Hlavní obsah

čas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (veličina obecně) die Zeitzískat časZeit gewinnenmít málo časuwenig Zeit habenčas žnídie Erntezeit
  2. (objektivně měřený) die Zeitmístní časdie Ortszeit
  3. (časový úsek) die Zeittoho časuzurzeitčas od časuvon Zeit zu Zeit
  4. (příhodná, přiměřená doba) die ZeitJe na čase.Es ist an der Zeit.čas obědadie Mittagessenszeit
  5. (termín, lhůta) die Zeitdělat přes časÜberstunden machennejvyšší čashöchste Zeit
  6. (volná doba) die (Frei)Zeit(ne)mít čas na koho/co(keine) Zeit für j-n/etw. habenMáš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?
  7. (naměřený ap.) die Zeit
  8. (gramatická kategorie) das Tempus, die Zeitformčas přítomnýdie Gegenwartsform
  9. časy (poměry) die Zeiten, die Tage

Vyskytuje se v

budoucí: ling. budoucí časdas Futur

jednotka: jednotka časudie Zeiteinheit

odlet: čas odletudie Abflugzeit

postup: postupem časumit der Zeit

práce: práce přes časdie Überstundenarbeit

pravý: přijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen

předvánoční: předvánoční časdie Vorweihnachtszeit

příchod: čas příchodudie Ankunftszeit

přítomný: ling. přítomný časdas Präsens

reprízový: reprízový časdie Wiederholungszeit

rozmyšlená: čas na rozmyšlenoudie Bedenkzeit

rychle: Čas ubíhá rychle.Die Zeit vergeht rasch.

tvar: tvar minulého časudie Vergangenheitsform

ztráta: ztráta časuder Zeitverlust

časem: To se časem naučíš.Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.

dohnat: dohnat ztracený časverlorene Zeit aufholen

dost: Mám dost času.Ich habe genug Zeit.

dozrát: Čas ještě nedozrál.Die Zeit ist noch nicht reif.

halda: mít haldu časueine Menge Zeit haben

hodně: hodně peněz/časuviel Geld/Zeit

chtít: Všechno chce svůj čas.Alles braucht seine Zeit.

jak: Jak ten čas letí!Wie die Zeit vergeht!

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

když: Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.

-li: Budeš-li mít čas, zavolej mi.Wenn du Zeit hast, ruf mich an.

málo: kdo má málo časuj-m fehlt die Zeit

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

měnit se: Časy se mění.Die Zeiten ändern sich.

mít: mít spoustu volného časueine Menge Freizeit haben

mít: Nemám na to čas.Dafür habe ich keine Zeit.

moře: mít moře časueine Menge Zeit haben

ne: Přijdeš? – Ne, nemám čas.Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.

nehospodárně: nehospodárně mrhat časemdie Zeit unwirtschaftlich vergeuden

nehybný: nehybný časunveränderliche Zeit

nepravý: přijít v nepravý časzur falschen Zeit kommen

nikdy: nemít nikdy časnie Zeit haben

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

oddechový: vzít si oddechový časdie Auszeit nehmen

odměřený: mít odměřený časabgemessene Zeit haben

omezený: omezený časbegrenzte Zeit

plýtvat: Neplýtvej svým časem!Verschwende nicht deine Zeit!

potřebný: mít potřebný čas k čemunotwendige Zeit zu etw. haben

pracovat: pracovat přes časÜberstunden machen

promarnit: promarnit čas čekánímdie Zeit mit Warten verschwenden

promrhat: promrhat spoustu časuviel Zeit vertun

prostě: Nemám prostě čas.Ich habe einfach keine Zeit.

průběh: změnit se v průběhu časusich im Laufe der Zeit verändern

přebolet: Časem všechno přebolí.Jeder Schmerz hört mit der Zeit auf.

přes, přese: pracovat přes časÜberstunden machen

přesný: přesný časgenaue Zeit

příjezd: datum/místo/čas příjezdudas Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeit

přílet: let. čas příletudie Zeit der Ankunft

rozvrhnout: rozvrhnout si dobře čassich die Zeit gut einteilen

svůj, svá, své, svoje: Všechno má svůj čas.Alles muss seine Zeit haben. Alles zu seiner Zeit.

tratit: zbytečně tratit časvergebens die Zeit verschwenden

uběhnout: uběhnout trať v rekordním časein der Rekordzeit die Strecke laufen

určený: určený úkol/časbestimmte Aufgabe/Zeit

úspora: úspora časudie Zeitersparnis, die Ersparnis an Zeit

uvyknout (si): Oči časem uvyknou tmě.Die Augen stellen sich allmählich auf die Dunkelheit ein.

volný: udělat co ve volném časeetw. in seiner Freizeit machen

vtipkování: Nemáme čas na vtipkování.Wir haben keine Zeit zum Spaßen.

vybýt: Na to nám už nevybyl čas.Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.

vždyť: Nespěchej, vždyť máš času dost.Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.

zbytečně: zbytečně promarnit časdie Zeit unnütz vertun

husa: Dočkej času jako husa klasu.Kommt Zeit, kommt Rat.

klas: Dočkej času jako husa klasu!Alles zu seiner Zeit!

peníze: Čas jsou peníze.Zeit ist Geld.

správný: ve správný čas na správném místězur rechten Zeit am rechten Ort

vysoký: Je nejvyšší čas!Es ist höchste Zeit!

zahojit: Čas všechno zahojí.Die Zeit heilt alle Wunden.

jaja: Jaja, das waren noch Zeiten.Jo jo, to bývaly časy.

nie: nie Zeit habennemít nikdy čas

unnütz: die Zeit unnütz vertunzbytečně promarnit čas

Zeit: vor einiger Zeitpřed časem

Zeit: zu gegebener Zeitv pravý čas

Zeit: keine Zeit habennemít čas

Zeit: für j-n/etw. Zeit habenmít čas na koho/co

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

Abflug: die Zeit des Abflugesčas odletu

ablaufen: Deine Zeit ist abgelaufen.Tvůj čas vypršel.

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

ausbitten: Ich bat mir Bedenkzeit aus.Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou.

brauchen: Das braucht seine Zeit.To chce čas.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

gerade: Ich habe gerade keine Zeit.Teď zrovna nemám čas.

gerade: Er kommt gerade zur rechten Zeit.Přichází zrovna v pravý čas.

haben: Ich habe keine Zeit.Nemám čas.