Hlavní obsah

schon

Částice

  1. jistě, zajistéDas Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.
  2. užívá se jako odpověď na záporně formulované otázky nebo výpovědianoWeiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!
  3. takWenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!
  4. wenn schon..., (dann) když , (tak) ...Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

Vyskytuje se v

bleiben: Hlavně klid!, To chce klid!Immer (schön) senkrecht bleiben!

kennen: Tak tohle (už) znám!Das kenne ich (schon)!

machen: dělat hezké oči na koho, házet okem po komj-m (schöne) Augen machen

Ordnung: v nejlepším pořádkuin schönster/bester Ordnung

schiefgehen: To bude OK! jen žádný strachDas wird schon schiefgehen!

schon: když už, (tak) ...wenn schon..., (dann)

schön: (No) Dobrá!, (No) Dobře!(Na) schön!

schonen: šetřit se, nezatěžovat se po nemocisich schonen

Stange: hromada, fůra, hodněeine ganze/hübsche/schöne Stange

Wort: vést pěkné řečičkyschöne Worte machen

Morgen: jednoho (pěkného) ránaeines (schönen) Morgens

übersichtlich: velmi dobře přehledný plán městaein sehr schön übersichtlicher Stadtplan

wieder: už zaseschon wieder

all: všechny pěkné dívkyalle schönen Mädchen

assoziieren: spojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínkyschöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziieren

austreiben: Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!

bedienen: Díky, už jsem se obsloužil!Danke, ich hab' mich schon bedient!

beschlagen: Salám už trochu plesniví.Die Wurst ist schon etwas beschlagen.

bestellen: Máte už objednáno?Haben Sie schon bestellt?

bewegen: Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.Diese Theorie bewegt ihn schon lange.

darauf: Už se na to těším.Darauf freue ich mich schon.

dauern: Chvilku to ještě potrvá.Ein Weilchen wird es schon noch dauern.

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.

dunkeln: Už se stmívá.Es dunkelt schon.

durch: Vlak už projel., Vlak je už pryč.Der Zug ist schon durch.

durchreisen: Procestoval už skoro celý svět.Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.

eben: Je osm hodin. – No právě!Es ist schon acht Uhr. – Eben!

erleben: Už jste něco takového zažili/viděli?Hat man so etwas schon erlebt?

euch: Já už vás znám.Ich kenne euch schon.

feststehen: Už je jisté, kdy se vezmou?Steht schon fest, wann sie heiraten?

fliegen: Musím už letět domů.Ich muss schon nach Hause fliegen.

greifbar: Hory jsou už vidět.přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.

grüßen: Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.

her: Je to už dlouho.Es ist schon lange her.

heraussuchen: Ona si už své lidi dobře vybere.Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.

hoffen: Doufám, že bude zítra hezké počasí.Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.

jemand: Znám někoho, kdo tam již pracuje.Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.

jener, jene, jenes: kvůli (tam)té pěkné tašcewegen jener schönen Tasche

kaum dass: Sotva přišel, byl už zase odvolán.Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.

kommen: Dorazil už můj kufr?Ist mein Koffer schon gekommen?

kriseln: Její manželství je už dlouho v krizi.In ihrer Ehe kriselt es schon lange.

längst: Vím to již dlouho.Ich weiß das schon längst.

laufen: Rádio už funguje!Das Radio läuft schon!

leisten: Ve svém životě toho už hodně vykonal.Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.

lesen: Dítě už umí číst.Das Kind kann schon lesen.

liegen: Zkouška je ještě přede/už za mnou.Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.

mögen: Je možné, že...Es mag schon sein, dass...

nachkommen: Jdi napřed, přijdu později.Geh schon voraus, ich komme gleich nach.

nein: Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

pusten: Venku pěkně fučelo.Es pustete draußen ganz schön.

Sache: Tento obchod má pěkné věci.Dieser Laden hat schöne Sachen.

beißen: Však on nekouše., Však on tě neukousne.Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.

sagen: Jak se tak říká.Wie man so schön sagt.

kráska: Kráska a zvířeDie Schöne und das Biest

krásný: krásná literaturaschöne Literatur/die Belletristik

pěkně: pěkně prosím/děkujibitte/danke schön

pěkný: vyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten

být: Už je pozdě.Es ist schon spät.

co: Ale co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

copak: Copak, ty už jsi hotov?Ach was, du bist schon fertig?

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her

flákat se: Už týden se fláká doma.Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

hezký: hezké počasíschönes Wetter

hodněkrát: Už jsem se hodněkrát spálil.Ich habe mir schon mehrmals die Finger verbrannt.

hotovo: Vše už je hotovo.Alles ist schon fertig.

jenže: Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.

již: Jak již bylo řečeno.Wie schon gesagt wurde.

kapat: Už kape.Es tröpfelt schon.

kdyby: Kdyby už to bylo za mnou!Wäre es schon vorbei!

klepat: Zima už klepe na dveře.Der Winter klopft schon an die Tür.

kouzelně: být kouzelně krásnýzauberhaft schön sein

krásně: krásně malovat/mluvitschön malen/sprechen

krátit se: Prázdniny se už krátí.Die Ferien verkürzen sich schon.

křáp: To auto už je starý křáp.Das ist schon eine alte Kiste.

libovat si: Liboval si, že je pěkné počasí.Er erfreute sich an dem schönen Wetter.

mít: Zítra má být hezky.Morgen soll schönes Wetter sein.

moct: Už bys mohl odejít.Du könntest schon gehen.

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

myslet: Myslím, že ano.Ich denke schon.

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

naštvat: Pěkně mě naštval!Er hat mich schön aufgebracht!

nějak: Nějak to už zvládnu.Ich schaffe es schon irgendwie.

nejednou: Už se mi to nejednou stalo.Es ist mir schon öfters passiert.

nu: Nu, pojď už!So, komm schon!

obrazit: Stromy už obrazily.Die Bäume haben schon ausgeschlagen.

odepsat: Už ho odepsali.Er ist schon abgeschrieben worden.

odhlásit se: Už jsem se odhlásil.Ich meldete mich schon ab.

odzvonit: Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

ostříhat: Už sis ostříhal nehty?Hast du dir schon die Fingernägel (ab)geschnitten?

otravovat: Už mě ta práce otravuje.Die Arbeit ödet mich schon an.

plesat: plesat nad krásným počasímüber schönes Wetter jubeln

po: Už je po všem.Alles ist schon vorbei.

podruhé: Zvoní už podruhé.Er klingelt schon zum zweiten Mal.

postava: mít pěknou postavueine schöne Figur haben

potratit: Potratila už třikrát.Sie hat schon dreimal abgetrieben.

povyrůst: Dítě už povyrostlo.Das Kind ist schon gewachsen.

proč: Už chápu, proč odjel.Ich verstehe schon, warum er abgefahren ist.

proletět: Jen tudy proletěla a už je zase pryč.Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.