Hlavní obsah

méně, hovor. míň

Příslovce

  1. (menší počet, míra) weniger, minderzískat méně bodůweniger Punkte bekommenčím dál méněimmer wenigermnohem méněviel wenigervíce či méněmehr oder weniger
  2. (minus) weniger, minus

Vyskytuje se v

čas: wenig Zeit habenmít málo času

méně: immer wenigerčím dál méně

málem: Er hat es beinahe vergessen.Málem na to zapomněl.

málo: wenig Geldmálo peněz

něco: etwas Geld habenmít něco (málo) peněz

nemálo: nicht wenig überrascht seinbýt nemálo překvapen

pomoct: Das nützt wenig.To pomůže málo.

posrat se: Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.Málem se posral strachy.

přerazit se: Ich habe mir fast den Hals gebrochen.Málem jsem se přerazil.

přizabít: Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.Málem ho za to přizabil.

teplý: wenig/(viel) zu warmmálo/hodně teplý

usoužit: Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.Starosti ho málem usoužily.

víc: Mehr arbeiten, weniger sprechen.Více pracovat, méně mluvit.

zadusit: Der giftige Rauch hat ihn fast erstickt.Jedovatý dým ho málem zadusil.

zakousnout: Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.Ještě bych něco málo zakousl.

ani: nicht ein wenigani dost málo

chvatný: Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!Práce chvatná málo platná.

udusit se: Sie erstickte fast vor Lachen.Málem se udusila smíchy.

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

abhauen: Beinahe hätte er sich den Daumen abgehauen.Málem by si usekl palec.

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

Schnelltest: Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.Každý občan má nárok nejméně na jeden antigenní test týdně.

so: Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

wenig: mit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.