verbindung: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se s kým

zusetzen: Die Krankheit setzt ihr völlig zu.Nemoc ji zcela udolává.