Hlavní obsah

eigen

Vyskytuje se v

Bein: auf eigenen Beinen stehenstát na vlastních nohou

Faust: auf eigene Faustna vlastní pěst

Fuß: auf eigenen Füßen stehenstát na vlastních nohách

Gefahr: auf eigene Gefahrna vlastní nebezpečí/riziko

Herr: sein eigener Herr seinbýt svým (vlastním) pánem

Kappe: etw. Akk auf seine (eigene) Kappe nehmenvzít co na své triko

Leib: etw. Akk am eigenen Leib erfahrenzažít co na vlastní kůži

Saft: j-n im eigenen Saft schmoren (lassen)(nechat) koho dusit ve vlastní šťávě

Schaden: j-s eigener Schaden seinbýt čí (vlastní) škoda

stehen: auf eigenen Füßen/Beinen stehenstát na vlastních nohách

Tasche: sich Dat die eigenen Taschen füllennamastit si kapsu

Tasche: etw. Akk aus eigener Tasche bezahlenzaplatit co z vlastní kapsy

Tasche: in die eigene Tasche arbeitenhrabat do vlastní kapsy

Tür: vor seiner eigenen Tür kehrenzamést si před vlastním prahem

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

Initiative: aus eigener Initiativez vlastní iniciativy

unter: unter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života

Achse: sich um (seine) eigene Achse drehenotáčet se kolem (své) vlastní osy

Antrieb: etw. aus eigenem Antrieb tunudělat co z vlastního popudu

Bedarf: für den eigenen Bedarfpro vlastní potřebu

Courage: Angst vor der eigenen Courage kriegenzaleknout se vlastní odvahy

Dreck: Kümmert euch um eueren eigenen Dreck!Starejte se o své (věci)!

erfahren: Ich habe es am eigenen Leibe erfahren.Zažila jsem to na vlastní kůži.

Erfahrung: aus eigener Erfahrung sprechenmluvit z vlastní zkušenosti

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

Name: im eigenen Namenvlastním jménem

rotieren: um die eigene Achse rotierenotáčet se kolem vlastní osy

Sache: in eigener Sacheve vlastním zájmu

schmeißen: den eigenen Sohn aus dem Haus schmeißenvyhodit vlastního syna z domu

Schuld: aus eigener Schuldvlastní vinou

Sohn: ein leiblicher/eigener/natürlicher Sohnvlastní syn

Verantwortung: in eigener Verantwortungna vlastní (z)odpovědnost

fangen: sich in der eigenen Schlinge fangenchytit se do vlastní pasti

fegen: Jeder fege vor seiner eigenen Tür.Každý ať si zamete před vlastním prahem.

cit: skrývat své city před kýmeigene Gefühle vor j-m verbergen

vlastní: vlastní vinouaus eigener Schuld

vlastní: na vlastní očimit eigenen Augen

vlastní: na vlastní nebezpečíauf eigene Gefahr

donést: donést si vlastní náčinísich eigenes Werkzeug mitbringen

filozofie: zakolísat ve své filozofiiin seiner eigenen Philosophie schwanken

iniciativa: z vlastní iniciativyaus eigener Initiative

kolem: otáčet se kolem své osysich um seine eigene Achse drehen

matka: vlastní/svobodná/nastávající matkaeigene/alleinerziehende/werdende Mutter

mít: mít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen

nebezpečí: na vlastní nebezpečíauf eigene Gefahr

nutit: nutit komu své názoryj-m eigene Ansichten aufdrängen

odpovědnost: dělat co na vlastní odpovědnostetw. auf eigene Verantwortung machen

osobitý: napodobovat osobitý styl kohoj-s eigenen Stil nachmachen

ožebračit: ožebračit vlastní rodinueigene Familie ruinieren

podusit: podusit maso ve vlastní šťávěFleisch im eigenen Saft anschmoren

post: upevnit si svůj postdie eigene Stellung festigen

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

přičinění: vlastním přičiněnímaus eigener Kraft

půle: hrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielen

režie: ve vlastní režiiauf eigene Kosten

ruka: podepsat se vlastní rukoumit eigener Hand unterschreiben

řada: čistka ve vlastních řadáchSäuberung in den eigenen Reihen

slovo: vylíčit co vlastními slovyetw. mit eigenen Worten schildern

úsudek: nemít vlastní úsudekkein eigenes Urteil haben

utvořit: utvořit si vlastní názorsich seine eigene Meinung bilden

vlastní: pro vlastní potřebufür den eigenen Bedarf

vlastní: do vlastních rukouin die eigenen Hände

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

cesta: jít každý svou vlastní cestouseine eigenen Wege gehen

mastit: expr. mastit si kapsusich in die eigene Tasche wirtschaften

náklad: koupit co na vlastní nákladyetw. auf eigene Kosten kaufen

noha: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

pán: být svým vlastním pánemsein eigener Herr sein

pěst: udělat co na vlastní pěstetw. auf eigene Faust tun

postavit se: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

říkat: hovor. Neříká ti to tady pane.Das kannst du nicht dein eigen nennen.

síť: chytit se do vlastní sítěsich im eigenen Netz verstricken

triko: vzít si co na trikoetw. auf seine (eigene) Kappe nehmen

ucho: slyšet co na vlastní ušietw. mit eigenen Ohren hören

vlastní: být svým vlastním pánemsein eigener Herr sein

vlastní: neslyšet vlastního slovasein eigenes Wort nicht verstehen

vlastní: co zažít na vlastní kůžietw. am eigenen Leib erfahren

zamést: zamést si před vlastním prahemvor eigener Tür kehren