Hlavní obsah

Wort

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er/~e

 1. slovo část větyetw. Wort für Wort wiederholenopakovat co slovo od slovaim wahrsten Sinne des Wortesv pravém slova smyslu
 2. sdělení, výrok, slovaein offenes Wort mit j-m redenmluvit s kým otevřeněWorte der Dankbarkeitslova vděčnostimit j-m Worte wechselnpromluvit (si) s kýmaufs Wort gehorchenposlouchat na slovomit einem Wortjedním slovem krátce řečenozu Wort kommendostat se ke slovu
 3. výrok, citát slavné osobnosti ap.
 4. (pří)slib, slovosein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er/~e

 1. das letzte Wort poslední slovoDas ist mein letztes Wort!To je mé poslední slovo!
 2. das Wort haben mít slovo
 3. das Wort ergreifen chopit se slova
 4. das Wort führen mít hlavní slovo
 5. das große Wort haben/führen mít velké řeči
 6. j-m das Wort entziehen vzít komu slovo
 7. für j-n ein (gutes) Wort einlegen ztratit za koho (dobré) slovo
 8. j-m das Wort aus dem Munde nehmen brát komu slova z úst
 9. kein Wort über etw. verlieren nezmínit se o čem ani slovem
 10. j-m ins Wort fallen skočit komu do řeči
 11. sich zu Wort melden hlásit se o slovo
 12. in Worten slovy ne čísly
 13. in Wort und Schrift slovem i písmem
 14. j-m ist das Wort im Hals stecken geblieben hovor.komu uvízla slova v krku
 15. jedes Wort auf die Goldwaage legen vážit každé slovo
 16. j-m jedes Wort aus der Nase ziehen hovor.tahat z koho každé slovo jak z chlupaté deky
 17. schöne Worte machen vést pěkné řečičky
 18. geflügeltes Wort okřídlené slovo

Vyskytuje se v

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

melden: sich zu Wort meldenhlásit se o slovo

Wort: das letzte Wortposlední slovo

ander(er,e,es): mit anderen Wortenjinými slovy

auslassen: ein Wort beim Schreiben auslassenvynechat při psaní slovo

beherzigen: j-s Worte beherzigenvzít si k srdci čí slova

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

eng: im engeren Sinn (des Wortes)v užším (slova) smyslu

ergreifen: das Wort ergreifenvzít si slovo v diskusi ap.

geben: j-m sein Wort gebendát komu své slovo

hässlich: j-m hässliche Worte sagenříci komu ohavná slova

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

abschneiden: j-m das Wort abschneidenskočit komu do řeči, přetrhnout komu nit

Alphabet: Wörter nach dem Alphabet ordnenřadit slova podle abecedy

anfangen: Sie fing mit diesen Worten an...Začala těmito slovy...

anordnen: Wörter alphabetisch anordnenuspořádat slova podle abecedy

auffassen: j-s Worte als Vorwurf auffassenchápat čí slova jako výčitku

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

bedeuten: Was bedeutet das Wort?Co to slovo znamená?

bewegen: Die Worte haben uns bewegt.Ta slova nás dojala.

Bild: in Wort und Bildslovem a obrazem

brechen: sein Wort brechenporušit své slovo

daran: Kein Wort ist daran wahr.Není na tom slovo pravdy.

durchgehen: etw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehenprojít co bod po bodu/slovo od slova

einklammern: ein Wort/einen Buchstaben einklammerndát slovo/písmeno do závorek

einsetzen: In dem Satz ist ein Wort einzusetzen.Do věty je třeba dosadit jedno slovo.

erklären: einem Schüler ein Wort erklärenvysvětlit žákovi slovo

Ernst: der Ernst ihrer Wortevážnost jejích slov

fassen: seine Gedanken in Worte fassenslovy vyjádřit své myšlenky

flektieren: ein Wort flektierenohýbat slovo

folgen: Sein Hund folgt ihm aufs Wort.Jeho pes ho poslouchá na slovo.

glauben: j-m kein Wort glaubennevěřit komu ani slovo

kernig: zu j-m kernige Worte aussprechenpronést jadrná slova ke komu

paar: mit ein paar Worten etw. erklärenvysvětlit co pár slovy

radebrechen: ein paar Worte Italienisch radebrechen (können)(umět) lámanou italštinou pár slov

reden: kein Wort redenneříci ani slovo

reimen: Die beiden Wörter reimen sich nicht.Ta dvě slova se nerýmují.

rühren: Seine Worte rührten sie (zu Tränen).Jeho slova ji dojala (k slzám).

sprechen: Er hat noch kein Wort gesprochen.Nepromluvil ještě ani slovo.

trauen: Ich traue seinen Worten nicht.Nevěřím jeho slovům.

übersetzen: einen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volně

versöhnlich: versöhnliche Worte findennajít smířlivá slova

wiederholen: Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.Nechci tady opakovat její slova.

jednoslabičný: einsilbiges Wortjednoslabičné slovo

slovo: mit anderen Worten ...jinými slovy ...

bezcitný: kaltherzige Wortebezcitná slova

daný: gegebenes Wortdané slovo

dostat se: zu Wort kommendostat se ke slovu

hlásit se: sich zu Wort meldenhlásit se ke slovu

horoucný: glühende Wortehoroucná slova

chápat: den Sinn der Wörter begreifenchápat smysl slov

jedovatý: giftige Wortejedovatá slova

jiný: mit anderen Wortenjinými slovy

končit: Das Wort endet auf einen Konsonanten.Slovo končí souhláskou.

kváknout: Er konnte kein Wort Ungarisch.Neuměl maďarsky ani kváknout.

libozvučný: wohlklingendes Wortlibozvučné slovo

medový: honigsüße Wortepřen. medová slova

nerozvážný: unbedachte Wortenerozvážná slova

neuvážený: unbedachte Worteneuvážená slova

nevěřit: Er glaubte ihr kein Wort.Nevěřil jí ani slovo.

něžný: zarte Worteněžná slova

obdivný: bewundernde Worteobdivná slova

odstín: Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.Význam toho slova má jiný odstín.

odvozený: abgeleitetes Wortling. odvozené slovo

opsat: das Wort umschreibenling. opsat slovo

ošidný: trügerische Worteošidná slova

pár: ein paar Wortepár slov

behalten: das letzte Wort behaltenmít poslední slovo

planý: eitle Worteplaná slova

pojit se: Silben verbinden sich zu einem Wort.Slabiky se pojí v slovo.

posměšný: spöttische Worteposměšná slova

prohodit: ein Paar Worte einwerfenprohodit pár slov

průzračný: ein klares Wortprůzračné slovo

přehodit: Wörter im Satz umstellenpřehodit slova ve větě

příkrý: Er hatte nur schroffe Worte für ihn.Měl pro něj jen příkrá slova.

příponový: der Suffixteil eines Wortespříponová část slova

roztát: Nach diesen Worten taute sie auf.Po těchto slovech roztála.

rozumný: mit j-m ein vernünftiges Wort sprechenpromluvit s kým rozumné slovo

seřadit: die Worte alphabetisch (an)ordnen, alphabetisierenseřadit slova abecedně

souvislost: j-s Worte aus dem Kontext reißenvytrhnout slova koho ze souvislosti

synonymní: ein synonymes Wortsynonymní slovo

uposlechnout: aufs Wort gehorchenuposlechnout na slovo

utěšit: Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.Utěšil jeho bolest dobrým slovem.

utrousit: nur ein paar Worte fallen lassenutrousit pouze několik slov

utvořit: ein neues Wort bildenutvořit nové slovo

uvěřit: Sie glaubte ihm jedes Wort.Uvěřila mu každé slovo.

úvod: einige Worte zur Einführungněkolik slov úvodem

úzký: in engerem Sinn(e) des Wortesv užším slova smyslu

vehnat: Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.Ta slova jí vehnala slzy do očí.

virtuos: der Meister der Worte/Wortmeistervirtuos slova

vpadnout: j-m ins Wort fallenvpadnout komu do řeči

vrtat: Seine Worte gingen ihr im Kopf herum.Jeho slova jí vrtala hlavou.

vrýt se: Ihre Worte haben sich mir tief ins Herz eingeprägt.Její slova se mi vryla hluboko do srdce.

vystihnout: So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.Takový zážitek nelze vystihnout slovy.

významově: bedeutungsähnliche Wörtervýznamově podobná slova

zadrhnout se: Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.

závěrem: Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.Ještě pár slov závěrem.

zpět: das Wort zurücknehmenvzít slovo zpět

zpřeházet: die Worte im Satz umstellenzpřeházet slova ve větě

brát: j-n beim Wort nehmenbrát koho za slovo

dobrý: für j-n ein gutes Wort einlegenztratit za koho dobré slovo

držet: das Wort haltendržet slovo

jeden, jedna, jedno: mit einem Wortjedním slovem

mít: das Wort habenmít slovo

počátek: Im Anfang war das Wort.Na počátku bylo slovo.

poslední: Er muss das letzte Wort haben.Musí mít poslední slovo.

půda: Die Worte sind auf fruchtbaren Boden gefallen.Slova padla na úrodnou půdu.