Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (s důrazem na obsah, záměr ap.) um, von, überO co jde?Worum geht es?O čem mluvili?Wovon haben sie gesprochen?
  2. (časový údaj) um, ano půlnocium Mitternachto víkenduam Wochenendeo Vánocíchzu Weihnachten
  3. (množství, rozsah) von, mitlátka o délce 2 metryein Stoff von 2 Meter Länge
  4. (rozdíl míry) umSpletl jsem se o 10 euro.Ich habe mich um 10 Euro geirrt.Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.
  5. (nástroj) anchodit o berlíchan Krücken gehen
  6. (těsný dotyk, kontakt) an, überopřít kolo o plotdas Fahrrad an den Zaun lehnen

Vyskytuje se v

hádanka: hádanka o cenudas Preisrätsel

iluze: připravit koho o iluzej-m die Illusionen rauben

informace: informace o telefonních číslechdie Telefonauskunft

licence: požádat o licencium die Lizenz ersuchen

milost: práv. žádost o milostdas Gnadengesuch

pokus: pokus o sebevražduder Selbstmordversuch

potvrzení: potvrzení o příjmudie Empfangsbestätigung

přijít: přijít o hlavuden Kopf verlieren

rozvod: požádat o rozvoddie Scheidung einreichen

samotestování: čestné prohlášení o provedeném samotestováníBescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung

azyl: požádat o azylum Asyl ersuchen

bájit: bájit o dobrodružstvívon Abenteuern schwärmen

bajka: bajka o lišce a džbánudie Fabel vom Fuchs und Krug

básnit: básnit o cestovánívom Reisen schwärmen

bát se: Bojí se o dítě.Sie fürchtet um das Kind.

bázeň: bázeň o rodičedie Sorge um die Eltern

berla: chodit o berlíchan Krücken gehen

besedovat: besedovat o návrhu(über) einen Vorschlag debattieren

blábolit: blábolit o filmuvon einem Film faseln

boj: boj o životder Lebenskampf

což: Což nám o tom někdo řekl?Hat es uns jemand gesagt?

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

dějství: hra o třech dějstvíchein Spiel in drei Akten

dělit se: dělit se s kamarády o nájemsich die Miete mit den Freunden teilen

dohadovat se: dohadovat se o ceněüber den Kaufpreis verhandeln

doslechnout se: Doslechl ses o tom?Hast du davon gehört?

drama: drama o čtyřech dějstvíchein Drama in vier Akten

drhnout: Dveře drhnou o práh.Die Tür schleift an der Schwelle.

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

existence: bojovat o existenciums Dasein kämpfen

formálně: formálně požádat koho o rukuj-n förmlich um die Hand bitten

hádka: hádka o penízeein Streit ums Geld

hodně: být o hodně většíviel größer sein

hovořit: hovořit o budoucnostiüber die Zukunft reden

hrát: hrát o penízeum Geld spielen

hrát: hrát o všechnoum alles spielen

hůl: Chodí o holi.Er geht am Stock.

hůl: chodit o holiam Stock gehen

chtít: Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.

jednat se: O co se jedná?Worum handelt es sich?

jít: O koho jde?Um wen geht es?

kázat: kázat komu o morálcej-m Moral predigen

kdo: O kom mluvíte?Von wem sprechen Sie?

klopýtat: klopýtat o kamenyüber Steine stolpern

klopýtnout: klopýtnout o pařezüber einen Baumstumpf stolpern

koledovat si: Koleduješ si o nepříjemnosti.Du suchst wohl Ärger.

koledovat si: Koleduješ si o pár pohlavků.Du kriegst bald ein paar.

kolikrát - tolikrát: Kolikrát se o to pokoušel, tolikrát ztroskotal.Sooft er sich darum bemühte, jedes Mal scheiterte er.

koncese: požádat o koncesieine Konzession beantragen

minuta: přijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommen

minutka: o minutku se opozditsich um eine Minute verspäten

moře: jet o prázdninách k mořiin den Ferien ans Meer fahren

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

nadvláda: bojovat o nadvláduum die Vorherrschaft kämpfen

nárůst: nárůst o tři procentader Zuwachs von drei Prozent

něco: Teď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!

nemocný: starat se o nemocnésich um die Kranken kümmern

nemožný: pokoušet se o nemožnésich um Unmögliches bemühen

nevinnost: připravit koho o nevinnostj-n seiner Unschuld berauben

než: Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

obohatit: obohatit stravu o vitamínydie Nahrung mit Vitaminen anreichern

obrat: Obrali ho o všechno.Sie haben ihm alles weggenommen.

obživa: starat se o obživu kohofür j-s Ernährung sorgen

odjezd: informace o odjezdech vlakůdie Zugauskunft

odklad: žádat o odklad zkouškyum den Aufschub der Prüfung bitten

odpověď: žádat o odpověďum Antwort bitten

ochudit: Byl jsem ochuzen o poslední výplatu.Mir wurde der letzte Lohn vorenthalten.

ochudit se: ochudit se o zážiteksich ein Erlebnis vorenthalten/nicht gönnen

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

opak: přesvědčit koho o opakuj-n vom Gegenteil überzeugen

opereta: opereta o třech dějstvícheine Operette in drei Akten

opřít: opřít žebřík o stromeine Leiter an den Baum (an)lehnen

ošidit: ošidit koho o dědictvíj-n um das Erbe prellen

otřít se: Pes se jí otřel o ruku.Der Hund strich um ihre Hand.

panenství: připravit koho o panenstvíj-m die Jungfernschaft rauben

panictví: přijít o panictvídie Jungfräulichkeit verlieren

pendrek: O tom víš pendrek.Du verstehst einen Dreck davon.

píchnout se: Šípková Růženka se píchla o trn.Dornröschen stach sich an einem Dorn.

pobodat: pobodat se o trnysich an den Dornen stechen

podepřít se: podepřít se rukama o stůlsich mit den Händen auf den Tisch stützen

podpírat se: podpírat se o hůlsich auf einen Stock stützen

podpora: Podniky mohou zažádat o státní podporu.Die Unternehmen können staatliche Hilfe beantragen.

pohádat se: pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

pohovor: pohovor s uchazeči o zaměstnánídas Vorstellungsgespräch

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

pochytit: Hned pochytil, o co šlo.Er hat sofort erfasst, worum es ging.

pojednávat: V článku pojednává o ochraně životního prostředí.In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.

pokoušet se: Pokouší se o nemožné.Sie versucht das Unmögliche.