Hlavní obsah

fangen

Slovesofängt, fing, h. gefangen

  1. chytit, (po)lapit zvířeFische fangenchytat ryby
  2. sich fangen chytit se do pasti ap.

Odvozená slova

Fang

Vyskytuje se v

Feuer: Feuer fangenvzplanout, začít hořet

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Hecht: Hechte fangen/angelnchytat/lovit štiky

anfangen: Es fängt an zu schneien.Začíná sněžit.

anfangen: Sie fing mit diesen Worten an...Začala těmito slovy...

anfangen: Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?Co si počneme s tím špinavým nádobím?

Fang: der Fang von Bärenlov medvědů

Fang: auf Fang ausgehen(vy)jít na lov

Fisch: Fische fangenchytat ryby

spielen: Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu

léčka: chytit lišku do léčkyden Fuchs in der Falle fangen

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

nastat: Nastal podzim.Der Herbst fing an.

nepřítel: zajmout nepříteleden Feind gefangen nehmen

odpředu: Začněme odpředu.Wir fangen von vorne an.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

past: chytit co do pastietw. in der Falle fangen

rozesmát se: Hlasitě se rozesmál.Er fing an, laut zu lachen.

rozhoupat se: Lávka se rozhoupala.Der Steg fing an zu schaukeln.

rozhovořit se: Rozhovořil se o svých problémech.Er fing an, über seine Probleme zu sprechen.

ryba: chytat rybyFische fangen/angeln

slepnout: Ve stáří začal slepnout.Im Alter fing er an, blind zu werden.

štika: chytit štikueinen Hecht fangen

tedy: Začněme tedy.Also fangen wir an.

ulovit: ulovit kapraeinen Karpfen fangen

věznit: věznit zločinceeinen Verbrecher gefangen halten

vřít: Voda začíná vřít.Das Wasser fängt an zu kochen.

vtáhnout: Detektivka ho zcela vtáhla.Der Krimi nahm ihn ganz gefangen.

vychytat: Vychytali jsme všechny myši.Wir haben alle Mäuse gefangen.

vystihovat: Obraz věrně vystihuje výraz jeho tváře.Das Bild fängt seinen Gesichtsausdruck treu ein.

vztekat se: Dítě se začíná vztekat.Das Kind fängt an zu wüten.

začínat: Začíná sněžit.Es fängt an zu schneien.

lapat: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.Mit Speck fängt man Mäuse.