Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (uskutečňovat něco) gebendávat pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht gebendávat přednost blondýnkámBlondinen bevorzugendávat komu kázáníj-m eine Predigt haltendávat komu na vybranouj-m freie Wahl lassendávat co k dispozicietw. zur Verfügung stellen
  2. (film ap.) laufen, spielen, aufführenCo dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?
  3. hovor.(rovnat se) ergeben, machen
  4. (jako odměnu, plat ap.) geben
  5. (prodávat) geben, verkaufen
  6. (projevit se pasivně) lassen, erlaubendávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen
  7. (dbát) hören auf j-n/etw.dávat na rady kohoauf j-s Ratschläge hören

Vyskytuje se v

linie: dávat si pozor na liniiauf die Linie achten

najevo: dá(va)t najevo coetw. zeigen/äußern

záchrana: dávat komu záchranu při cvičeníj-m Hilfe geben

hádanka: dávat komu hádankyj-m Rätsel aufgeben

hloupost: dávat peníze za hloupostiGeld für Dummheiten ausgeben

lekce: dávat lekceStunden geben

lichý: dávat komu liché slibyj-m leere Versprechen geben

nevole: dávat komu najevo svou nevolij-m seinen Unwillen äußern

odhodlání: dávat najevo své odhodláníseinen Entschluss äußern

ohňový: dávat ohňová znameníFeuerzeichen geben

pozor: dávat pozor při výuceim Unterricht Acht geben

pozor: Dávej na sebe pozor!Pass auf dich auf!, Gib auf dich Acht!

přednost: dávat přednost vlaku před autemden Zug vor dem Auto bevorzugen

přelít: Nedával pozor a přelil.Er passte nicht auf und hat es verschüttet.

smysl: Nedává to smysl.Es ergibt keinen Sinn.

noc: Lišky tam dávají dobrou noc.Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.

einfach: einfache Gerichte bevorzugendávat přednost jednoduchým pokrmům

reichlich: reichliches Trinkgeld gebendávat velké spropitné

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

fallen: Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!

Film: Der Film läuft gerade im Kino.Ten film dávají právě v kině.

geben: Wer gibt (Karten)?Kdo (roz)dává (karty)?

geben: Was wird heute im Kino gegeben?Co dávají dnes v kině?

Gewissheit: Was gibt dir die Gewissheit?Co ti dává tu jistotu?

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

machen: Die Arbeit macht mir zu schaffen.Práce mi dává zabrat.

Ratschlag: j-m Ratschläge gebendávat rady komu

Sinn: Das ergibt keinen Sinn.To nedává smysl.

Versprechung: j-m große/leere Versprechungen machendávat komu velké/plané sliby

zeigen: ein Fußballspiel im Fernsehen zeigendávat fotbalový zápas v televizi

Zigarre: j-m eine Zigarre verpassendávat kapky komu, kárat koho