Hlavní obsah

bei

Předložka; s 3. pád

  1. u, při v blízkostisich bei der Schule treffenpotkat se u školybei den Eltern wohnenbydlet u rodičůbei uns zu Hauseu nás doma
  2. u firmy ap., v(e) továrně ap.bei der Post arbeitenpracovat u pošty
  3. bei sich u sebe, při soběviel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz
  4. na, za označení časového okamžikubei Beginn der Vorlesungna začátku přednáškybei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání
  5. vyjadřuje právě probíhající činnostbeim Abendessen seinprávě večeřetbei der Arbeit seinprávě pracovat

Vyskytuje se v

bei: bei sichu sebe, při sobě

belassen: alles beim Alten belassennechat vše při starém

Brot: bei Wasser und Broto vodě a chlebu ve vězení

durch sein: Er/Sie ist bei mir unten durch.U mě to projel(a) na celé čáře., U mě to prohrál(a).

Essen: Der Appetit kommt beim Essen.S jídlem roste chuť.

Fuß: Bei Fuß!K noze!

Gelegenheit: die Gelegenheit beim Schopf(e) fassenchytit příležitost za pačesy

Kind: das Kind beim (rechten) Namen nennennazývat věci pravým jménem

Lebzeiten: bei j-s Lebzeitenza života koho

liegen: Das liegt bei dir/Ihnen!Je to na tobě/vás!

Name: etw. Akk beim Namen nennennazývat co (pravým) jménem

Nichtgefallen: bei Nichtgefallen Geld zurückjste-li nespokojeni peníze dostanete nazpět

Respekt: bei allem Respektpři vší úctě, s veškerou úctou

Schopf: j-n beim Schopf fassen/packenpopadnout koho za pačesy/vlasy zlobivé dítě ap.

Sense: Jetzt ist (bei mir) Sense!A dost!, Šlus!

Sinn: (nicht) bei Sinnen sein(ne)být při smyslech

weit: bei weitemzdaleka s velkým náskokem

Wind: bei Wind und Wetterza každého počasí

anmelden: sich beim Direktor anmelden lassennechat se ohlásit u ředitele

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

auslassen: ein Wort beim Schreiben auslassenvynechat při psaní slovo

erst(er,e,es): bei der ersten Gelegenheitpři první příležitosti

Hand: j-n bei der Hand nehmenvzít koho za ruku dítě ap.

Kredit: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si v bance půjčku

letzt(er,e,es): beim letzten Malposledně, naposledy, minule

nahe: nahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží

Post: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

abbrechen: Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.

abgeben: Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?

abwechseln: Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.Střídám se vždycky při umývání s ní.

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

Anflug: im/beim Anflug auf Wienpři přistávání ve Vídni

ankommen: Der Film kommt bei den Leuten an.Film má u lidí ohlas.

arbeiten: bei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrně

aufgeben: Der Gast gab beim Ober seine Bestellung auf.Host si u vrchního objednal.

ausborgen: Ich habe (mir) das Rad bei/von ihr ausgeborgt.Vypůjčila jsem si od ní kolo.

beeilen: Wir müssen uns bei den Vorbereitungen beeilen.Musíme si pospíšit s přípravami.

behindern: bei der Arbeit behindernpřekážet v práci

Berührung: Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.Při každém doteku cítí bolest.

beschädigen: Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.Při srážce se jeho auto značně poškodilo.

Beschwerde: Beschwerden beim Atmen habenmít potíže s dechem

Bewusstsein: bei/ohne Bewusstsein seinbýt/nebýt při vědomí

bleiben: Wir bleiben beim Wein.Zůstaneme u vína.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

Dämmerung: in/bei Einbruch der Dämmerungvpodvečer

dass: Dass er doch noch bei uns wäre!Kdyby tak ještě byl u nás!

dicht: hovor. dicht an/bei dichttělo na tělo, hlava na hlavě

durchkommen: bei einer Wahl durchkommenuspět ve volbách

durchschlagen: Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.Sušené ovoce ho projímá.

durchstoßen: Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.

einlaufen: Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.Všechny dopisy chodí na toto oddělení.

Einschlag: beim Einschlag eines Waggonspři nárazu vagonu

einstellen: Er stellte sich pünktlich bei uns ein.Dostavil se k nám přesně.

Einstieg: der vordere/hintere Einstieg bei dem Buspřední/zadní dveře autobusu

Eintritt: bei Eintritt des Todesna prahu smrti

Empfang: bei Empfang zahlen(za)platit při příjmu

enteisen: das Türschloss beim Auto enteisenodmrazit zámek u auta

entsetzen: Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.Při tom pohledu jsem se vyděsila.

ertappen: j-n beim Lügen ertappenpřistihnout koho při lži

fassen: j-n bei der Hand fassenvzít koho za ruku

Gesundheit: Er ist bei guter Gesundheit.Těší se dobrému zdraví.

haben: Hast du Geld bei dir?Máš s sebou peníze?

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

handeln: Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.Zkouší při nakupování vždy smlouvat.

helfen: Vitamin C hilft bei Erkältung.Vitamin C pomáhá při nachlazení.

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

hinterlegen: den Schlüssel beim Hausmeister hinterlegenuschovat klíč u domovníka

ihnen: Er wird sich bei ihnen entschuldigen.Omluví se jim.

Information: Erkundigen Sie sich bei der Information.Zeptejte se na informacích.

Italiener: přen. Gestern waren wir beim Italiener.Včera jsme byli v italské restauraci.

Knatsch: Bei ihnen gibt es oft Knatsch.Často u nich bývá mela.

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

melden: Ich melde mich bei dir.Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.

nachfragen: beim Finanzamt wegen der Steuer nachfrageninformovat se na finančním úřadě o daních

Nebel: bei/im Nebelza mlhy/v mlze

nur: Sie hat nur 10 Euro bei sich.Má u sebe jen 10 eur.

Papst: eine Audienz beim Papstaudience u papeže

reiten: Bei diesem Wetter reitet es sich gut.Při takovém počasí se dobře jezdí.

Reserve: bei der Reserve sein/spielenbýt v záloze, hrát záložníka

Rot: Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.Jel na křižovatce na červenou.

ruhig: Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

Sache: bei der Sache bleibenzůstat u tématu

schaudern: Es schaudert mich bei diesem Gedanken.Děsím se té myšlenky.

schlenkern: eine Tasche beim Gehen hin und her schlenkernpři chůzi houpat taškou sem a tam

schrammen: das Auto beim Parken schrammenpoškrábat auto při parkování

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

all: bei aller Liebepři vší lásce, při nejlepší vůli

čest: auf Ehre und Gewissen, bei meiner Ehrehovor. na mou čest

odběr: bei Abnahme größerer Mengepři odběru většího množství

počasí: bei Wind und Wetter/jedem Wetterza každého počasí

při: gut bei Leibe seinbýt při těle

půjčka: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si půjčku u banky

rozednění: bei Tagesanbruchza rozednění

splatný: bei Sicht fälligsplatný při předložení

vůle: beim besten Willenpři nejlepší vůli

asistovat: beim Saubermachen mithelfenasistovat při úklidu

banka: ein Konto bei einer Bank eröffnenotevřít si konto u banky

centrála: sich bei der Zentrale meldenhlásit se na centrále

další: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

doběhnout: beim Arzt vorbeigehendoběhnout si k lékaři

doma: bei uns daheimu nás doma

drtit: j-n bei der Prüfung schmoren lassendrtit koho u zkoušky

dusit: j-n bei der Prüfung schmoren lassendusit koho u zkoušky

flákat: bei der Arbeit schlampenflákat práci

harašit: Bei ihm spukt es im Kopf.Haraší mu ve věži.

chytit: Er fasste sie bei der Hand.Chytl ji za ruku.

namáhat: die Augen (bei der Arbeit) anstrengennamáhat oči (při práci)

napoprvé: Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.Pokus se zdařil hned napoprvé.

nepoctivý: bei der Zahlung unredlich seinbýt nepoctivý při placení

nový: Was gibt's Neues bei euch?Co je u vás nového?

nutit: Es hat bei ihm Husten hervorgerufen.Nutilo ho to kašlat.

očko: die Maschen beim Stricken zählenpočítat očka při pletení

odřený: Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.

ohořet: Bei der Explosion wurden seine Haare versengt.Při výbuchu mu ohořely vlasy.

pád: sich bei einem Sturz das Bein brechenzlomit si při pádu nohu

pěstoun: bei Pflegeeltern lebenžít u pěstounů

pobýt: eine Weile bei Verwandten verweilenchvíli pobýt u příbuzných

podělat: Du hast bei mir verschissen!To sis u mě podělal!

podusit: einen Studenten bei der Prüfung schmoren lassenpodusit studenta u zkoušky

pohořet: bei der Prüfung durchfallenpohořet u zkoušky

pochodit: Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?Jak jsi pochodil u zkoušky?

pokousat: Beim Feuer haben uns die Mücken zerbissen.U ohně nás pokousali komáři.

pomalý: langsam bei der Arbeitpomalý v práci

poptat se: sich beim Amt über die Arbeit erkundigenpoptat se na úřadě po práci

pořezat se: Er hat sich beim Rasieren geschnitten.Pořezal se při holení.

posrat: Du hast bei mir verschissen.To sis u mě posral.

potit se: bei der Prüfung schwitzenpotit se u zkoušky

potrápit: den Studenten bei der Prüfung quälenpotrápit studenta u zkoušky

pozdržet se: sich bei der Arbeit aufhaltenpozdržet se v práci

pracovat: bei der Post arbeitenpracovat na poště

prarodič: die Ferien bei den Großeltern verbringentrávit prázdniny u prarodičů

pravidlo: Das ist bei uns die Regel.To je u nás pravidlem.

prohnout se: Er musste beim Kauf des neuen Autos blechen.Prohnul se při koupi nového auta.

prostřídat se: sich beim Geschirrspülen abwechselnprostřídat se při mytí nádobí

provlhnout: Beim Spazierengehen wurden seine Schuhe feucht.Při procházce mu provlhly boty.

prozpěvovat (si): Er singt bei der Arbeit vor sich hin.Prozpěvuje si při práci.

pružný: anpassungsfähig beim Handeln seinbýt pružný v jednání

přesně: Er stellte sich pünktlich bei uns ein.Dostavil se k nám přesně.

přistihnout: den Dieb beim Diebstahl ertappenpřistihnout zloděje při krádeži

psaní: j-m die Hand beim Schreiben führenvést komu ruku při psaní

raněný: ein bei der Schießerei verletzter Polizistpolicista raněný při přestřelce

recepce: sich bei der Rezeption anmeldenohlásit se v recepci

redakce: Die Redaktion bedankt sich bei den Sponsoren.Redakce děkuje sponzorům.