Hlavní obsah

důležitý

Vyskytuje se v

životně: životně důležitýlebenswichtig

činitel: důležitý činitel v ekonomiceein bedeutender Faktor in der Ökonomik

oběhnout: Musíš oběhnout důležité lidi.Du musst alle wichtigen Leute besuchen.

velice: velice důležitá věceine sehr wichtige Sache

zaškrtat: zaškrtat důležitá místawichtige Stellen anzeichnen

Kalender: Ich muss wichtige Termine im Kalender notieren.Musím si poznamenat v kalendáři důležité termíny.

Verabredung: eine wichtige Verabredungdůležitá schůzka

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

ein, eine, ein: Eines ist wichtig.Jedno je důležité., Jedna věc je důležitá.

einschreiben: einen wichtigen Brief einschreiben lassenposlat důležitý dopis doporučeně

tun: Ich habe noch etwas Wichtiges zu tun.Mám ještě něco důležitého.

wichtig: Hat er nichts Wichtigeres zu tun?Nemá nic důležitějšího na práci?