Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) weiterdál než kdo/coweiter als j./etw.Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.
  2. (pokračování děje) weitermluvit dálweiter sprechen

Vyskytuje se v

daleký: sport. skok dalekýder Weitsprung

děj: přírodní dějder Naturprozess

dělo: vodní děloder Wasserwerfer

hřmění: hřmění dělder Kanonendonner

méně: čím dál méněimmer weniger

být: Není to daleko.Es ist nicht weit.

civilizace: přen. být daleko od civilizacevon der Zivilisation weit entfernt sein

co: Co se děje?Was ist los?

dabovat: dabovat film pro dětieinen Kinderfilm synchronisieren

dál: dál než kdo/coweiter als j./etw.

dalece: Jak dalece tomu rozumí?Wie weit versteht er das?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

dohlédnout: Daleko nedohlédnu.Ich kann nicht weit sehen.

dohodit: dohodit oštěpem co nejdálden Speer möglichst weit werfen

doletět: Střela doletí daleko.Der Schuss kann weit fliegen.

doskočit: Doskočil nejdál ze všech.Er sprang am weitesten von allen.

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dotáhnout: dotáhnout to dalekoes weit bringen

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

jezdit: Autobus v neděli nejezdí.Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.

jít: Pojď dál.Komm herein.

kroužek: nabídka kroužků pro dětidas Freizeitangebot für Kinder

milý: milé děti/milí rodičeliebe Kinder/Eltern

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

mrtvý: V neděli jsou ulice mrtvé.Sonntags sind die Straßen leblos.

nad, nade: děti nad 12 letKinder über 12 Jahre

napínavost: napínavost dějedie Spannung der Handlung

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

navyknout: navyknout děti pořádkuden Kindern Ordnung angewöhnen

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Es ist nicht weit von hier.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

nejen, nejenom: pohádky nejen pro dětidie Märchen nicht nur für Kinder

nepokojný: nepokojné dětiunruhige Kinder

nezvladatelný: nezvladatelné dětischwer zu behandelnde Kinder

odehrávat se: Děj filmu se odehrává v Anglii.Die Filmhandlung spielt sich in England ab.

odpovědný: Rodiče jsou odpovědní za děti.Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

ohlídat: ohlídat komu dětij-m die Kinder bewachen

opatrovat: Odpoledne opatruje děti babička.Nachmittags hütet die Oma die Kinder.

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

papouškovat: Děti papouškují všechno po dospělých.Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.

popohánět: popohánět děti k úkliduKinder zum Aufräumen antreiben

popohnat: popohnat děti do posteledie Kinder ins Bett treiben

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

pro: četba pro dětiLektüre für Kinder

protiletadlový: protiletadlové dělodie Flug(zeug)abwehrkanone, die Flak

protitankový: protitankové děloPanzerabwehrkanone

přídavek: přídavky na dětidas Kindergeld, der Kinderzuschuss

přivyknout: přivyknout děti pořádkudie Kinder an Ordnung gewöhnen

rachotit: V dáli rachotí kulomet.In der Ferne rattert das Maschinengewehr.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Ehrlichkeit ist die beste Politik.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

der, die, das: příbuzní a jejich dětidie Verwandten und deren Kinder

fern: daleko od vlastifern der Heimat

für: kniha pro dětiein Buch für Kinder

nahe: pracovat nedaleko nádražínahe beim Bahnhof arbeiten

rein: Pojďte dále!, Vstupte!Kommen Sie rein!

so: a tak dáleund so weiter

sowohl: jak muži a ženy, tak i dětisowohl Männer und Frauen als auch Kinder

unfern: nedaleko tržištěunfern vom Marktplatz

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

von: z Paříže cestovat dál autobusemvon Paris aus mit dem Bus weiterreisen

weitaus: daleko lépeweitaus besser

weithin: být slyšet dalekoweithin zu hören sein

zu: Jen tak dál!Nur zu!, Immer zu!

abstehen: Skříň stojí příliš daleko (od stěny).Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.

angewöhnen: Navykl jsem děti dochvilnosti.Ich habe den Kindern angewöhnt, pünktlich zu sein.

aufhören: To musí skončit!, Tak to dál nejde!Das muss aufhören!

beaufsichtigen: dohlížet na dělníky/dětidie Arbeiter/Kinder beaufsichtigen

beteiligen: Všechny děti se účastnily hry.Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.

bleiben lassen: nechat děti domadie Kinder zu Hause bleiben lassen

davon: nedaleko odtudnicht weit davon

Disziplin: Skok daleký je jednou z disciplín lehké atletiky.Der Weitsprung ist eine Disziplin der Leichtathletik.

Doktor: Děti si hrály na doktora.Die Kinder spielten Doktor.

ehrlich: S poctivostí nejdál dojdeš.přen. Ehrlich währt am längsten.

einladen: pozvat koho v neděli na čajj-n für Sonntag zum Tee einladen

erziehen: vést své děti k samostatnostiseine Kinder zur Selbständigkeit erziehen

es: Ty to dotáhneš daleko.Du wirst es noch weit bringen.

fachlich: dále se odborně vzdělávatsich fachlich weiterbilden

fortbilden: Sekretářka se chce dále vzdělávat.Die Sekretärin will sich fortbilden.

gewöhnen: přivyknout děti pořádkudie Kinder an Ordnung gewöhnen

haften: Rodiče ručí za své děti.Eltern haften für ihre Kinder.

hin: Jak je to tam ještě daleko?Wie weit ist es noch hin?

hineinbitten: Lékař pozval pacienta dále.Der Arzt bat den Patienten hinein.

jagen: vyhnat děti z posteledie Kinder aus dem Bett jagen

kein, keine: Nemají děti.Sie haben keine Kinder.

kinderlieb: mít (velmi) rád děti(sehr) kinderlieb sein

klappen: Děti bouchají dveřmi.Die Kinder klappen mit den Türen.

kurzhalten: držet děti zkrátkadie Kinder kurzhalten

Mal: Je čím dál lepší.Er wird von Mal zu Mal besser.

mögen: Děti mívají rády sladkosti.Kinder mögen gerne Süßigkeiten.

nachempfinden: Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?

queren: Děti přešly cestu.Die Kinder querten die Straße.

rangeln: Děti se ve škole tahaly.Die Kinder rangelten in der Schule.

rechnen: K tomu musíš ještě připočíst děti.Dazu musst du noch die Kinder rechnen.

sie: Paní Bauerová, pojďte dál!Frau Bauer, kommen Sie herein!

sollen: (Řekni jí,) Ať jde dál.(Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.

sorgen: pečovat o dětifür die Kinder sorgen

spielen: Co se tady děje?přen., hovor. Was wird hier gespielt?

stürzen: Děti se vrhly na sladkosti.Die Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.

taugen: Tento film není vhodný pro děti.Dieser Film taugt nicht für Kinder.

treiben: zacházet příliš dalekoes zu weit treiben

verziehen: Rozmazlili svoje děti.Sie haben ihre Kinder verzogen.

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

was: Co se děje?, Co se stalo?Was ist los?

weg: Je to kino odtud daleko?Ist das Kino weit weg?

weiter: Prosím, dál!Bitte weiter!

weitergeben: předat knihu dálein Buch weitergeben

weitermachen: Jen tak dál!, Jen pokračuj!iron. Mach nur so weiter!

werfen: Hodil daleko oštěpem.Er hat den Speer sehr weit geworfen.

zulaufen: Děti přiběhly k otci.Die Kinder liefen auf den Vater zu.

halt: Stát! Tudy dále nemůžete!Halt! Hier können sie nicht durch!