Hlavní obsah

Arbeit

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. práce činnosteine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální prácidie Arbeit an einem gemeinsamen Projektpráce na společném projektusich an die Arbeit machendát se do prácemit der Arbeit beginnenzačít s pracíkeine Arbeit scheuennebát se žádné práce
  2. práce, zaměstnánízur Arbeit gehenjít do práceauf Arbeit seinbýt v práciohne Arbeit seinbýt bez práce/nezaměstnaný
  3. dílo, výtvor, práce
  4. písemka, test, práceeine Arbeit schreibenpsát písemku

Vyskytuje se v

Vergnügen: Nejdřív práce, potom zábava.Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

an: mít rozdělanou prácian der Arbeit sein

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

bei: právě pracovatbei der Arbeit sein

zu: jít do prácezur Arbeit gehen

anstehen: Dnes je na řadě spousta práce!Heute steht eine Menge Arbeit an!

aufhalsen: hodit komu na krk spoustu prácej-m viel Arbeit aufhalsen

aufsaugen: Práce ji úplně pohltila.Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.

ausruhen: odpočinout si od prácesich von der Arbeit ausruhen

aussuchen: vybrat tři lidi na prácidrei Leute für eine Arbeit aussuchen

behindern: překážet v prácibei der Arbeit behindern

beliebig: odmítat jakoukoli prácijede beliebige Arbeit ablehnen

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

Ende: být hotov s prací do konce měsícebis Ende des Monats mit der Arbeit fertig sein

entgelten: Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.

entlasten: odlehčit komu v prácij-n in seiner Arbeit entlasten

ernst: brát svou práci vážněseine Arbeit ernst nehmen

fahren: jet do práce/školyzur Arbeit/Schule fahren

fortbleiben: Dva dny nepřišel do práce.Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.

geeignet: Na tuto práci se nehodí.Er ist für diese Arbeit nicht geeignet.

grob: mít ruce zhrublé od prácegrobe Hände von der Arbeit haben

hermachen: Vrhl se do práce.Er hat sich über die Arbeit hergemacht.

hin: Práce se protáhla až na několik měsíců.Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.

konzentrieren: V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.

kritteln: Její práci se nedá nic vytknout.An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.

liegen: Tato práce jí nesedí.Diese Arbeit liegt ihr nicht.

machen: pustit se do prácesich an die Arbeit machen

mitmachen: přibrat si čí prácij-s Arbeit mitmachen

ruhen: Odpočívá po těžké práci.Er ruht nach der harten Arbeit.

schaffen: Sám už tuto práci nezvládne.Er schafft diese Arbeit allein nicht mehr.

sobald: Přijdu, jakmile budu hotov s prací.Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.

sorglich: odvést pečlivou prácieine sorgliche Arbeit leisten

Übermaß: přemíra práceein Übermaß an Arbeit

umziehen: převléci se po prácisich nach der Arbeit umziehen

vereinfachen: ulehčit si prácisich die Arbeit vereinfachen

vermitteln: obstarat práci komuj-m eine Arbeit vermitteln

verrichten: vykonávat svou práciseine Arbeit verrichten

vertreiben: Zaháním smutek prací.Ich vertreibe mir den Kummer durch die Arbeit.

viel: mít mnoho práceviel Arbeit haben

zuweisen: komu přidělit prácij-m eine Arbeit zuweisen

gehen: pustit se/dát se do prácean die Arbeit/an das Werk gehen

hinschmeißen: vykašlat se na prácipřen. eine Arbeit hinschmeißen

duševní: duševní prácedie geistige Arbeit

práce: Svátek práceTag der Arbeit

právo: právo na práci/na vzděláníRecht auf Arbeit/Bildung

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dílo: hledět si svého dílaseiner Arbeit nachgehen

do: chodit do prácezur Arbeit gehen

dojíždět: dojíždět do prácezur Arbeit pendeln

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

flákat: flákat prácibei der Arbeit schlampen

hanebný: odvést hanebnou prácieine scheußliche Arbeit leisten

hnát: hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingen

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

hora: expr. hora práceein Berg von Arbeit

chvátat: chvátat s pracíes mit einer Arbeit eilig haben

každodenní: každodenní prácealltägliche Arbeit

klidný: klidná práceruhige Arbeit

koncentrovat se: koncentrovat se na prácisich auf die Arbeit konzentrieren

korunovat: Jeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

kvalitní: odvést kvalitní prácieine hochwertige Arbeit leisten

lidský: lidská prácedie menschliche Arbeit

lopotný: lopotná prácemühselige Arbeit

mizerný: odvádět mizernou prácieine miese Arbeit leisten

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

monitor: práce u monitorudie Arbeit am Bildschirm

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

namáhat: namáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen

nanicovatý: nanicovatá práceunnütze Arbeit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen

nelegální: nelegální práceillegale Arbeit

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

nudný: nudná práceeintönige Arbeit

objednávka: práce na objednávkudie Arbeit auf Bestellung

objevný: objevná prácebahnbrechende Arbeit

oblast: práce v oblasti vědydie Arbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft

obtížný: obtížná úloha/práceeine schwierige Aufgabe/Arbeit

obyčejný: obyčejná práceeine gewöhnliche Arbeit

oddech: chvíle oddechu po prácieine Atempause nach der Arbeit

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

otravovat: Už mě ta práce otravuje.Die Arbeit ödet mich schon an.

perný: perná práceharte/sauere Arbeit

pilný: pilná prácefleißige Arbeit

plno: mít plno práceviel Arbeit haben

plodný: plodná prácefruchtbringende Arbeit

pobídnout: pobídnout žáky k aktivní práciSchüler zur aktiven Arbeit anregen

poctivost: poctivost prácedie Ehrlichkeit der Arbeit

podílet se: podílet se na prácian der Arbeit Anteil nehmen

pohroužit se: pohroužit se do prácesich in die Arbeit vertiefen

pomalý: pomalý v prácilangsam bei der Arbeit

ponořit se: ponořit se do prácesich in die Arbeit vertiefen

poohlédnout se: poohlédnout se po práci v zahraničísich nach der Arbeit im Ausland umsehen

Arbeit: odvést pořádnou/dobrou práciganze/gründliche Arbeit leisten/tun