Hlavní obsah

verlieren

Slovesoverlor, h. verloren

 1. ztratitdie Brille verlierenztratit brýleDadurch werde ich viel Zeit verlieren.Tím ztratím moc času.
 2. j-n ztratit koho, přijít o kohoIch habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.
 3. etw. Akk ztratit co, přijít o coim Krieg ein Bein verlierenpřijít ve válce o nohu
 4. ucházet, vytékat, ztrácet seDie Reifen verlieren Luft.Z pneumatik uchází vzduch.Verliert der Motor Öl?Ztrácí se z motoru olej?
 5. prohráteine Schachpartie verlierenprohrát šachovou partii
 6. sich verlieren ztrácet se, vytrácet se zápach ap.
 7. sich verlieren ztrácet se, mizetDer Weg verliert sich im Nebel.Cesta se ztrácí v mlze.
 8. sich verlieren ztratit se, zabloudit

Slovesoverlor, h. verloren

 1. irgendwo nichts verloren haben hovor.nemít co hledat kde
 2. die Beherrschung verlieren ztratit sebeovládání
 3. die Geduld mit j-m/etw. verlieren ztratit trpělivost s kým/čím
 4. keine Zeit verlieren neztrácet čas velmi pospíchat
 5. den Kopf verlieren ztratit hlavu, zpanikařit
 6. j-n/etw. aus dem Auge verlieren ztratit z očí koho/co nevidět a nebýt informován
 7. den Boden unter den Füßen verlieren ztrácet půdu pod nohama
 8. die Nerven verlieren ztratit nervy
 9. den Verstand verlieren přijít o rozum zbláznit se
 10. nichts (mehr) zu verlieren haben nemít (už) co ztratit

Vyskytuje se v

Boden: den Boden unter den Füßen verlierenztrácet půdu pod nohama

Faden: den Faden verlierenztratit nit myšlenkovou souvislost

Hopfen: bei j-m ist Hopfen und Malz verlorenkomu není pomoci, kdo je beznadějný případ

Wort: kein Wort über etw. verlierennezmínit se o čem ani slovem

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

Gewicht: an Gewicht verlierenztratit na váze

rettungslos: rettungslos verloren seinbýt beznadějně ztracený

Stimme: die Stimme verlierenztratit hlas

Verstand: den Verstand verlierenpřijít o rozum

Besinnung: die Besinnung verlierenztratit vědomí

Bewusstsein: das Bewusstsein verlierenztratit vědomí

Führung: Wir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren.Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.

Gleichgewicht: das Gleichgewicht halten/verlierenudržovat/ztratit rovnováhu

Mut: den Mut sinken lassen/verlierenztratit odvahu, klesnout na mysli

Nerv: die Nerven verlierenztratit nervy

Orientierung: die Orientierung verlierenztratit orientaci

Satz: Er verlor in drei Sätzen.Prohrál ve třech setech.

nerv: ztratit nervydie Nerven verlieren

přijít: přijít o hlavuden Kopf verlieren

ztratit: ztratit koho z očíj-n aus den Augen verlieren

kolonie: dobít/ztratit koloniedie Kolonien erobern/verlieren

načisto: Ztratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.

panictví: přijít o panictvídie Jungfräulichkeit verlieren

podrobnost: utápět se podrobnostechsich in Details verlieren

pozbýt: pozbýt platnostiGültigkeit verlieren

poztrácet: poztrácet penízeGeld verlieren

poztrácet se: Poztrácely se mi všechny dopisy.Alle meine Briefe sind verloren gegangen.

přebytečný: ztratit přebytečná kilaüberflüssige Pfunde verlieren

puk: získat/ztratit pukeine Scheibe gewinnen/verlieren

radost: Ztratil svou jedinou radost.Er hat seine einzige Freude verloren.

rázem: rázem o všechno přijítim Nu alles verlieren

tratit: tratit na zbožían der Ware verlieren

ubýt: ubýt na vázean Gewicht verlieren

vědomí: pozbýt/nabýt vědomídas Bewusstsein verlieren/zu Bewusstsein kommen

vytéct: Vytekly mu nervy.Er verlor die Nerven.

ztratit: ztratit dokladyAusweispapiere verlieren

ztratit: ztratit směrdie Richtung verlieren

ztratit: ztratit vědomídas Bewusstsein verlieren, in Ohnmacht fallen

ztratit: ztratit na vázean Gewicht verlieren

ztratit se: ztratit se v neznámém městěsich in einer fremden Stadt verlieren

ztratit se: ztratit se komu v davusich j-m in der Menschenmenge verlieren

živitel: Rodina ztratila živitele.Die Familie hat den Ernährer verloren.

kontakt: ztratit kontakt s kýmKontakt zu j-m verlieren

pevný: ztratit pevnou půdu pod nohamaden Boden unter den Füßen verlieren

půda: přen. ztrácet půdu pod nohamaden Boden unter den Füßen verlieren

rupnout: Ruply mu nervy.Er hat die Nerven verloren.

řeč: ztratit řečdie Sprache verlieren

ztratit: ztratit hlavuden Kopf verlieren