Hlavní obsah

čas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (veličina obecně) die Zeitzískat časZeit gewinnenmít málo časuwenig Zeit habenčas žnídie Erntezeit
  2. (objektivně měřený) die Zeitmístní časdie Ortszeit
  3. (časový úsek) die Zeittoho časuzurzeitčas od časuvon Zeit zu Zeit
  4. (příhodná, přiměřená doba) die ZeitJe na čase.Es ist an der Zeit.čas obědadie Mittagessenszeit
  5. (termín, lhůta) die Zeitdělat přes časÜberstunden machennejvyšší čashöchste Zeit
  6. (volná doba) die (Frei)Zeit(ne)mít čas na koho/co(keine) Zeit für j-n/etw. habenMáš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?
  7. (naměřený ap.) die Zeit
  8. (gramatická kategorie) das Tempus, die Zeitformčas přítomnýdie Gegenwartsform
  9. časy (poměry) die Zeiten, die Tage

Vyskytuje se v

budoucí: das Futurling. budoucí čas

jednotka: die Zeiteinheitjednotka času

odlet: die Abflugzeitčas odletu

postup: mit der Zeitpostupem času

práce: die Überstundenarbeitpráce přes čas

pravý: zur richtigen Zeit kommenpřijít v pravý čas

předvánoční: die Vorweihnachtszeitpředvánoční čas

příchod: die Ankunftszeitčas příchodu

přítomný: das Präsensling. přítomný čas

reprízový: die Wiederholungszeitreprízový čas

rozmyšlená: die Bedenkzeitčas na rozmyšlenou

rychle: Die Zeit vergeht rasch.Čas ubíhá rychle.

tvar: die Vergangenheitsformtvar minulého času

ztráta: der Zeitverlustztráta času

časem: Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.To se časem naučíš.

dohnat: verlorene Zeit aufholendohnat ztracený čas

dost: Ich habe genug Zeit.Mám dost času.

dozrát: Die Zeit ist noch nicht reif.Čas ještě nedozrál.

halda: eine Menge Zeit habenmít haldu času

hodně: viel Geld/Zeithodně peněz/času

chtít: Alles braucht seine Zeit.Všechno chce svůj čas.

jak: Wie die Zeit vergeht!Jak ten čas letí!

jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

když: Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.Když mám čas, dívám se na televizi.

-li: Wenn du Zeit hast, ruf mich an.Budeš-li mít čas, zavolej mi.

málo: j-m fehlt die Zeitkdo má málo času

marnit: Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!Nesmíš marnit čas!

měnit se: Die Zeiten ändern sich.Časy se mění.

mít: eine Menge Freizeit habenmít spoustu volného času

moře: eine Menge Zeit habenmít moře času

ne: Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.Přijdeš? – Ne, nemám čas.

nehospodárně: die Zeit unwirtschaftlich vergeudennehospodárně mrhat časem

nehybný: unveränderliche Zeitnehybný čas

nepravý: zur falschen Zeit kommenpřijít v nepravý čas

nikdy: nie Zeit habennemít nikdy čas

nyní: Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.Udělám to jindy, nyní nemám čas.

oddechový: die Auszeit nehmenvzít si oddechový čas

odměřený: abgemessene Zeit habenmít odměřený čas

omezený: begrenzte Zeitomezený čas

plýtvat: Verschwende nicht deine Zeit!Neplýtvej svým časem!

potřebný: notwendige Zeit zu etw. habenmít potřebný čas k čemu

pracovat: Überstunden machenpracovat přes čas

promarnit: die Zeit mit Warten verschwendenpromarnit čas čekáním

promrhat: viel Zeit vertunpromrhat spoustu času

prostě: Ich habe einfach keine Zeit.Nemám prostě čas.

průběh: sich im Laufe der Zeit verändernzměnit se v průběhu času

přebolet: Jeder Schmerz hört mit der Zeit auf.Časem všechno přebolí.

přes, přese: Überstunden machenpracovat přes čas

přesný: genaue Zeitpřesný čas

příjezd: das Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeitdatum/místo/čas příjezdu

přílet: die Zeit der Ankunftlet. čas příletu

rozvrhnout: sich die Zeit gut einteilenrozvrhnout si dobře čas

svůj, svá, své, svoje: Alles muss seine Zeit haben. Alles zu seiner Zeit.Všechno má svůj čas.

tratit: vergebens die Zeit verschwendenzbytečně tratit čas

uběhnout: in der Rekordzeit die Strecke laufenuběhnout trať v rekordním čase

určený: bestimmte Aufgabe/Zeiturčený úkol/čas

úspora: die Zeitersparnis, die Ersparnis an Zeitúspora času

uvyknout (si): Die Augen stellen sich allmählich auf die Dunkelheit ein.Oči časem uvyknou tmě.

volný: etw. in seiner Freizeit machenudělat co ve volném čase

vtipkování: Wir haben keine Zeit zum Spaßen.Nemáme čas na vtipkování.

vybýt: Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.Na to nám už nevybyl čas.

vždyť: Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.Nespěchej, vždyť máš času dost.

zbytečně: die Zeit unnütz vertunzbytečně promarnit čas

husa: Kommt Zeit, kommt Rat.Dočkej času jako husa klasu.

klas: Alles zu seiner Zeit!Dočkej času jako husa klasu!

peníze: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze.

správný: zur rechten Zeit am rechten Ortve správný čas na správném místě

vysoký: Es ist höchste Zeit!Je nejvyšší čas!

zahojit: Die Zeit heilt alle Wunden.Čas všechno zahojí.

jaja: Jaja, das waren noch Zeiten.Jo jo, to bývaly časy.

nie: nie Zeit habennemít nikdy čas

unnütz: die Zeit unnütz vertunzbytečně promarnit čas

Zeit: vor einiger Zeitpřed časem

Abflug: die Zeit des Abflugesčas odletu

ablaufen: Deine Zeit ist abgelaufen.Tvůj čas vypršel.

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

ausbitten: Ich bat mir Bedenkzeit aus.Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou.

brauchen: Das braucht seine Zeit.To chce čas.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

gerade: Ich habe gerade keine Zeit.Teď zrovna nemám čas.

haben: Ich habe keine Zeit.Nemám čas.

hetzen: Hetz dich nicht so, du hast Zeit!Nehoň se tak, máš čas!

hin sein: Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

insofern: Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.Přijde, pokud mu to čas dovolí.

jetzt: Ich habe jetzt leider keine Zeit.Nemám teď bohužel čas.

kein, keine: Sie hat keine Zeit.Nemá čas.

Minute: eine Minute Zeit habenmít minutku (času)

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

Opfer: kein Opfer an Zeit scheuennebát se obětovat čas

recht: Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen.Je právě ten správný čas jít domů.

schätzen: Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.Časem jsem se naučil vážit si ho.

schinden: Sie schindet nur Zeit.Jenom hraje o čas.

schlimm: Das waren schlimme Zeiten!To byly zlé časy!

Sommerzeit: die Uhren auf Sommerzeit stellennastavit hodiny na letní čas

ungelegen: zu ungelegener Stundev nevhodný čas, v nevhodnou dobu

verfügen: über Zeit frei verfügenvolně disponovat časem

vergehen: Wie die Zeit vergeht!Jak ten čas letí!

vergeuden: Ich habe damit viel Zeit vergeudet.Promarnil jsem tím spoustu času.

verlieren: Dadurch werde ich viel Zeit verlieren.Tím ztratím moc času.

weder: Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

Wettlauf: přen. der Wettlauf mit der Zeitzávody s časem

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

rasen: Die Zeit rast!Čas pádí!

čas: wenig Zeit habenmít málo času