Hlavní obsah

halt

Citoslovce

Vyskytuje se v

autorita: považovat koho za autorituj-n für eine Autorität halten

čest: pokládat si za čest coetw. für (s)eine Ehre halten

huba: Drž hubu!Halt die Klappe/das Maul!

chůze: stačit komu v chůzimit j-m Schritt halten

napětí: držet koho v napětíj-n in Atem halten

slovo: dodržet své slovosein Wort halten

zastávka: technická zastávkatechnischer Halt

bavit se: hovor. Nebav se!Schwatz nicht!, Halt den Mund!

bezdůvodný: považovat zákaz za bezdůvodnýdas Verbot für grundlos halten

bezpředmětný: považovat co za bezpředmětnéetw. für gegenstandslos halten

dávat: dávat komu kázáníj-m eine Predigt halten

definitivní: považovat co za definitivníetw. für definitiv halten

dieta: držet dietuDiät halten

disciplína: udržovat disciplínuDisziplin halten

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten

držet: držet co v tajnostietw. geheim halten

držet: držet rovnováhudie Balance halten

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

držet: držet dietuDiät halten

držet: Hřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.

držet: držet komu místoj-m den Platz halten

držet se: Držte se vpravo!Haltet euch rechts!

držet se: držet se předpisůsich an die Vorschriften halten

držet se: držet se při životěsich am Leben halten

hlídka: držet/mít hlídkudie Wache halten/haben

chod: udržovat věci v chodudie Sachen im Gange halten

inteligentní: považovat za inteligentního člověka kohoj-n für einen intelligenten Menschen halten

kázání: hovor. dělat komu kázáníj-m eine Predigt halten

maličkost: pokládat co za maličkostetw. nur für eine Kleinigkeit halten

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

mínění: nemít o kom valné míněníkeine große Meinung von j-m haben, wenig halten von j-m

nebezpečný: považovat koho za nebezpečnéhoj-n für gefährlich halten

nevinný: uznat koho za nevinnéhoj-n für unschuldig halten

obřadný: pronést obřadnou řečeine zeremonielle Rede halten

odborník: považovat koho za odborníkaj-n für einen Fachmann halten

odmlčet se: Řečník se krátce odmlčel.Der Redner hielt kurz inne.

ochranný: držet nad kým ochrannou rukuüber j-n die schützende Hand halten

otěž: mít otěže pevně v rukoudie Zügel fest in der Hand halten

pochytat: Brankář všechno pochytal.Der Torwart hat alles gehalten.

potrpět si: Potrpí si na pořádek.Er hält auf Ordnung.

považovat: Považuje ho za přítele.Er hält ihn für einen Freund.

pozastavovat se: Pozastavuješ se nad tím, že...Du hältst dich darüber auf, dass...

projev: mít projeveine Rede halten

proslov: pronést prosloveine Ansprache halten

přátelství: udržovat přátelství s kýmmit j-m gute Freundschaft halten

předloha: držet se předlohysich an die Vorlage halten

přiměřený: co považovat za přiměřenéetw. für angemessen halten

přísný: držet přísnou dietustrenge Diät halten

referovat: referovat na schůziauf der Sitzung ein Referat halten

řečnit: řečnit na téma svobodaeine Rede über die Freiheit halten

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

sklapnout: Sklapni už konečně!Halt(e) endlich den Mund!

stranou: držet se stranousich abseits halten

svírat: svírat v ruce zbraňdie Waffe in der Hand fest halten

tajnost: zachovat co v tajnostietw. geheim halten

tempo: držet tempodas Tempo halten

teplo: chovat koho/co v teplej-n/etw. warm halten

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

věznit: věznit zločinceeinen Verbrecher gefangen halten

výmysl: považovat co za výmysletw. für eine Erfindung halten

zábradlí: držet se zábradlísich am Geländer (fest)halten

zlo: považovat co za nutné zloetw. für ein notwendiges Übel halten

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

doba: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

držet: držet palce komuj-m die Daumen halten

držet: držet krok s kýmmit j-m Schritt halten

držet: držet koho v patřičných mezíchj-n in Grenzen halten

držet: držet jazyk za zubyseine Zunge im Zaum halten

držet: držet koho pod zámkemj-n unter Verschluss halten

držet: držet slovodas Wort halten

hladina: udržet se nad hladinousich über Wasser halten

jazyk: držet jazyk na uzděseine Zunge im Zaum halten

krok: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

palec: držet komu palecj-m den Daumen halten

přednáška: udělat komu přednáškuj-m eine Gardinenpredigt halten

pusa: držet pusuden Mund halten

slib: Sliby jsou chyby.Versprechen und Halten ist zweierlei.

šach: držet koho v šachuj-n in Schach halten

tělo: držet (si) koho od tělasich j-n vom Leib(e) halten

vůl: Nedělej ze mě vola!Halte mich nicht zum Narren!

zobák: držet zobákden Schnabel halten

zub: držet jazyk za zubyseine Zunge im Zaum halten

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

feierlich: feierliche Rede haltenpronést slavnostní řeč

flammend: eine flammende Rede haltenmít plamennou řeč

gegen: das Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu

Gewicht: sein Gewicht halten(u)držet si svou váhu

halten: eine Ansprache haltenmít proslov

halten: einen Gottesdienst haltensloužit mši

halten: Wache haltendržet stráž