Hlavní obsah

verlieren

Slovesoverlor, h. verloren

 1. ztratitdie Brille verlierenztratit brýleDadurch werde ich viel Zeit verlieren.Tím ztratím moc času.
 2. j-n ztratit koho, přijít o kohoIch habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.
 3. etw. Akk ztratit co, přijít o coim Krieg ein Bein verlierenpřijít ve válce o nohu
 4. ucházet, vytékat, ztrácet seDie Reifen verlieren Luft.Z pneumatik uchází vzduch.Verliert der Motor Öl?Ztrácí se z motoru olej?
 5. prohráteine Schachpartie verlierenprohrát šachovou partii
 6. sich verlieren ztrácet se, vytrácet se zápach ap.
 7. sich verlieren ztrácet se, mizetDer Weg verliert sich im Nebel.Cesta se ztrácí v mlze.
 8. sich verlieren ztratit se, zabloudit

Slovesoverlor, h. verloren

 1. irgendwo nichts verloren haben hovor.nemít co hledat kde
 2. die Beherrschung verlieren ztratit sebeovládání
 3. die Geduld mit j-m/etw. verlieren ztratit trpělivost s kým/čím
 4. keine Zeit verlieren neztrácet čas velmi pospíchat
 5. den Kopf verlieren ztratit hlavu, zpanikařit
 6. j-n/etw. aus dem Auge verlieren ztratit z očí koho/co nevidět a nebýt informován
 7. den Boden unter den Füßen verlieren ztrácet půdu pod nohama
 8. die Nerven verlieren ztratit nervy
 9. den Verstand verlieren přijít o rozum zbláznit se
 10. nichts (mehr) zu verlieren haben nemít (už) co ztratit

Vyskytuje se v

Faden: den Faden verlierenztratit nit myšlenkovou souvislost

Hopfen: bei j-m ist Hopfen und Malz verlorenkomu není pomoci, kdo je beznadějný případ

verlieren: sich verlierenztrácet se, vytrácet se zápach ap.

Wort: kein Wort über etw. verlierennezmínit se o čem ani slovem

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

Gewicht: an Gewicht verlierenztratit na váze

rettungslos: rettungslos verloren seinbýt beznadějně ztracený

Stimme: die Stimme verlierenztratit hlas

Verstand: den Verstand verlierenpřijít o rozum

Besinnung: die Besinnung verlierenztratit vědomí

Bewusstsein: das Bewusstsein verlierenztratit vědomí

Führung: Wir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren.Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.

Gleichgewicht: das Gleichgewicht halten/verlierenudržovat/ztratit rovnováhu

Mut: den Mut sinken lassen/verlierenztratit odvahu, klesnout na mysli

Nerv: die Nerven verlierenztratit nervy

Orientierung: die Orientierung verlierenztratit orientaci

Satz: Er verlor in drei Sätzen.Prohrál ve třech setech.

nerv: die Nerven verlierenztratit nervy

přijít: den Kopf verlierenpřijít o hlavu

ztratit: j-n aus den Augen verlierenztratit koho z očí

kolonie: die Kolonien erobern/verlierendobít/ztratit kolonie

načisto: Er hat ganz und gar den Kopf verloren.Ztratil dočista hlavu.

panictví: die Jungfräulichkeit verlierenpřijít o panictví

podrobnost: sich in Details verlierenutápět se podrobnostech

pozbýt: Gültigkeit verlierenpozbýt platnosti

poztrácet: Geld verlierenpoztrácet peníze

poztrácet se: Alle meine Briefe sind verloren gegangen.Poztrácely se mi všechny dopisy.

přebytečný: überflüssige Pfunde verlierenztratit přebytečná kila

puk: eine Scheibe gewinnen/verlierenzískat/ztratit puk

radost: Er hat seine einzige Freude verloren.Ztratil svou jedinou radost.

rázem: im Nu alles verlierenrázem o všechno přijít

tratit: an der Ware verlierentratit na zboží

ubýt: an Gewicht verlierenubýt na váze

vědomí: das Bewusstsein verlieren/zu Bewusstsein kommenpozbýt/nabýt vědomí

vytéct: Er verlor die Nerven.Vytekly mu nervy.

ztratit se: sich in einer fremden Stadt verlierenztratit se v neznámém městě

živitel: Die Familie hat den Ernährer verloren.Rodina ztratila živitele.

kontakt: Kontakt zu j-m verlierenztratit kontakt s kým

pevný: den Boden unter den Füßen verlierenztratit pevnou půdu pod nohama

půda: den Boden unter den Füßen verlierenpřen. ztrácet půdu pod nohama

rupnout: Er hat die Nerven verloren.Ruply mu nervy.

řeč: die Sprache verlierenztratit řeč

Boden: den Boden unter den Füßen verlierenztrácet půdu pod nohama