Hlavní obsah

Stelle

Die, podstatné jméno~, ~n

 1. místo nehody ap.Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.
 2. situace, místo
 3. bod, místo, část
 4. pasáž, úryvek, místoeine Stelle aus einem Buch herausschreibenvypsat (si) úryvek z knihy
 5. umístění, pořadí, místoan erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě
 6. mat.místo za nebo před desetinnou čárkou
 7. zaměstnání, (pracovní) místoeine Stelle antretennastoupit na místosich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo
 8. pracovní pozice, funkce vedoucího ap.
 9. instituce, úřad

Die, podstatné jméno~, ~n

 1. an Stelle (na)místo v zastoupení
 2. auf der Stelle na místě, (i)hned, okamžitě
 3. nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle treten hovor.nehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

Vyskytuje se v

Bein: j-m ein Bein stellennastavit komu nohu

Debatte: etw. Akk zur Debatte stellenprodebatovat, předložit k debatě co

Diskussion: etw. Akk zur Diskussion stellenpředložit co k diskusi

Durchfahrt: die Ohren auf Durchfahrt stellenposlouchat na půl ucha

Frage: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost co

Hinterbein: sich auf die Hinterbeine stellenstavět se na zadní

Kopf: etw. Akk auf den Kopf stellenobrátit co vzhůru nohama

Ort: an Ort und Stelle(přímo) na místě

Positur: sich in Positur setzen/stellen/werfenzaujmout pózu, pózovat jednat afektovaně

Pranger: j-n/etw. an den Pranger stellenpostavit koho/co na pranýř

Probe: j-n/etw. auf die Probe stellenpodrobit zkoušce, zkoušet koho/co

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Senkel: j-n in den Senkel stellenpostavit do latě koho

Stelle: an Stelle(na)místo v zastoupení

stellen: sich stellenpostavit se k oknu ap.

Weg: j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellenpostavit se komu do cesty

andersherum: einen Schrank andersherum stellenpostavit skříň jinak

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Antrag: Antrag auf Scheidung stellenpodat žádost o rozvod

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Bedingung: j-m Bedingungen stellenkomu klást podmínky

blöd, blöde: Stell dich nicht so blöd an!Nedělej ze sebe takového blbce!

darstellen: Wen stellt das Bild dar?Koho představuje ten obraz?

davor: Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.

Diagnose: eine Diagnose stellenstanovit diagnózu

dumm: hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka

einstellen: Er stellte sich pünktlich bei uns ein.Dostavil se k nám přesně.

erneut: erneute Forderungen stellenstanovit další požadavky

hinstellen: Ich stelle mich doch nicht hin.Přece se tam nepostavím.

kurz: eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled

machen: Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.

Prognose: eine Prognose stellenstanovit prognózu

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

Sommerzeit: die Uhren auf Sommerzeit stellennastavit hodiny na letní čas

Ständer: das Fahrrad in den Ständer stellenpostavit kolo do stojanu

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

taub: sich taub stellendělat hluchého

postavit: Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.Byl postaven před hotovou věc.

vzhůru: etw. auf den Kopf stellenobrátit co vzhůru nohama

banální: j-m eine banale Frage stellenpoložit banální otázku komu

budík: den Wecker auf sechs Uhr stellennastavit budík na šest hodin

citlivý: Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.Dotkl se jejího citlivého místa.

dávat: etw. zur Verfügung stellendávat co k dispozici

dělat se: sich dumm stellendělat se hloupým

doprostřed: Stell dich in die Mitte!Postav se doprostřed!

finančně: finanziell gut gestellt seinbýt finančně dobře zajištěný

hloupý: j-m eine dumme Frage stellenpoložit komu hloupou otázku

hlupák: sich dumm stellentvářit se jako hlupák

chladit: kalt stellendát chladit

indiskrétní: j-m indiskrete Fragen stellenklást komu indiskrétní otázky

klást: j-m eine Frage stellenklást komu otázku

konkurz: eine freie Stelle ausschreibenvypsat konkurz na uvolněné místo

měnit: die Stelle(n) wechselnměnit zaměstnání

meta: sich an die Markierung stellenpostavit se na metu

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

místo: Wir sind an Ort und Stelle.Jsme na místě.

mít: eine gute Stelle habenmít dobré místo

nastavět: die Stühle um den Tisch herum stellennastavět židle kolem stolu

nastavit: j-m das Bein stellennastavit komu nohu

nástraha: j-m Fallen stellenklást komu nástrahy

nedůvěřivý: j-m misstrauische Fragen stellenklást nedůvěřivé otázky komu

nemravný: unsittliche Forderungen stellenmít nemravné požadavky

nepohodlný: j-m lästige Fragen stellenklást nepohodlné otázky komu

neschopně: sich unfähig stellentvářit se neschopně

nesmyslný: j-m unsinnige Fragen stellenklást nesmyslné otázky komu

nestydatý: unverschämte Bedingungen stellenklást si nestydaté podmínky

níže: niedriger gestelltníže postavený v hierarchii

obligátní: eine obligate Frage stellenpoložit obligátní otázku

obráceně: etw. andersherum stellenpostavit obráceně co

otázka: j-m eine Frage stellenpoložit otázku komu

placený: gut bezahlte Stelledobře placené místo

podobný: Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.Podobné podmínky si nelze klást.

podtrhnout: j-m ein Bein stellenpodtrhnout komu nohy

políčit: j-m eine Falle stellenpolíčit past na koho/co

položit: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku

přední: eine prominente Stelle einnehmenzaujímat přední místo

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.Jen si představ, kam zítra jedu!

představovat: Das stellt ein großes Problem dar.To představuje velký problém.

předstoupit: sich dem Gericht stellenpředstoupit před soud

přesně: Er stellte sich pünktlich bei uns ein.Dostavil se k nám přesně.

řad: sich in eine Reihe stellenpostavit se v řad

řada: sich in die Reihe stellenpostavit se do řady

seřadit se: Stellt euch zu zweit auf.Seřaďte se do dvojic.

snadný: eine leichte Frage stellenpoložit snadnou otázku

soud: vor Gericht gestellt werdenbýt postaven před soud

stavět se: sich hinter j-n stellenstavět se na čí stranu

tamhle: Stellt euch dorthin.Postavte se tamhle.

tlumit: das Radio leiser stellentlumit rádio

uvyknout (si): Die Augen stellen sich allmählich auf die Dunkelheit ein.Oči časem uvyknou tmě.

vyhlídka: Aussicht auf eine gute Stelle habenmít vyhlídku na dobré místo

vyřezat: die verfaulte Stelle herausschneidenvyříznout shnilé místo

zaškrtat: wichtige Stellen anzeichnenzaškrtat důležitá místa

zobrazovat: Die Statue stellt ein junges Mädchen dar.Socha zobrazuje mladou dívku.

zpochybnit: seine Entscheidung in Frage stellenzpochybnit jeho rozhodnutí

ztišit: das Radio leiser stellenztišit rádio

hluchý: sich taub stellendělat se hluchým

lať: j-n in den Senkel stellenpostavit koho do latě

noha: sich auf eigene Füße stellenpostavit se na vlastní nohy

podrazit: j-m ein Bein stellenpodrazit komu nohy

postavit se: sich auf j-s Seite stellenpostavit se na stranu koho

věc: j-n vor eine vollendete Tatsache stellenpostavit koho před hotovou věc

zadní: sich auf die Hinterbeine stellenexpr. stavět se na zadní