Hlavní obsah

halten

Slovesohält, hielt, h. gehalten

 1. držet v rukou ap.etw. mit beiden Händen haltendržet co oběma rukamaj-n an der Hand haltendržet koho za ruku
 2. sich halten držet se na nohou ap.Halte dich aufrecht!Drž se zpříma!
 3. (u)držet zaměstnance ap.Es hält dich niemand hier.Nikdo tě tu nedrží.
 4. zadržet sud vodu ap., udržet moč ap.
 5. sich halten držet se zaujímat poziciEr wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.
 6. (u)držet tempo ap.Diät haltendržet dietu
 7. (do)držet slovo ap.einen Eid/Schwur haltendodržet přísahu
 8. sich halten an etw. Akk držet se čeho předpisů ap., řídit se čím zákony ap.
 9. sich halten an j-n obrátit se na koho na soud se stížností ap.
 10. auf etw. Akk dbát, klást důraz na co, přikládat hodnotu čemu slušnosti ap.
 11. zu j-m stát při kom, držet s kým při potyčce ap.Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.
 12. chovat, držet domácí zvířata ap.Meine Großeltern halten Hühner.Mí prarodiče chovají slepice.
 13. j-n/etw. zacházet, jednat s kým/čím, vést koho/coEr wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.
 14. j-n für j-n/etw. považovat koho za koho/coSeine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.
 15. von j-m/etw. soudit, myslet si, mít mínění o kom/čem
 16. pronést, přednést, mít referát ap.Er hält einen guten Unterricht.Dobře vyučuje.eine Ansprache haltenmít proslov
 17. užívá se spolu s podstatným jménem k opisu slovesaeinen Gottesdienst haltensloužit mšiWache haltendržet strážkniž. mit j-m Rat haltenporadit se s kýmHochzeit halten(o)slavit svatbu
 18. zastavit, stát o vlaku ap.Halt!Zastavit!, Stát!

Vyskytuje se v

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

Ausschau: nach j-m/etw. Ausschau haltenvyhlížet koho/co, rozhlížet se po kom/čem

Ball: den Ball flach haltendržet se při zemi neriskovat

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

Daumen: j-m, für j-n die Daumen drücken/haltendržet komu palce/pěsti

Gang: etw. Akk in Gang haltenudržovat v chodu co

Grenze: sich in Grenzen haltendržet se v mezích

halten: sich haltendržet se na nohou ap.

haltmachen: vor j-m/etw. nicht Halt machennezastavit se před kým/čím

instand: etw. Akk instand haltenudržovat co, pečovat, starat se o co

Klappe: die Klappe haltendržet klapačku, sklapnout

Kriegsrat: Kriegsrat (ab)haltenmít válečnou poradu před sezonou ap.

Maul: das Maul haltendržet hubu

Mund: den Mund haltendržet jazyk za zuby, držet pusu

Narr: j-n zum Narren haben/haltenmít koho za blázna

Rahmen: im Rahmen bleiben, sich im Rahmen haltenzůstat/držet se v mezích

Schach: j-n/etw. in Schach haltendržet koho/co v šachu, dát komu/čemu šach postavit se na odpor

schadlos: sich an etw. Dat für etw. schadlos haltenvynahradit si co, odškodnit se, zahojit se na čem

Schnauze: die Schnauze haltendržet hubu

Schranke: etw. Akk in Schranken haltendržet co v (patřičných) mezích

Schritt: mit j-m Schritt haltendržet krok s kým

Waage: sich Dat die Waage haltenbýt v rovnováze

Zaum: j-n/sich/etw. im Zaum(e)/in Zaum haltendržet koho/se/co na uzdě

feierlich: feierliche Rede haltenpronést slavnostní řeč

flammend: eine flammende Rede haltenmít plamennou řeč

gegen: das Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu

Gewicht: sein Gewicht halten(u)držet si svou váhu

Huhn: Hühner haltenchovat slepice

Kontrolle: j-n/etw. unter Kontrolle haltendržet koho/co pod kontrolou

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

aussteigen: Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!

Balance: die Balance haltendržet rovnováhu

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Diät: Sie hält Diät.Drží dietu.

Dieb: Haltet den Dieb!Chyťte zloděje!

Distanz: Distanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

frei: eine freie Rede haltenpromluvit spatra

frisch: das Essen frisch haltenuchovávat jídlo čerstvé

Gleichgewicht: das Gleichgewicht halten/verlierenudržovat/ztratit rovnováhu

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

Haus halten: mit den Vorräten Haus haltenhospodařit se zásobami

Norm: sich an Normen haltendržet se norem

normal: sich sein normales Gewicht haltendržet si svou obvyklou váhu

Pferd: Pferde haltenchovat koně

Pflicht: etw. für seine Pflicht haltenpovažovat co za svou povinnost

Rede: eine feierliche Rede auf der Versammlung haltenpronést na shromáždění slavnostní řeč

Referat: ein Referat haltenmít referát

Richtung: die Richtung haltendržet směr

Schnabel: Halt (endlich) den Schnabel!Zavři (konečně) zobák!

Stunde: in der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom

unangebracht: etw. für unangebracht haltenco považovat za nevhodné

undenkbar: etw. für undenkbar haltenpovažovat co za nemyslitelné

unentbehrlich: sich für unentbehrlich haltenpovažovat se za nepostradatelného

weiter: Halt, nicht weiter!Zadrž, dál už ne!

autorita: j-n für eine Autorität haltenpovažovat koho za autoritu

čest: etw. für (s)eine Ehre haltenpokládat si za čest co

huba: Halt die Klappe/das Maul!Drž hubu!

chůze: mit j-m Schritt haltenstačit komu v chůzi

napětí: j-n in Atem haltendržet koho v napětí

slovo: sein Wort haltendodržet své slovo

zastávka: technischer Halttechnická zastávka

bavit se: Schwatz nicht!, Halt den Mund!hovor. Nebav se!

bezdůvodný: das Verbot für grundlos haltenpovažovat zákaz za bezdůvodný

bezpředmětný: etw. für gegenstandslos haltenpovažovat co za bezpředmětné

dávat: j-m eine Predigt haltendávat komu kázání

definitivní: etw. für definitiv haltenpovažovat co za definitivní

Atem: j-n in Atem haltennedat komu vydechnout

dieta: Diät haltendržet dietu

disciplína: Disziplin haltenudržovat disciplínu

držet: das Kind an der Hand haltendržet dítě za ruku

držet se: Haltet euch rechts!Držte se vpravo!

hlídka: die Wache halten/habendržet/mít hlídku

chod: die Sachen im Gange haltenudržovat věci v chodu

inteligentní: j-n für einen intelligenten Menschen haltenpovažovat za inteligentního člověka koho

kázání: j-m eine Predigt haltenhovor. dělat komu kázání

maličkost: etw. nur für eine Kleinigkeit haltenpokládat co za maličkost

málo: Ich halte Sie nur etwas auf.Zdržím vás jen málo.

nebezpečný: j-n für gefährlich haltenpovažovat koho za nebezpečného

nevinný: j-n für unschuldig haltenuznat koho za nevinného

obřadný: eine zeremonielle Rede haltenpronést obřadnou řeč

odborník: j-n für einen Fachmann haltenpovažovat koho za odborníka

odmlčet se: Der Redner hielt kurz inne.Řečník se krátce odmlčel.

ochranný: über j-n die schützende Hand haltendržet nad kým ochrannou ruku

otěž: die Zügel fest in der Hand haltenmít otěže pevně v rukou

pochytat: Der Torwart hat alles gehalten.Brankář všechno pochytal.

potrpět si: Er hält auf Ordnung.Potrpí si na pořádek.

považovat: Er hält ihn für einen Freund.Považuje ho za přítele.

pozastavovat se: Du hältst dich darüber auf, dass...Pozastavuješ se nad tím, že...

projev: eine Rede haltenmít projev

proslov: eine Ansprache haltenpronést proslov

přátelství: mit j-m gute Freundschaft haltenudržovat přátelství s kým

předloha: sich an die Vorlage haltendržet se předlohy

přiměřený: etw. für angemessen haltenco považovat za přiměřené

přísný: strenge Diät haltendržet přísnou dietu

referovat: auf der Sitzung ein Referat haltenreferovat na schůzi

řečnit: eine Rede über die Freiheit haltenřečnit na téma svoboda

semknout se: Im Krieg halten die Leute immer zusammen.Ve válce se lidé vždy semknou.

sklapnout: Halt(e) endlich den Mund!Sklapni už konečně!

stranou: sich abseits haltendržet se stranou

svírat: die Waffe in der Hand fest haltensvírat v ruce zbraň

tajnost: etw. geheim haltenzachovat co v tajnosti

tempo: das Tempo haltendržet tempo

teplo: j-n/etw. warm haltenchovat koho/co v teple

uznat: Ich tue, was ich für richtig halte.Udělám, co uznám za dobré.

věznit: einen Verbrecher gefangen haltenvěznit zločince

výmysl: etw. für eine Erfindung haltenpovažovat co za výmysl

zábradlí: sich am Geländer (fest)haltendržet se zábradlí

zlo: etw. für ein notwendiges Übel haltenpovažovat co za nutné zlo

zvláštní: Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.Považovala se vždy za něco zvláštního.

doba: mit der Zeit Schritt haltendržet krok s dobou

hladina: sich über Wasser haltenudržet se nad hladinou

jazyk: seine Zunge im Zaum haltendržet jazyk na uzdě

krok: mit der Zeit Schritt haltendržet krok s dobou

palec: j-m den Daumen haltendržet komu palec

přednáška: j-m eine Gardinenpredigt haltenudělat komu přednášku

pusa: den Mund haltendržet pusu

slib: Versprechen und Halten ist zweierlei.Sliby jsou chyby.