Hlavní obsah

Sache

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. předmět, věcDas sind meine Sachen.To jsou moje věci.Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.
  2. fam.oblečení, věci
  3. věc, záležitostin eigener Sacheve vlastním zájmuDie Sache ist erledigt.Věc je vyřízena/rozhodnuta.eine Sache anpackenchopit se věcibeschlossene Sache seinbýt hotová věc, být uzavřená záležitost
  4. práv.případ, kauza, věc
  5. téma, věcbei der Sache bleibenzůstat u tématuzur Sache kommendostat se k věci/tématuetw. zur Sache sagenříci co k tématu/věci

Vyskytuje se v

geritzt: (Die Sache) Ist geritzt!, Geritzt!Domluveno!, Ujednáno!, Hotová věc!

Knoten: Die Sache hat einen Knoten.Ta věc má háček.

abtragen: abgetragene Sachenobnošené věci

anbelangen: was mich/diese Sache anbelangt...co se mě/této věci týká...

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

ausgehen: Wie ist die Sache ausgegangen?Jak to dopadlo?

begreifen: den Sinn einer Sache begreifenpochopit smysl věci

derlei: Derlei Sachen kommen vor.Takové věci se stávají.

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.

eilen: Die Sache eilt.Ta věc spěchá.

gefallen: Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.

klarlegen: Ich muss dir die Sache klarlegen.Musím ti tu záležitost objasnit.

Platz: die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo

stopfen: Ich muss alle diesen Sachen in den Koffer stopfen.Všechny tyto věci musím nacpat do kufru.

überdenken: Er hat die Sache noch einmal überdacht.Ještě jednou si tu věc promyslel.

verfahren: Die Sache ist völlig verfahren.Ta věc je úplně ztracená.

Witz: hovor. der Witz der Sachejádro věci

Zeit: Die Sache dauert seine Zeit.Ta záležitost potřebuje svůj čas.

zerschlagen: Die Sache hat sich leider zerschlagen.Ta věc se bohužel nezdařila.

mimo: hovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer sein

běžný: Je to běžná věc.Das ist eine übliche Sache.

dostat: dostat všechny věci do kufrualle Sachen in den Koffer kriegen

důležitý: důležitá věceine wichtige Sache

háček: Věc má háček.Die Sache hat einen Haken.

chod: udržovat věci v chodudie Sachen im Gange halten

chvátat: Ta věc chvátá.Die Sache ist dringend.

konečně: Konečně je to tvoje věc.Schließlich ist es deine Sache.

mrzutý: To je mrzutá věc!Das ist eine ärgerliche Sache!

můj, má, mé, moje: To je moje věc.Das ist meine Sache.

napolovic: Všechno děláš jen napolovic!Du machst nur halbe Sachen!

neznalý: být věci neznalýeiner Sache unkundig sein

opačně: Věci se mají přesně opačně.Die Sachen sind genau umgekehrt.

ostatní: ostatní věciübrige Sachen

otevřený: nechat věc otevřenoudie Sache offen lassen

podstata: podstata problému/věcider Kern des Problems/der Sache

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

pochodit: Jak jste pochodili na úřadu práce?Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?

pořídit: Jak jsi pořídil?Wie ist die Sache ausgegangen?

privátní: To je jeho privátní věc.Das ist seine private Sache.

rozházený: uklidit rozházené věciverstreute Sachen aufräumen

sbalit: sbalit věci na dovolenouSachen für den Urlaub zusammenpacken

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

stlačit: stlačit věci do kufrudie Sachen in den Koffer drücken

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To je tvá věc.Das ist deine Sache.

věc: sbalit si své věciseine Sachen packen

věc: To na věci nic nemění.Das ändert nichts an der (Tat)Sache.

velice: velice důležitá věceine sehr wichtige Sache

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

zabalit: Musím si před čundrem zabalit.Ich muss meine Sachen vor dem Wandern packen.

znechucený: Jsem z toho znechucený.Ich bin dieser Sache überdrüssig.

hotový: To je hotová věc.Es ist beschlossene Sache.

jádro: dostat se k jádru věcizum Kernpunkt der Sache kommen

kořen: dostat se ke kořenu věcian die Wurzel der Sache kommen

pořádek: dát věci do pořádkudie Sachen in Ordnung bringen

přímo: jít přímo k věcidirekt zur Sache gehen

věc: jít přímo k věcidirekt zur Sache kommen