Hlavní obsah

Wort

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er/~e

 1. slovo část větyetw. Wort für Wort wiederholenopakovat co slovo od slovaim wahrsten Sinne des Wortesv pravém slova smyslu
 2. sdělení, výrok, slovaein offenes Wort mit j-m redenmluvit s kým otevřeněWorte der Dankbarkeitslova vděčnostimit j-m Worte wechselnpromluvit (si) s kýmaufs Wort gehorchenposlouchat na slovomit einem Wortjedním slovem krátce řečenozu Wort kommendostat se ke slovu
 3. výrok, citát slavné osobnosti ap.
 4. (pří)slib, slovosein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er/~e

 1. das letzte Wort poslední slovoDas ist mein letztes Wort!To je mé poslední slovo!
 2. das Wort haben mít slovo
 3. das Wort ergreifen chopit se slova
 4. das Wort führen mít hlavní slovo
 5. das große Wort haben/führen mít velké řeči
 6. j-m das Wort entziehen vzít komu slovo
 7. für j-n ein (gutes) Wort einlegen ztratit za koho (dobré) slovo
 8. j-m das Wort aus dem Munde nehmen brát komu slova z úst
 9. kein Wort über etw. verlieren nezmínit se o čem ani slovem
 10. j-m ins Wort fallen skočit komu do řeči
 11. sich zu Wort melden hlásit se o slovo
 12. in Worten slovy ne čísly
 13. in Wort und Schrift slovem i písmem
 14. j-m ist das Wort im Hals stecken geblieben hovor.komu uvízla slova v krku
 15. jedes Wort auf die Goldwaage legen vážit každé slovo
 16. j-m jedes Wort aus der Nase ziehen hovor.tahat z koho každé slovo jak z chlupaté deky
 17. schöne Worte machen vést pěkné řečičky
 18. geflügeltes Wort okřídlené slovo

Vyskytuje se v

behalten: das letzte Wort behaltenmít poslední slovo

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

melden: sich zu Wort meldenhlásit se o slovo

ander(er,e,es): mit anderen Wortenjinými slovy

auslassen: ein Wort beim Schreiben auslassenvynechat při psaní slovo

beherzigen: j-s Worte beherzigenvzít si k srdci čí slova

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

eng: im engeren Sinn (des Wortes)v užším (slova) smyslu

ergreifen: das Wort ergreifenvzít si slovo v diskusi ap.

geben: j-m sein Wort gebendát komu své slovo

hässlich: j-m hässliche Worte sagenříci komu ohavná slova

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

abschneiden: j-m das Wort abschneidenskočit komu do řeči, přetrhnout komu nit

Alphabet: Wörter nach dem Alphabet ordnenřadit slova podle abecedy

anfangen: Sie fing mit diesen Worten an...Začala těmito slovy...

anordnen: Wörter alphabetisch anordnenuspořádat slova podle abecedy

auffassen: j-s Worte als Vorwurf auffassenchápat čí slova jako výčitku

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

bedeuten: Was bedeutet das Wort?Co to slovo znamená?

bewegen: Die Worte haben uns bewegt.Ta slova nás dojala.

Bild: in Wort und Bildslovem a obrazem

brechen: sein Wort brechenporušit své slovo

daran: Kein Wort ist daran wahr.Není na tom slovo pravdy.

durchgehen: etw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehenprojít co bod po bodu/slovo od slova

einklammern: ein Wort/einen Buchstaben einklammerndát slovo/písmeno do závorek

einsetzen: In dem Satz ist ein Wort einzusetzen.Do věty je třeba dosadit jedno slovo.

erklären: einem Schüler ein Wort erklärenvysvětlit žákovi slovo

Ernst: der Ernst ihrer Wortevážnost jejích slov

fassen: seine Gedanken in Worte fassenslovy vyjádřit své myšlenky

flektieren: ein Wort flektierenohýbat slovo

folgen: Sein Hund folgt ihm aufs Wort.Jeho pes ho poslouchá na slovo.

glauben: j-m kein Wort glaubennevěřit komu ani slovo

kernig: zu j-m kernige Worte aussprechenpronést jadrná slova ke komu

paar: mit ein paar Worten etw. erklärenvysvětlit co pár slovy

radebrechen: ein paar Worte Italienisch radebrechen (können)(umět) lámanou italštinou pár slov

reden: kein Wort redenneříci ani slovo

reimen: Die beiden Wörter reimen sich nicht.Ta dvě slova se nerýmují.

rühren: Seine Worte rührten sie (zu Tränen).Jeho slova ji dojala (k slzám).

sprechen: Er hat noch kein Wort gesprochen.Nepromluvil ještě ani slovo.

trauen: Ich traue seinen Worten nicht.Nevěřím jeho slovům.

übersetzen: einen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volně

versöhnlich: versöhnliche Worte findennajít smířlivá slova

wiederholen: Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.Nechci tady opakovat její slova.

jednoslabičný: jednoslabičné slovoeinsilbiges Wort

slovo: jinými slovy ...mit anderen Worten ...

slovo: dodržet své slovosein Wort halten

bezcitný: bezcitná slovakaltherzige Worte

daný: dané slovogegebenes Wort

dostat se: dostat se ke slovuzu Wort kommen

hlásit se: hlásit se ke slovusich zu Wort melden

horoucný: horoucná slovaglühende Worte

chápat: chápat smysl slovden Sinn der Wörter begreifen

jedovatý: jedovatá slovagiftige Worte

jiný: jinými slovymit anderen Worten

končit: Slovo končí souhláskou.Das Wort endet auf einen Konsonanten.

kváknout: Neuměl maďarsky ani kváknout.Er konnte kein Wort Ungarisch.

libozvučný: libozvučné slovowohlklingendes Wort

medový: přen. medová slovahonigsüße Worte

nerozvážný: nerozvážná slovaunbedachte Worte

neuvážený: neuvážená slovaunbedachte Worte

nevěřit: Nevěřil jí ani slovo.Er glaubte ihr kein Wort.

něžný: něžná slovazarte Worte

obdivný: obdivná slovabewundernde Worte

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

odvozený: ling. odvozené slovoabgeleitetes Wort

opsat: ling. opsat slovodas Wort umschreiben

ošidný: ošidná slovatrügerische Worte

pár: pár slovein paar Worte

planý: planá slovaeitle Worte

pojit se: Slabiky se pojí v slovo.Silben verbinden sich zu einem Wort.

posměšný: posměšná slovaspöttische Worte

prohodit: prohodit pár slovein Paar Worte einwerfen

průzračný: průzračné slovoein klares Wort

přehodit: přehodit slova ve větěWörter im Satz umstellen

příkrý: Měl pro něj jen příkrá slova.Er hatte nur schroffe Worte für ihn.

příponový: příponová část slovader Suffixteil eines Wortes

roztát: Po těchto slovech roztála.Nach diesen Worten taute sie auf.

rozumný: promluvit s kým rozumné slovomit j-m ein vernünftiges Wort sprechen

rozumný: Není s ním rozumná řeč.Mit ihm kann man kein vernünftiges Wort reden.

seřadit: seřadit slova abecednědie Worte alphabetisch (an)ordnen, alphabetisieren

slovo: slovo za slovemWort für Wort

slovo: poslouchat koho na slovoj-n aufs Wort folgen, j-m aufs Wort gehorchen

slovo: vylíčit co vlastními slovyetw. mit eigenen Worten schildern

slovo: ujmout se slovadas Wort ergreifen

slovo: (při)hlásit se o slovosich zu Wort(e) melden

souvislost: vytrhnout slova koho ze souvislostij-s Worte aus dem Kontext reißen

synonymní: synonymní slovoein synonymes Wort

uposlechnout: uposlechnout na slovoaufs Wort gehorchen