Hlavní obsah

Sache

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. předmět, věcDas sind meine Sachen.To jsou moje věci.Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.
  2. fam.oblečení, věci
  3. věc, záležitostin eigener Sacheve vlastním zájmuDie Sache ist erledigt.Věc je vyřízena/rozhodnuta.eine Sache anpackenchopit se věcibeschlossene Sache seinbýt hotová věc, být uzavřená záležitost
  4. práv.případ, kauza, věc
  5. téma, věcbei der Sache bleibenzůstat u tématuzur Sache kommendostat se k věci/tématuetw. zur Sache sagenříci co k tématu/věci

Vyskytuje se v

Knoten: Die Sache hat einen Knoten.Ta věc má háček.

Sache: bewegliche Sachenmovitosti, movitý majetek

abtragen: abgetragene Sachenobnošené věci

anbelangen: was mich/diese Sache anbelangt...co se mě/této věci týká...

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

ausgehen: Wie ist die Sache ausgegangen?Jak to dopadlo?

begreifen: den Sinn einer Sache begreifenpochopit smysl věci

derlei: Derlei Sachen kommen vor.Takové věci se stávají.

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.

eilen: Die Sache eilt.Ta věc spěchá.

gefallen: Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.

klarlegen: Ich muss dir die Sache klarlegen.Musím ti tu záležitost objasnit.

Platz: die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo

stopfen: Ich muss alle diesen Sachen in den Koffer stopfen.Všechny tyto věci musím nacpat do kufru.

überdenken: Er hat die Sache noch einmal überdacht.Ještě jednou si tu věc promyslel.

verfahren: Die Sache ist völlig verfahren.Ta věc je úplně ztracená.

Witz: hovor. der Witz der Sachejádro věci

Zeit: Die Sache dauert seine Zeit.Ta záležitost potřebuje svůj čas.

zerschlagen: Die Sache hat sich leider zerschlagen.Ta věc se bohužel nezdařila.

mimo: neben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer seinhovor. být mimo

běžný: Das ist eine übliche Sache.Je to běžná věc.

dostat: alle Sachen in den Koffer kriegendostat všechny věci do kufru

důležitý: eine wichtige Sachedůležitá věc

háček: Die Sache hat einen Haken.Věc má háček.

chod: die Sachen im Gange haltenudržovat věci v chodu

chvátat: Die Sache ist dringend.Ta věc chvátá.

konečně: Schließlich ist es deine Sache.Konečně je to tvoje věc.

mrzutý: Das ist eine ärgerliche Sache!To je mrzutá věc!

můj, má, mé, moje: Das ist meine Sache.To je moje věc.

napolovic: Du machst nur halbe Sachen!Všechno děláš jen napolovic!

neznalý: einer Sache unkundig seinbýt věci neznalý

opačně: Die Sachen sind genau umgekehrt.Věci se mají přesně opačně.

ostatní: übrige Sachenostatní věci

otevřený: die Sache offen lassennechat věc otevřenou

podstata: der Kern des Problems/der Sachepodstata problému/věci

pohodit: seine Sachen nur so im Zimmer herumwerfenpohodit své věci jen tak po pokoji

pochodit: Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?Jak jste pochodili na úřadu práce?

pořídit: Wie ist die Sache ausgegangen?Jak jsi pořídil?

privátní: Das ist seine private Sache.To je jeho privátní věc.

rozházený: verstreute Sachen aufräumenuklidit rozházené věci

sbalit: Sachen für den Urlaub zusammenpackensbalit věci na dovolenou

směšovat: zwei (verschiedene) Sachen verwechselnsměšovat dvě (různé) věci

stlačit: die Sachen in den Koffer drückenstlačit věci do kufru

ten, ta, to: In der Sache kann man nichts mehr machen.V té věci se už nedá nic udělat.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Das ist deine Sache.To je tvá věc.

věc: seine Sachen packensbalit si své věci

velice: eine sehr wichtige Sachevelice důležitá věc

vyklubat se: Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.Chci jen počkat, co se z toho vyklube.

zabalit: Ich muss meine Sachen vor dem Wandern packen.Musím si před čundrem zabalit.

znechucený: Ich bin dieser Sache überdrüssig.Jsem z toho znechucený.

hotový: Es ist beschlossene Sache.To je hotová věc.

jádro: zum Kernpunkt der Sache kommendostat se k jádru věci

kořen: an die Wurzel der Sache kommendostat se ke kořenu věci

pořádek: die Sachen in Ordnung bringendát věci do pořádku

přímo: direkt zur Sache gehenjít přímo k věci

geritzt: (Die Sache) Ist geritzt!, Geritzt!Domluveno!, Ujednáno!, Hotová věc!