Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) die Arbeit, die Tätigkeit, die Beschäftigungtělesná/duševní práceeine manuelle/geistliche ArbeitMám spoustu práce.Ich habe viel zu tun.domácí prácedie Hausarbeitpřípravné prácedie Vorbereitungsarbeitencelodenní prácedie Ganztagsarbeit
  2. (fyzikální veličina) die Arbeit
  3. (společenská aktivita) die ArbeitSvátek práceTag der Arbeitpráce přes časdie Überstundenarbeittrh práceder Arbeitsmarkt
  4. (zaměstnání) die Arbeit, die Beschäftigung, die Stellehledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/findenchodit do prácezur Arbeit gehenpráce na směnydie Schichtarbeit
  5. (výsledné dílo) die Arbeit, das Werkdisertační/diplomová prácedie Dissertation/Diplomarbeit(celo)životní prácedie Lebensarbeit
  6. (způsob provedení) die Arbeit

Vyskytuje se v

dělba: dělba prácedie Arbeitsteilung

disertační: disertační prácedie Dissertationsarbeit

domácí: domácí prácedie Hausarbeiten

duševní: duševní prácedie geistige Arbeit

editorský: editorská prácedie Editorsarbeit

kamenický: kamenické prácedie Steinmetzarbeiten

klempířský: klempířská prácedie Klempnerarbeit

koňský: koňská prácedie Pferdearbeit

kultura: kultura práce/stolovánídie Arbeitskultur/Tafelkultur

magisterský: magisterská prácedie Magisterarbeit

nádenický: nádenická prácedie Tagelöhnerarbeit

nárazový: nárazová prácedie Stoßarbeit

nával: nával prácedie Arbeitsanhäufung

nouzový: nouzová prácedie Notstandsarbeit

nucený: nucená prácedie Zwangsarbeit

opravářský: opravářské prácedie Reparaturarbeiten

pokrývačský: pokrývačské prácedie Dachdeckerarbeiten

administrativní: administrativní prácedie Verwaltungsarbeit

bez, beze: být bez prácearbeitslos sein

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

do: chodit do prácezur Arbeit gehen

dojíždět: dojíždět do prácezur Arbeit pendeln

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

flákat: flákat prácibei der Arbeit schlampen

fušerský: fušerská prácePfuscherarbeit

hanebný: odvést hanebnou prácieine scheußliche Arbeit leisten

hnát: hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingen

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

hora: expr. hora práceein Berg von Arbeit

chvátat: chvátat s pracíes mit einer Arbeit eilig haben

každodenní: každodenní prácealltägliche Arbeit

klidný: klidná práceruhige Arbeit

koncentrovat se: koncentrovat se na prácisich auf die Arbeit konzentrieren

korunovat: Jeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

kvalitní: odvést kvalitní prácieine hochwertige Arbeit leisten

lidský: lidská prácedie menschliche Arbeit

lopotný: lopotná prácemühselige Arbeit

mít: mít co na prácietwas zu tun haben

mizerný: odvádět mizernou prácieine miese Arbeit leisten

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

monitor: práce u monitorudie Arbeit am Bildschirm

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

namáhat: namáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen

námezdní: vykonávat námezdní prácidie Lohnarbeit machen

nanicovatý: nanicovatá práceunnütze Arbeit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen

nelegální: nelegální práceillegale Arbeit

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

normalizovat: normalizovat postup pracídie Arbeitsweise normen

nudný: nudná práceeintönige Arbeit

obhajoba: obhajoba diplomové prácedie Verteidigung der Diplomarbeit

objednávka: práce na objednávkudie Arbeit auf Bestellung

objevný: objevná prácebahnbrechende Arbeit

oblast: práce v oblasti vědydie Arbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft

obtížný: obtížná úloha/práceeine schwierige Aufgabe/Arbeit

obyčejný: obyčejná práceeine gewöhnliche Arbeit

oddech: chvíle oddechu po prácieine Atempause nach der Arbeit

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

otravovat: Už mě ta práce otravuje.Die Arbeit ödet mich schon an.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

perný: perná práceharte/sauere Arbeit

pilný: pilná prácefleißige Arbeit

plno: mít plno práceviel Arbeit haben

plodný: plodná prácefruchtbringende Arbeit

pobídnout: pobídnout žáky k aktivní práciSchüler zur aktiven Arbeit anregen

poctivost: poctivost prácedie Ehrlichkeit der Arbeit

podílet se: podílet se na prácian der Arbeit Anteil nehmen

pohrát si: pohrát si s diplomovou pracían der Diplomarbeit tüfteln

pohroužit se: pohroužit se do prácesich in die Arbeit vertiefen

pochodit: Jak jste pochodili na úřadu práce?Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?

pokročit: Stavební práce výrazně pokročily.Die Bauarbeiten sind weit vorgeschritten.

poloviční: práce na poloviční úvazekdie Halbtagsarbeit

pomalý: pomalý v prácilangsam bei der Arbeit

pomocný: konat pomocné prácedie Hilfsarbeiten machen

ponořit se: ponořit se do prácesich in die Arbeit vertiefen

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

koláč: Bez práce nejsou koláče.Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.

plný: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

an: an der Arbeit seinmít rozdělanou práci

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

Handarbeit: eine Handarbeit aus Seideruční práce z hedvábí

tüchtig: tüchtig im Beruf seinbýt zdatný v práci