Hlavní obsah

velice

Příslovce

  • sehr, vielvelice důležitá věceine sehr wichtige SacheJe mi to velice líto.Es tut mir sehr leid.

Vyskytuje se v

dělitel: größter gemeinsamer Teilernejvětší společný dělitel

námaha: viel Mühe auf etw. aufwendenvynaložit velkou námahu k čemu

odběr: bei Abnahme größerer Mengepři odběru většího množství

pátek: der Karfreitagcírk. Velký pátek

radost: zu j-s großer Freudek velké radosti koho

stydký: kleine/große Schamlippenmalé/velké stydké pysky

třesk: der Urknallastron. velký třesk

vápno: der Strafraumsport. velké vápno

velký: großschreibenpsát velkými písmeny

voda: das Hochwasservelká voda

dáma: Der König zählt mehr als die Dame.Král má větší hodnotu než dáma.

doznat: große Veränderungen erfahrendoznat velkých změn

formát: ein Wissenschaftler von großem Formatvědec velkého formátu

hodně: viel größer seinbýt o hodně větší

medvědice: der Große BärVelká medvědice

mezera: große Wissenslückenvelké mezery ve vědomostech

milý: Das ist sehr nett von Ihnen.To je od vás velice milé.

nadměrně: übermäßig großnadměrně velký

nadšení: große Begeisterung für etw.velké nadšení pro co

napomenout: Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.Napomenul ho k větší píli.

nepříliš: nicht zu große Hoffnungennepříliš velké naděje

obliba: etw. mit großer Vorliebe tundělat co s velkou oblibou

ostatní: Er war größer als die Anderen.Byl větší než ostatní.

písmeno: der Kleinbuchstabe/Großbuchstabevelké/malé písmeno

plus: Das ist ein großes Plus für dich.To je pro tebe velké plus.

počet: eine große/geringe/genaue Zahlvelký/nepatrný/přesný počet

polovina: halb so groß/um eine Hälfte größer seinbýt o polovinu větší

poprask: großes Aufsehen machenudělat velký poprask

poutat: Große Liebe bindet sie aneinander.Poutá je k sobě velká láska.

protékat: Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.Trubkou proteklo velké množství vody.

představovat: Das stellt ein großes Problem dar.To představuje velký problém.

příliš: zu großpříliš velký

přízvuk: den Ton mit größerer Betonung spielenhud. zahrát tón s větším přízvukem

rafička: der große/kleine Zeigervelká/malá rafička

rošáda: kleine/große Rochademalá/velká rošáda

rozčarování: große Ernüchterung erlebenprožít velké rozčarování

sláva: etw. mit viel Pomp machenudělat co s velkou slávou

směnit: eine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschensměnit menší byt za větší

středně: mittelgroßstředně velký

úsilí: große Anstrengungen machenvyvinout velké úsilí

větší: eine größere Wohnung kaufenkoupit si větší byt

výběr: eine große Auswahl an etw., von etw.velký výběr čeho

vystěhovalecký: eine große Auswandererwellevelká vystěhovalecká vlna

zabalit: eine große Datei packenzabalit velký soubor

hluk: etw. mit großem Rummel machendělat co s velkým hlukem

oblouk: einen großen Bogen um j-n/etw. machenvyhnout se komu/čemu velkým obloukem

strana: sein großes Geschäft machenjít na velkou stranu

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

Einmaleins: das kleine/große Einmaleinsmalá/velká násobilka

Hunger: (großen) Hunger habenmít (velký) hlad

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

reichlich: reichliches Trinkgeld gebendávat velké spropitné

Verantwortung: eine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnost

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

Wirbel: viel Wirbel um j-n/etw. machendělat velký rozruch kolem koho/čeho

Zeche: eine große Zeche machenudělat velkou útratu

Zeiger: der große/kleine Zeigervelká/malá hodinová ručička

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

zu: zu großpříliš velký

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Beherrschung: etw. mit großer Beherrschung sagenříci co s velkým ovládáním

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Bier: großes/kleines Biervelké/malé pivo

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

erfreuen: sich großer Popularität erfreuentěšit se velké popularitě

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

etwa: Er ist etwa so groß wie ich.Je přibližně tak velký jako já.

Fähigkeit: Sie hat die Fähigkeit zu hoher Konzentration.Má velkou schopnost soustředit se.

Ferien: die großen Ferienletní/velké prázdniny

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

gelten: Diese Münze gilt nicht viel.Tato mince nemá velkou hodnotu.

höchst: Das ist ein höchst interessantes Buch.Je to velice zajímavá kniha.

konsumieren: reichlich Bier konsumierenkonzumovat pivo ve velké míře

lau: přen. Die Nachfrage ist lau.Poptávka je nevelká.

machen: Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.

Nachfrage: große Nachfrage nach Digitalkamerasvelká poptávka po digitálních fotoaparátech

Not: große Notvelká bída

schlingen: Er schlang seine Suppe in großer Hast.Zhltnul polévku ve velkém spěchu.

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

so: Er ist so groß wie sein Bruder.Je tak velký jak jeho bratr.

stark: groß und stark seinbýt velký a silný

Stich: mit großen Stichen nähenšít velkými stehy

Stück: ein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláče

überfallen: Großer Hunger hat ihn überfallen.Přepadl ho velký hlad.

Versprechung: j-m große/leere Versprechungen machendávat komu velké/plané sliby

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

Vorrat: einen großen Vorrat an Lebensmitteln habenmít velkou zásobu potravin

velice: eine sehr wichtige Sachevelice důležitá věc

Wahrscheinlichkeit: etw. mit großer Wahrscheinlichkeit annehmenpředpokládat co s velkou pravděpodobností

zuteilwerden: Ihm wurde eine hohe Auszeichnung zuteil.Dostalo se mu velké pocty.

Zuwachs: Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.