Hlavní obsah

weg

Příslovce

 1. pryč jindeDer Zug ist schon weg!Vlak už je pryč!Hände weg!Ruce pryč!
 2. daleko, vzdálenýIst das Kino weit weg?Je to kino odtud daleko?

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. cesta, stezka, pěšina polní ap.
 2. cesta směr pohybuj-m den Weg zeigenukázat komu cestunach dem Weg fragenzeptat se na cestu
 3. cesta, jízdasich auf den Weg machenvyrazit na cestu
 4. cesta, způsob, postupauf friedlichem Wegmírovou cestouj-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřenéauf dem schnellsten Wegnejkratší cestou co nejrychleji

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

 1. j-m/etw. den Weg bereiten připravit půdu komu/čemu
 2. den Weg des geringsten Widerstandes gehen jít cestou nejmenšího odporu
 3. sich auf halbem Weg(e) treffen dohodnout se na kompromisu
 4. auf halbem Weg(e) stehen bleiben zůstat trčet v půli cesty
 5. etw. Akk auf den Weg bringen uvést co do chodu
 6. j-m/etw. aus dem Weg(e) gehen jít komu/čemu z cesty
 7. etw. Akk aus dem Weg(e) räumen odstranit co z cesty překážku ap.
 8. j-n aus dem Weg(e) räumen neform.odstranit koho (z cesty) zabít
 9. j-m/etw. nichts in den Weg legen neklást komu/čemu do cesty žádné překážky
 10. j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellen postavit se komu do cesty
 11. etw. Akk in die Wege leiten rozjet, rozběhnout, uvést do chodu co
 12. j-m/etw. im Weg(e) stehen stát komu/čemu v cestě
 13. j-m über den Weg laufen připlést se komu do cesty

Vyskytuje se v

Mittel: Mittel und Wege suchenhledat možnosti k dosažení cíle

Steg: Weg und Stegcelý kraj, celá krajina

weg: weg seinbýt (úplně) vedle

Weg: j-m/etw. den Weg bereitenpřipravit půdu komu/čemu

weggehen: Geh mir (bloß) weg mit... !Dej mi pokoj s ...!, Nemluv mi o ...!, Jdi mi s tím ...!

zuwege: etw. Akk zuwege, zu Wege bringendosáhnout čeho, uskutečnit, vykonat co

abbiegen: vom Weg abbiegenodbočit z cesty

abkommen: vom Weg abkommensejít z cesty

aufwärts: ein aufwärts führender Wegcesta vedoucí vzhůru

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

abgehen: vom rechten Weg abgehensejít ze správné cesty

begehen: einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli

erfragen: den Weg erfragenvyptat se na cestu

erkundigen: sich nach dem Weg erkundigenzeptat se na cestu

fragen: einen Vorbeigehenden nach dem Weg fragenzeptat se kolemjdoucího na cestu

kreuzen: In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.

machen: Machen wir uns auf den Weg!Vydejme se na cestu!

suchen: Jeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.

treten: einen Weg im Gras tretenprošlapat cestu v trávě

verlieren: Der Weg verliert sich im Nebel.Cesta se ztrácí v mlze.

verstellen: j-m den Weg verstellenzatarasit komu cestu

wegkommen: In der Firma kommt Geld weg.Ve firmě se ztrácejí peníze.

zeigen: j-m den Weg zeigenukázat komu cestu

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!

překážka: j-m Hindernisse (in den Weg) legenklást komu (do cesty) překážky

smírný: auf gütlichem Wegesmírnou cestou

soudní: auf gerichtlichem Weg(e)soudní cestou

bahnitý: ein matschiger Wegbahnitá cesta

cesta: schmaler Wegúzká cesta

dát: Gib das weg!Dej to pryč!

doptat se: den Weg erfragendoptat se na cestu

dovrchu: Der Weg geht aufwärts.Cesta jde dovrchu.

hledat: den kürzesten Weg suchenhledat nejkratší cestu

jak: Sowie er sie sah, lief er weg.Jak ji uviděl, utíkal pryč.

kamenitý: ein steiniger Wegkamenitá cesta

klikatý: ein krummer Weg zum Erfolgklikatá cesta k úspěchu

kudy: Welchen Weg soll ich gehen?Kudy mám jít?

kus: ein Stück Weg zurücklegenujít kus cesty

mezi: der Weg zwischen den Felderncesta mezi poli

mírový: einen Konflikt auf friedlichem Wege bereinigenurovnat konflikt mírovou cestou

motat se: Geh mir aus dem Weg.Nemotej se mi tady.

nadlouho: Fahren Sie auf lange Zeit weg?Odjíždíte nadlouho?

neschůdný: ungangbarer Wegneschůdná stezka

obrácený: Auf dem Weg war ein umgekehrter Wagen.Na cestě byl obrácený vůz.

odbočit: Hier zweigt ein Weg zur Burg ab.Zde odbočuje cesta k hradu.

odcházet: Heute gehe ich später weg.Dnes odcházím později.

odchylka: den direkten Weg ohne Abweichungen gehenjít přímou cestou bez odchylek

odplazit se: Die Schlange kroch weg.Had se odplazil.

odskočit si: Ich gehe nur kurz weg.Jen si na chvíli odskočím.

odtáhnout: Sie zog die Hand schnell weg.Rychle odtáhla ruku.

odtud: Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.Šel celou cestu odtud pěšky.

oplotit: den Weg abzäunenoplotit cestu

pěkný: Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.Je to odsud pěkný kus cesty.

podkluzovat: Meine Skier rutschen weg.Podkluzují mi lyže.

pohodlný: ein bequemer Wegpohodlná cesta

poloviční: auf dem halben Weg seinbýt na poloviční cestě

posvítit: Leuchte mir den Weg!Posviť mi na cestu!

prašný: ein staubiger Wegprašná cesta

probít: sich den Weg durch die Menge bahnenprobít si cestu davem

proletět: Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.Jen tudy proletěla a už je zase pryč.

přehradit: den Weg sperrenpřehradit cestu

překážet: Steh nicht im Weg rum!Nepřekážej tady!

přesto: Es schneite heftig, trotzdem mussten wir uns auf den Weg machen.Hustě sněžilo, přesto jsme museli vyrazit.

ptát se: j-n nach dem Weg fragenptát se koho na cestu

razit: Ich habe mir einen Weg durch den Schnee gebahnt.Razil jsem si cestu sněhem.

rozházet: den Sand auf dem Weg verstreuenrozházet písek po cestě

stočit se: Der Weg führte zum Wald.Cesta se stočila k lesu.

točitý: ein kurviger Wegtočitá cesta

Leber: frisch von der Leber weg sprechenmluvit od plic, mluvit bez obalu

ukázat: einem Ausländer den Weg zeigenukázat cizinci cestu

uvolněný: ein freigemachter Weguvolněná cesta

vést: Dieser Weg führt ins Dorf.Tato cesta vede do vsi.

vpůli: auf halbem Wegevpůli cesty

vrch: Der Weg führt steil bergauf.Cesta vede prudce do vrchu.

vroubit: Viele Leute säumten den Weg.Cesta je vroubena zástupy lidí.

vyschnout: Der Weg ist nach dem Regen schon wieder getrocknet.Cesta už po dešti vyschla.

vzhůru: Der Weg führt hinauf.Cesta jde vzhůru.

zahýbat: Der Weg zweigt nach links ab.Cesta zahýbá doleva.

zapadat: Der Weg war verschneit.Cesta zapadala sněhem.

zapovězený: untersagter Wegzapovězená cesta

zkřížit se: Drei Wege kreuzten sich.Tři cesty se zkřížily.

znát: den Weg ins Dorf kennenznát cestu do vesnice

zúžit se: Der Weg wurde nach und nach enger.Cesta se postupně zúžila.

dech: j-m bleibt die Luft wegkdo nemůže chytit dech

jít: seinen Weg gehenjít si svou cestou

ležet: j-m im Wege seinležet komu v cestě

odpor: den Weg des geringsten Widerstandes gehenjít cestou nejmenšího odporu

postavit se: sich j-m in den Weg stellenpostavit se komu do cesty

ruka: Hände weg!Ruce pryč!

vstoupit: j-m in den Weg tretenvstoupit komu do cesty

vyšlapat: j-m den Weg ebnenvyšlapat cestu komu

zvolit: den Weg des geringsten Widerstandes gehenzvolit cestu nejmenšího odporu