Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) die Arbeit, die Tätigkeit, die Beschäftigungtělesná/duševní práceeine manuelle/geistliche ArbeitMám spoustu práce.Ich habe viel zu tun.domácí prácedie Hausarbeitpřípravné prácedie Vorbereitungsarbeitencelodenní prácedie Ganztagsarbeit
  2. (fyzikální veličina) die Arbeit
  3. (společenská aktivita) die ArbeitSvátek práceTag der Arbeitpráce přes časdie Überstundenarbeittrh práceder Arbeitsmarkt
  4. (zaměstnání) die Arbeit, die Beschäftigung, die Stellehledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/findenchodit do prácezur Arbeit gehenpráce na směnydie Schichtarbeit
  5. (výsledné dílo) die Arbeit, das Werkdisertační/diplomová prácedie Dissertation/Diplomarbeit(celo)životní prácedie Lebensarbeit
  6. (způsob provedení) die Arbeit

Vyskytuje se v

an: an der Arbeit seinmít rozdělanou práci

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

Handarbeit: eine Handarbeit aus Seideruční práce z hedvábí

tüchtig: tüchtig im Beruf seinbýt zdatný v práci

zu: zur Arbeit gehenjít do práce

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

Arbeit: eine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální práci

arbeiten: hovor. Was arbeitest du?Kde děláš?, Co děláš (za práci)?

aufhalsen: j-m viel Arbeit aufhalsenhodit komu na krk spoustu práce

aufsaugen: Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.Práce ji úplně pohltila.

ausruhen: sich von der Arbeit ausruhenodpočinout si od práce

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

behandeln: Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.

behindern: bei der Arbeit behindernpřekážet v práci

beliebig: jede beliebige Arbeit ablehnenodmítat jakoukoli práci

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

binden: die Diplomarbeit bindensvázat diplomovou práci

daransetzen: Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

entgelten: Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.

entlasten: j-n in seiner Arbeit entlastenodlehčit komu v práci

ernst: seine Arbeit ernst nehmenbrát svou práci vážně

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

geben: Es gab viel zu tun.Bylo hodně práce.

geeignet: Er ist für diese Arbeit nicht geeignet.Na tuto práci se nehodí.

grob: grobe Hände von der Arbeit habenmít ruce zhrublé od práce

hermachen: Er hat sich über die Arbeit hergemacht.Vrhl se do práce.

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

kritteln: An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.Její práci se nedá nic vytknout.

liegen: Diese Arbeit liegt ihr nicht.Tato práce jí nesedí.

machen: sich an die Arbeit machenpustit se do práce

Mai: der Erste Mai1. máj, Svátek práce

mitmachen: j-s Arbeit mitmachenpřibrat si čí práci

mühsam: etw. in mühsamer Kleinarbeit tundělat namáhavou drobnou práci

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

schaffen: Er schafft diese Arbeit allein nicht mehr.Sám už tuto práci nezvládne.

schmeißen: einen Job schmeißenpraštit s prací

sobald: Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.Přijdu, jakmile budu hotov s prací.

sorglich: eine sorgliche Arbeit leistenodvést pečlivou práci

Suche: auf der Suche nach einem Job seinhledat si práci

Übermaß: ein Übermaß an Arbeitpřemíra práce

umtun: sich nach einem Job umtunhledat práci

umziehen: sich nach der Arbeit umziehenpřevléci se po práci

unverdrossen: unverdrossen weiterarbeitenneúnavně pokračovat v práci

vereinfachen: sich die Arbeit vereinfachenulehčit si práci

vermitteln: j-m eine Arbeit vermittelnobstarat práci komu

verrichten: seine Arbeit verrichtenvykonávat svou práci

vertreiben: Ich vertreibe mir den Kummer durch die Arbeit.Zaháním smutek prací.

viel: viel Arbeit habenmít mnoho práce

wichtig: Hat er nichts Wichtigeres zu tun?Nemá nic důležitějšího na práci?

zuweisen: j-m eine Arbeit zuweisenkomu přidělit práci

gehen: an die Arbeit/an das Werk gehenpustit se/dát se do práce

hinschmeißen: přen. eine Arbeit hinschmeißenvykašlat se na práci

dělba: die Arbeitsteilungdělba práce

disertační: die Dissertationsarbeitdisertační práce

domácí: die Hausarbeitendomácí práce

duševní: die geistige Arbeitduševní práce

editorský: die Editorsarbeiteditorská práce

kamenický: die Steinmetzarbeitenkamenické práce

klempířský: die Klempnerarbeitklempířská práce

koňský: die Pferdearbeitkoňská práce

kultura: die Arbeitskultur/Tafelkulturkultura práce/stolování

magisterský: die Magisterarbeitmagisterská práce

nádenický: die Tagelöhnerarbeitnádenická práce

nárazový: die Stoßarbeitnárazová práce

nával: die Arbeitsanhäufungnával práce

nouzový: die Notstandsarbeitnouzová práce

nucený: die Zwangsarbeitnucená práce

opravářský: die Reparaturarbeitenopravářské práce

pokrývačský: die Dachdeckerarbeitenpokrývačské práce

administrativní: die Verwaltungsarbeitadministrativní práce

bez, beze: arbeitslos seinbýt bez práce

co: Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.Co má novou práci, neviděl jsem ho.

dát se: sich an die Arbeit machendát se do práce

do: zur Arbeit gehenchodit do práce

dojíždět: zur Arbeit pendelndojíždět do práce

domů: die Arbeit nach Hause nehmenbrát si práci domů

dřepět: in der Arbeit bis zum Abend hockendřepět v práci až do večera

flákat: bei der Arbeit schlampenflákat práci

fušerský: Pfuscherarbeitfušerská práce

hanebný: eine scheußliche Arbeit leistenodvést hanebnou práci

hnát: j-n zur Arbeit zwingenhnát koho do práce

honem: Marsch, an die Arbeit!Honem, do práce!

honička: viel Hetze in der Arbeit habenmít v práci honičku

hora: ein Berg von Arbeitexpr. hora práce

chvátat: es mit einer Arbeit eilig habenchvátat s prací

každodenní: alltägliche Arbeitkaždodenní práce

klidný: ruhige Arbeitklidná práce

koncentrovat se: sich auf die Arbeit konzentrierenkoncentrovat se na práci

korunovat: Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.Jeho práce byla korunována úspěchem.

kousek: ein gutes Stück Arbeit machenudělat hezký kousek práce

kus: ein ganzes Stück Arbeit machenudělat kus práce

kvalitní: eine hochwertige Arbeit leistenodvést kvalitní práci

lidský: die menschliche Arbeitlidská práce

lopotný: mühselige Arbeitlopotná práce

mít: etwas zu tun habenmít co na práci

mizerný: eine miese Arbeit leistenodvádět mizernou práci

mnoho: Ich habe zurzeit so viel Arbeit!Mám teď tak mnoho práce!

monitor: die Arbeit am Bildschirmpráce u monitoru

nabrat: viel Arbeit auf sich nehmennabrat si mnoho práce

namáhat: die Augen (bei der Arbeit) anstrengennamáhat oči (při práci)

námezdní: die Lohnarbeit machenvykonávat námezdní práci

nanicovatý: unnütze Arbeitnanicovatá práce

nastoupit: nach der Krankheit wieder die Arbeit antretennastoupit po nemoci do práce

nějaký: irgendeine Arbeit suchenshánět nějakou práci

nelegální: illegale Arbeitnelegální práce

nezvládat: Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.Já tu práci prostě nezvládám.

nezvyklý: nicht an schwere Arbeit gewöhntnezvyklý na těžkou práci

normalizovat: die Arbeitsweise normennormalizovat postup prací

nudný: eintönige Arbeitnudná práce

obhajoba: die Verteidigung der Diplomarbeitobhajoba diplomové práce

objednávka: die Arbeit auf Bestellungpráce na objednávku