Hlavní obsah

bei

Předložka; s 3. pád

  1. u, při v blízkostisich bei der Schule treffenpotkat se u školybei den Eltern wohnenbydlet u rodičůbei uns zu Hauseu nás doma
  2. u firmy ap., v(e) továrně ap.bei der Post arbeitenpracovat u pošty
  3. bei sich u sebe, při soběviel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz
  4. na, za označení časového okamžikubei Beginn der Vorlesungna začátku přednáškybei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání
  5. vyjadřuje právě probíhající činnostbeim Abendessen seinprávě večeřetbei der Arbeit seinprávě pracovat

Vyskytuje se v

all: bei aller Liebepři vší lásce, při nejlepší vůli

belassen: alles beim Alten belassennechat vše při starém

Brot: bei Wasser und Broto vodě a chlebu ve vězení

durch sein: Er/Sie ist bei mir unten durch.U mě to projel(a) na celé čáře., U mě to prohrál(a).

Essen: Der Appetit kommt beim Essen.S jídlem roste chuť.

Fuß: Bei Fuß!K noze!

Gelegenheit: die Gelegenheit beim Schopf(e) fassenchytit příležitost za pačesy

Kind: das Kind beim (rechten) Namen nennennazývat věci pravým jménem

Lebzeiten: bei j-s Lebzeitenza života koho

liegen: Das liegt bei dir/Ihnen!Je to na tobě/vás!

Name: etw. Akk beim Namen nennennazývat co (pravým) jménem

Nichtgefallen: bei Nichtgefallen Geld zurückjste-li nespokojeni peníze dostanete nazpět

Respekt: bei allem Respektpři vší úctě, s veškerou úctou

Schopf: j-n beim Schopf fassen/packenpopadnout koho za pačesy/vlasy zlobivé dítě ap.

Sense: Jetzt ist (bei mir) Sense!A dost!, Šlus!

Sinn: (nicht) bei Sinnen sein(ne)být při smyslech

weit: bei weitemzdaleka s velkým náskokem

Wind: bei Wind und Wetterza každého počasí

anmelden: sich beim Direktor anmelden lassennechat se ohlásit u ředitele

anmelden: sich bei einer Schule anmeldenpřihlásit se do školy

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

auslassen: ein Wort beim Schreiben auslassenvynechat při psaní slovo

erst(er,e,es): bei der ersten Gelegenheitpři první příležitosti

Essen: (gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla

Hand: j-n bei der Hand nehmenvzít koho za ruku dítě ap.

Kredit: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si v bance půjčku

letzt(er,e,es): beim letzten Malposledně, naposledy, minule

nahe: nahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží

Post: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

abbrechen: Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.

abgeben: Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?

abwechseln: Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.Střídám se vždycky při umývání s ní.

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

Anflug: im/beim Anflug auf Wienpři přistávání ve Vídni

ankommen: Der Film kommt bei den Leuten an.Film má u lidí ohlas.

arbeiten: bei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrně

aufgeben: Der Gast gab beim Ober seine Bestellung auf.Host si u vrchního objednal.

ausborgen: Ich habe (mir) das Rad bei/von ihr ausgeborgt.Vypůjčila jsem si od ní kolo.

beeilen: Wir müssen uns bei den Vorbereitungen beeilen.Musíme si pospíšit s přípravami.

behindern: bei der Arbeit behindernpřekážet v práci

Berührung: Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.Při každém doteku cítí bolest.

beschädigen: Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.Při srážce se jeho auto značně poškodilo.

Beschwerde: Beschwerden beim Atmen habenmít potíže s dechem

Bewusstsein: bei/ohne Bewusstsein seinbýt/nebýt při vědomí

bleiben: Wir bleiben beim Wein.Zůstaneme u vína.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

Bund: Warst du beim Bund?Byls na vojně?

Dämmerung: in/bei Einbruch der Dämmerungvpodvečer

dass: Dass er doch noch bei uns wäre!Kdyby tak ještě byl u nás!

dicht: hovor. dicht an/bei dichttělo na tělo, hlava na hlavě

durchkommen: bei einer Wahl durchkommenuspět ve volbách

durchschlagen: Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.Sušené ovoce ho projímá.

durchstoßen: Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.

einlaufen: Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.Všechny dopisy chodí na toto oddělení.

Einschlag: beim Einschlag eines Waggonspři nárazu vagonu

einstellen: Er stellte sich pünktlich bei uns ein.Dostavil se k nám přesně.

Einstieg: der vordere/hintere Einstieg bei dem Buspřední/zadní dveře autobusu

Eintritt: bei Eintritt des Todesna prahu smrti

Empfang: bei Empfang zahlen(za)platit při příjmu

enteisen: das Türschloss beim Auto enteisenodmrazit zámek u auta

entsetzen: Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.Při tom pohledu jsem se vyděsila.

ertappen: j-n beim Lügen ertappenpřistihnout koho při lži

fassen: j-n bei der Hand fassenvzít koho za ruku

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

Gesundheit: Er ist bei guter Gesundheit.Těší se dobrému zdraví.

haben: Hast du Geld bei dir?Máš s sebou peníze?

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

handeln: Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.Zkouší při nakupování vždy smlouvat.

handeln: Bei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.

helfen: Vitamin C hilft bei Erkältung.Vitamin C pomáhá při nachlazení.

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

hinterlegen: den Schlüssel beim Hausmeister hinterlegenuschovat klíč u domovníka

ihnen: Er wird sich bei ihnen entschuldigen.Omluví se jim.

Information: Erkundigen Sie sich bei der Information.Zeptejte se na informacích.

Inzidenzwert: Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 60.Aktuální incidenční číslo je 60.

Italiener: přen. Gestern waren wir beim Italiener.Včera jsme byli v italské restauraci.

Knatsch: Bei ihnen gibt es oft Knatsch.Často u nich bývá mela.

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

letzt(er,e,es): bei unserem letzten Besuchpři naší poslední návštěvě

melden: Ich melde mich bei dir.Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.

nachfragen: beim Finanzamt wegen der Steuer nachfrageninformovat se na finančním úřadě o daních

Nebel: bei/im Nebelza mlhy/v mlze

Nerv: Bei ihr liegen die Nerven blank.Tečou jí nervy., Má nervy na pochodu.

nur: Sie hat nur 10 Euro bei sich.Má u sebe jen 10 eur.

Papst: eine Audienz beim Papstaudience u papeže

reiten: Bei diesem Wetter reitet es sich gut.Při takovém počasí se dobře jezdí.

Reserve: bei der Reserve sein/spielenbýt v záloze, hrát záložníka

Rot: Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.Jel na křižovatce na červenou.

ruhig: Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

Sache: bei der Sache bleibenzůstat u tématu