Hlavní obsah

Arbeit

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. práce činnosteine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální prácidie Arbeit an einem gemeinsamen Projektpráce na společném projektusich an die Arbeit machendát se do prácemit der Arbeit beginnenzačít s pracíkeine Arbeit scheuennebát se žádné práce
  2. práce, zaměstnánízur Arbeit gehenjít do práceauf Arbeit seinbýt v práciohne Arbeit seinbýt bez práce/nezaměstnaný
  3. dílo, výtvor, práce
  4. písemka, test, práceeine Arbeit schreibenpsát písemku

Vyskytuje se v

Vergnügen: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.Nejdřív práce, potom zábava.

an: an der Arbeit seinmít rozdělanou práci

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

bei: bei der Arbeit seinprávě pracovat

zu: zur Arbeit gehenjít do práce

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

aufhalsen: j-m viel Arbeit aufhalsenhodit komu na krk spoustu práce

aufsaugen: Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.Práce ji úplně pohltila.

ausruhen: sich von der Arbeit ausruhenodpočinout si od práce

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

behindern: bei der Arbeit behindernpřekážet v práci

beliebig: jede beliebige Arbeit ablehnenodmítat jakoukoli práci

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

entgelten: Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.

entlasten: j-n in seiner Arbeit entlastenodlehčit komu v práci

ernst: seine Arbeit ernst nehmenbrát svou práci vážně

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

geeignet: Er ist für diese Arbeit nicht geeignet.Na tuto práci se nehodí.

grob: grobe Hände von der Arbeit habenmít ruce zhrublé od práce

hermachen: Er hat sich über die Arbeit hergemacht.Vrhl se do práce.

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

kritteln: An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.Její práci se nedá nic vytknout.

liegen: Diese Arbeit liegt ihr nicht.Tato práce jí nesedí.

machen: sich an die Arbeit machenpustit se do práce

machen: Die Arbeit macht mir zu schaffen.Práce mi dává zabrat.

mitmachen: j-s Arbeit mitmachenpřibrat si čí práci

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

schaffen: Er schafft diese Arbeit allein nicht mehr.Sám už tuto práci nezvládne.

sobald: Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.Přijdu, jakmile budu hotov s prací.

sorglich: eine sorgliche Arbeit leistenodvést pečlivou práci

Übermaß: ein Übermaß an Arbeitpřemíra práce

umziehen: sich nach der Arbeit umziehenpřevléci se po práci

vereinfachen: sich die Arbeit vereinfachenulehčit si práci

vermitteln: j-m eine Arbeit vermittelnobstarat práci komu

verrichten: seine Arbeit verrichtenvykonávat svou práci

vertreiben: Ich vertreibe mir den Kummer durch die Arbeit.Zaháním smutek prací.

viel: viel Arbeit habenmít mnoho práce

zuweisen: j-m eine Arbeit zuweisenkomu přidělit práci

gehen: an die Arbeit/an das Werk gehenpustit se/dát se do práce

hinschmeißen: přen. eine Arbeit hinschmeißenvykašlat se na práci

duševní: duševní prácedie geistige Arbeit

práce: Svátek práceTag der Arbeit

právo: právo na práci/na vzděláníRecht auf Arbeit/Bildung

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dílo: hledět si svého dílaseiner Arbeit nachgehen

do: chodit do prácezur Arbeit gehen

dojíždět: dojíždět do prácezur Arbeit pendeln

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

flákat: flákat prácibei der Arbeit schlampen

hanebný: odvést hanebnou prácieine scheußliche Arbeit leisten

hnát: hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingen

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

hora: expr. hora práceein Berg von Arbeit

chvátat: chvátat s pracíes mit einer Arbeit eilig haben

každodenní: každodenní prácealltägliche Arbeit

klidný: klidná práceruhige Arbeit

koncentrovat se: koncentrovat se na prácisich auf die Arbeit konzentrieren

korunovat: Jeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

kvalitní: odvést kvalitní prácieine hochwertige Arbeit leisten

lidský: lidská prácedie menschliche Arbeit

lopotný: lopotná prácemühselige Arbeit

mizerný: odvádět mizernou prácieine miese Arbeit leisten

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

monitor: práce u monitorudie Arbeit am Bildschirm

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

namáhat: namáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen

nanicovatý: nanicovatá práceunnütze Arbeit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen

nelegální: nelegální práceillegale Arbeit

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

nudný: nudná práceeintönige Arbeit

objednávka: práce na objednávkudie Arbeit auf Bestellung

objevný: objevná prácebahnbrechende Arbeit

oblast: práce v oblasti vědydie Arbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft

obtížný: obtížná úloha/práceeine schwierige Aufgabe/Arbeit

obyčejný: obyčejná práceeine gewöhnliche Arbeit

oddech: chvíle oddechu po prácieine Atempause nach der Arbeit

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

otravovat: Už mě ta práce otravuje.Die Arbeit ödet mich schon an.

perný: perná práceharte/sauere Arbeit