Hlavní obsah

přijít

Vyskytuje se v

bez, beze: ohne Einladung kommenpřijít bez pozvání

okamžik: im richtigen Augenblick kommenpřijít v pravý okamžik

pravý: zur richtigen Zeit kommenpřijít v pravý čas

řeč: ins Gerede kommenpřijít do řečí

svůj, svá, své, svoje: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

vzít: Es kommt darauf an, wie man es nimmt.Přijde na to, jak se to vezme.

aby: Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.Přišel, aby tě poznal.

akorát: Er kam pünktlich zum Mittag.Přišel akorát v poledne.

aniž: Er kam, ohne eingeladen zu sein.Přišel, aniž byl pozván.

: Sag ihm, dass er bald kommen soll.Řekni mu, ať brzy přijde.

být: Ich bin zu spät gekommen.Přišel jsem pozdě.

dokud: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

extra: Er kam extra.Přišel extra.

hned: Sie sind gleich zu zweit gekommen.Přišli hned dva.

ihned: Ich komme gleich.Přijdu ihned.

jen: Ich komme, sobald ich damit fertig bin.Přijdu, jen co to dodělám.

jestli: Er fragte, ob alle kommen.Ptal se, jestli přijdou všichni.

jindy: Ich komme ein andermal.Přijdu jindy.

kdyby: Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.

když: Wenn sie mich anruft, komme ich.Když mi zavolá, přijdu.

líto: Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.Je mi líto, že jsi nepřišel.

minuta: zehn Minuten später kommenpřijít o deset minut později

móda: in Mode kommenpřijít do módy

natož: Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.Ani nepřišel, natož aby pomohl.

ne: Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.Přijdeš? – Ne, nemám čas.

nechť: Er möge kommen!Nechť už přijde!

nejdřív: Ich komme so bald wie möglich.Přijdu co nejdřív.

nepravý: zur falschen Zeit kommenpřijít v nepravý čas

nevhod: unpassend zu Besuch kommenpřijít na návštěvu nevhod

nevhodný: zu unpassender Zeit kommenpřijít v nevhodnou dobu

nezvyklý: zu ungewohnter Stunde nach Hause kommenpřijít domů v nezvyklou hodinu

no: Kommst du? – Na gut.Přijdeš? – No dobře.

občas: Er kommt ab und zu.Občas přijde.

odjinud: Er kam von woanders.Přišel odjinud.

opovážit se: Wage dich spät zu kommen!Opovaž se přijít pozdě!

panictví: die Jungfräulichkeit verlierenpřijít o panictví

peklo: in die Hölle kommenpřijít do pekla

podruhé: Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.Příště už nepřijde pozdě.

pondělí: Komm am Montag.Přijď v pondělí.

posledně: Letztens am Donnerstag ist er gar nicht gekommen.Posledně ve čtvrtek vůbec nepřišel.

pozdě: zu spät kommenpřijít pozdě

pozítří: Komm übermorgen.Přijď pozítří.

pravděpodobně: Wahrscheinlich kommt er heute.Pravděpodobně dnes přijde.

prostě: kommen um bloß zu fragenpřijít se prostě zeptat

rázem: im Nu alles verlierenrázem o všechno přijít

sežrat: Er frisst alles, was er finden kann.Sežere, na co přijde.

skrz: Er kam wegen der Wohnung.Přišel skrz byt.

smích: Es kam mir zum Lachen vor.Přišlo mi to k smíchu.

spolu: gemeinsam kommenpřijít spolu

spolu s: Er kam zusammen mit den anderen.Přišel spolu s ostatními.

strachovat se: Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.Strachuje se, že tam nepřijde včas.

styk: mit j-m/etw. in Verkehr kommenpřijít do styku s kým/čím

třeba: Vielleicht kommt er noch.Třeba ještě přijde.

ty: Morgen komme ich zu dir.Zítra přijdu k tobě.

určitě: Er wird bestimmt kommen.Určitě přijde.

včas: gerade zur rechten Zeit kommenpřijít právě včas

věc: Wenn es darauf ankommt...Když přijde na věc...

vpodvečer: Er kam gegen Abend.Přišel vpodvečer.

všichni, všechny, všechna: Sind alle gekommen?Přišli všichni?

vzkázat: Er ließ mir ausrichten, dass er kommt.Vzkázal mi, že přijde.

za: Ich komme in einer Stunde.Přijdu za hodinu.

záhy: Er kommt bald.Záhy přijde.

zároveň: Sie kamen gleichzeitig.Přišli zároveň.

zaručeně: Er kommt ganz gewiss.Zaručeně přijde.

zase: Komm wieder.Přijď zase.

zvenku: Er kam von draußen.Přišel zvenku.

zvnějšku: von außen kommenpřijít zvnějšku

žebrota: an den Bettelstab kommenpřijít na žebrotu

život: ums Leben kommenpřijít o život

hotové: zum Fertigen kommenpřijít k hotovému

housle: Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.Přišel k tomu jako slepý k houslím.

chuť: an etw. Geschmack findenpřijít na chuť čemu

křížek: den Brunnen erst zudecken, wenn das Kind schon hineingefallen istexpr. přijít s křížkem po funuse

mysl: j-m in den Sinn kommenpřijít komu na mysl

myšlenka: auf andere Gedanken kommenpřijít na jiné myšlenky

návštěva: zu j-m zu Besuch kommenpřijít na návštěvu ke komu

se, si: zu sich kommenpřijít k sobě

žebrácký: an den Bettelstab kommenpřijít na žebráckou hůl

bei: bei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání

Berührung: mit j-m/etw. in Berührung kommenpřijít s kým/čím do kontaktu

direkt: direkt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

drüben: von drüben kommenpřijít odnaproti

gewöhnlich: zur gewöhnlichen Zeit kommenpřijít v obvyklou dobu

Haus: nach Hause gehen/kommenjít/přijít domů

Hilfe: j-m zu Hilfe kommen/eilenpřijít/spěchat komu na pomoc

kommen: gelegen kommenpřijít vhod

Kontakt: mit j-m in Kontakt kommenpřijít s kým do kontaktu

Mode: in die/aus der Mode kommenpřijít do módy/vyjít z módy

Pleite: Pleite machenzbankrotovat, přijít na mizinu

richtig: im richtigen Augenblick kommenpřijít ve správném okamžiku

Verstand: den Verstand verlierenpřijít o rozum

vorn(e): von vorn(e) kommenpřijít zepředu

přijít: zu sich kommenpřijít k sobě

Zeit: zur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvíli

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

anstatt: Er kommt anstatt seiner Frau.Přijde místo své ženy.

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

Barrikade: auf den Barrikaden ums Leben kommenpřijít na barikádách o život

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

Besuch: zu j-m zu Besuch kommenpřijít ke komu na návštěvu

bis: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

dass: Ich weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

dazwischenkommen: Es ist mir etwas dazwischengekommen.Něco mi do toho přišlo.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

dorther: Woher ist er gekommen? – Von dorther!Odkud přišel? – Odtamtud!

drankommen: als Letzter drankommenpřijít na řadu jako poslední

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

entgegenkommen: Komm mir ein Stück entgegen.Přijď mi kousek naproti.

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

fernbleiben: dem Unterricht fernbleibennepřijít do/na vyučování

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

gering: mit einer geringen Verspätung kommenpřijít s nepatrným zpožděním

gewohnt: zur gewohnten Stunde kommenpřijít v obvyklou hodinu

hinter: hinter j-m an die Reihe kommenpřijít na řadu po kom

insofern: Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.Přijde, pokud mu to čas dovolí.

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

Minute: fünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později

nachkommen: Geh schon voraus, ich komme gleich nach.Jdi napřed, přijdu později.