Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se někam) (an)kommen, eintreffenÖrD einlangenpřijít včas/pozděrechtzeitig/zu spät kommenpřijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen
 2. (být doručen ap.) eingehen, kommenPřišel mi dopis.Ein Brief für mich ist eingegangen.Skříň přijde ke stěně.Der Schrank kommt zur Wand.
 3. (objevit něco) kommenpřijít na stopuauf die Spur kommenNemohu na to přijít.Ich kann nicht darauf kommen.
 4. (do kolektivu ap.) kommen
 5. (vrátit se) (zurück)kommenpřijít z práce domůvon der Arbeit nach Hause kommen
 6. (nabýt, získat)přijít k sobězu sich kommen
 7. (pozbýt) kommen um etw., verlieren etw.přijít o peníze/životum das Geld/Leben kommenpřijít o hlavuden Kopf verlieren
 8. (octnout se někde) kommen
 9. (do nějaké situace) kommenpřijít do rozpakůin Verlegenheit kommenpřijít do styku s kým/čímmit j-m/etw. in Kontakt kommen
 10. (obrátit se) kommen
 11. (někoho postihnout) betreffen
 12. (zachvátit) kommen auf j-n, überkommen, befallen j-n

Vyskytuje se v

bez, beze: přijít bez pozváníohne Einladung kommen

okamžik: přijít v pravý okamžikim richtigen Augenblick kommen

pravý: přijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen

řeč: přijít do řečíins Gerede kommen

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

vzít: Přijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

akorát: Přišel akorát v poledne.Er kam pünktlich zum Mittag.

aniž: Přišel, aniž byl pozván.Er kam, ohne eingeladen zu sein.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

být: Přišel jsem pozdě.Ich bin zu spät gekommen.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.Ich warte, bis du kommst.

extra: Přišel extra.Er kam extra.

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

ihned: Přijdu ihned.Ich komme gleich.

jen: Přijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

jestli: Ptal se, jestli přijdou všichni.Er fragte, ob alle kommen.

jindy: Přijdu jindy.Ich komme ein andermal.

kdyby: Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.

když: Když mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

minuta: přijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommen

móda: přijít do módyin Mode kommen

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

ne: Přijdeš? – Ne, nemám čas.Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.

nechť: Nechť už přijde!Er möge kommen!

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

nepravý: přijít v nepravý časzur falschen Zeit kommen

nevhod: přijít na návštěvu nevhodunpassend zu Besuch kommen

nevhodný: přijít v nevhodnou dobuzu unpassender Zeit kommen

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

no: Přijdeš? – No dobře.Kommst du? – Na gut.

občas: Občas přijde.Er kommt ab und zu.

odjinud: Přišel odjinud.Er kam von woanders.

opovážit se: Opovaž se přijít pozdě!Wage dich spät zu kommen!

panictví: přijít o panictvídie Jungfräulichkeit verlieren

peklo: přijít do peklain die Hölle kommen

podruhé: Příště už nepřijde pozdě.Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.

pondělí: Přijď v pondělí.Komm am Montag.

posledně: Posledně ve čtvrtek vůbec nepřišel.Letztens am Donnerstag ist er gar nicht gekommen.

pozdě: přijít pozdězu spät kommen

pozítří: Přijď pozítří.Komm übermorgen.

pravděpodobně: Pravděpodobně dnes přijde.Wahrscheinlich kommt er heute.

prostě: přijít se prostě zeptatkommen um bloß zu fragen

rázem: rázem o všechno přijítim Nu alles verlieren

sežrat: Sežere, na co přijde.Er frisst alles, was er finden kann.

skrz: Přišel skrz byt.Er kam wegen der Wohnung.

smích: Přišlo mi to k smíchu.Es kam mir zum Lachen vor.

spolu: přijít spolugemeinsam kommen

spolu s: Přišel spolu s ostatními.Er kam zusammen mit den anderen.

strachovat se: Strachuje se, že tam nepřijde včas.Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.

styk: přijít do styku s kým/čímmit j-m/etw. in Verkehr kommen

třeba: Třeba ještě přijde.Vielleicht kommt er noch.

ty: Zítra přijdu k tobě.Morgen komme ich zu dir.

určitě: Určitě přijde.Er wird bestimmt kommen.

včas: přijít právě včasgerade zur rechten Zeit kommen

věc: Když přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...

vpodvečer: Přišel vpodvečer.Er kam gegen Abend.

všichni, všechny, všechna: Přišli všichni?Sind alle gekommen?

vzkázat: Vzkázal mi, že přijde.Er ließ mir ausrichten, dass er kommt.

za: Přijdu za hodinu.Ich komme in einer Stunde.

záhy: Záhy přijde.Er kommt bald.

zároveň: Přišli zároveň.Sie kamen gleichzeitig.

zaručeně: Zaručeně přijde.Er kommt ganz gewiss.

zase: Přijď zase.Komm wieder.

zvenku: Přišel zvenku.Er kam von draußen.

zvnějšku: přijít zvnějškuvon außen kommen

žebrota: přijít na žebrotuan den Bettelstab kommen

život: přijít o životums Leben kommen

hotové: přijít k hotovémuzum Fertigen kommen

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.

chuť: přijít na chuť čemuan etw. Geschmack finden

křížek: expr. přijít s křížkem po funuseden Brunnen erst zudecken, wenn das Kind schon hineingefallen ist

mysl: přijít komu na myslj-m in den Sinn kommen

myšlenka: přijít na jiné myšlenkyauf andere Gedanken kommen

návštěva: přijít na návštěvu ke komuzu j-m zu Besuch kommen

se, si: přijít k sobězu sich kommen

žebrácký: přijít na žebráckou hůlan den Bettelstab kommen

bei: přijít domů za svítáníbei Tagesanbruch nach Hause kommen

Berührung: přijít s kým/čím do kontaktumit j-m/etw. in Berührung kommen

direkt: přijít přímo z domudirekt von zu Hause kommen

doch: Ty nepřijdeš? – Ale ano!Kommst du nicht? – Ja doch!

drüben: přijít odnaprotivon drüben kommen

gewöhnlich: přijít v obvyklou dobuzur gewöhnlichen Zeit kommen

Haus: jít/přijít domůnach Hause gehen/kommen

Hilfe: přijít/spěchat komu na pomocj-m zu Hilfe kommen/eilen

kommen: přijít vhodgelegen kommen

Kontakt: přijít s kým do kontaktumit j-m in Kontakt kommen

Mode: přijít do módy/vyjít z módyin die/aus der Mode kommen

Pleite: zbankrotovat, přijít na mizinuPleite machen

richtig: přijít ve správném okamžikuim richtigen Augenblick kommen

Verstand: přijít o rozumden Verstand verlieren

vorn(e): přijít zepředuvon vorn(e) kommen

přijít: přijít k sobězu sich kommen

Zeit: přijít v pravou chvílizur rechten Zeit kommen

als: Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.

also: Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.

anstatt: Přijde místo své ženy.Er kommt anstatt seiner Frau.

anstelle, an Stelle: Místo matky přišla dcera.An Stelle der Mutter kam die Tochter.

Barrikade: přijít na barikádách o životauf den Barrikaden ums Leben kommen

Begleitung: Přišla v doprovodu staršího muže.Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.

Besuch: přijít ke komu na návštěvuzu j-m zu Besuch kommen

bis: Počkám, dokud nepřijdeš.Ich warte, bis du kommst.

dahinterkommen: Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.

dass: Vím, že chtěl přijít.Ich weiß, dass er kommen wollte.

dazukommen: Přišel jsem, právě když se stala nehoda.Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.

dazwischenkommen: Něco mi do toho přišlo.Es ist mir etwas dazwischengekommen.

dieser, diese, dieses: Vím jen to, že přijde.Ich weiß nur dies, dass er kommt.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

dorther: Odkud přišel? – Odtamtud!Woher ist er gekommen? – Von dorther!

drankommen: přijít na řadu jako posledníals Letzter drankommen

einbrechen: Zima přišla o měsíc dříve.Der Winter brach einen Monat früher ein.

einräumen: Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.

entgegenkommen: Přijď mi kousek naproti.Komm mir ein Stück entgegen.

entweder: Buď přijde dnes, nebo zítra.Er kommt entweder heute oder morgen.

fernbleiben: nepřijít do/na vyučovánídem Unterricht fernbleiben

fortbleiben: Dva dny nepřišel do práce.Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

freistehen: Záleží na něm, jestli přijde.Es steht ihm frei, ob er kommt.

gering: přijít s nepatrným zpožděnímmit einer geringen Verspätung kommen

gewohnt: přijít v obvyklou hodinuzur gewohnten Stunde kommen

hinter: přijít na řadu po komhinter j-m an die Reihe kommen

insofern: Přijde, pokud mu to čas dovolí.Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.

irgend: Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.

kaum dass: Sotva přišel, byl už zase odvolán.Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.

leidtun: Je mi líto, že dnes nepřijde.Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.

Minute: přijít o pět minut pozdějifünf Minuten zu spät kommen

nachkommen: Jdi napřed, přijdu později.Geh schon voraus, ich komme gleich nach.