Hlavní obsah

machen

Sloveso

 1. (u)dělat, zhotovit, vyrobitDie Firma macht Möbel.Firma vyrábí nábytek.sich einen Anzug machen lassennechat si ušít oblekdas Zimmer machenuklidit pokojTee/Kaffee machenudělat čaj/kávu
 2. (u)dělat, způsobit hluk ap.einen Fehler machenudělat chybu
 3. dělat, vykonávat, činitWas machst du heute Nachmittag?Co děláš dnes odpoledne?eine Bemerkung machenpoznamenat, udělat poznámkueinen Spaziergang machenjít na procházkuSport machensportovateinen Besuch bei j-m machennavštívit kohoein Spiel machen(za)hrát (si)
 4. (u)dělat jakýmDiese Hitze macht mich durstig.Z tohoto vedra jsem žíznivý.
 5. j-n zu etw. udělat, (u)stanovit koho čím správcem ap.j-n zum Direktor machenjmenovat ředitelem koho
 6. sich machen an etw. Akk pustit se do čeho, chopit se čeho, začít s čímsich an die Arbeit machenpustit se do práce
 7. sich machen hovor.(vy)dařit se, lepšit se počasí ap.Der Urlaub hat sich gemacht.Dovolená se vydařila.Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.Das Kind hat ins Bett gemacht.Dítě nadělalo do postele.
 8. hovor.dělat, dávat (dohromady) částkuWie viel macht das zusammen?Kolik to dělá celkem?
 9. hovor.být, činit výsledek4 und 3 macht 74 a 3 je 7
 10. obl.auf/in etw. Akk vydat se, (od)cestovat, (od)jet kamv perfektu může být i seinMachen wir uns auf den Weg!Vydejme se na cestu!

Sloveso

 1. Macht nichts! hovor.To nevadí!, To nic (není)!
 2. sich Dat wenig aus j-m/etw. machen hovor.nedělat si nic z koho/čeho
 3. das Bett machen ustlat postel(e)
 4. j-m Platz machen udělat místo komu
 5. j-m Spaß machen bavit koho, dělat radost komu
 6. sich Dat Sorgen machen dělat si starosti, strachovat se
 7. j-m zu schaffen machen dávat zabrat, dělat potíže komuDie Arbeit macht mir zu schaffen.Práce mi dává zabrat.
 8. Mach's gut! hovor.Měj se hezky!, se ti daří!, Drž se!
 9. j-m (schöne) Augen machen hovor.dělat hezké oči na koho, házet okem po kom
 10. j-n/etw. ausfindig machen dopátrat se koho/čeho, vypátrat koho/co
 11. Bankrott machen zbankrotovat, udělat bankrot
 12. j-n mit j-m bekannt machen seznámit koho s kým
 13. sich über etw. Akk Gedanken machen lámat si hlavu s čím
 14. Mach keine Geschichten! hovor.Nedělej blbosti!
 15. Pipi machen dět.čurat
 16. Pleite machen hovor.zbankrotovat

Vyskytuje se v

alt: dělat starším koho účes, oblečení ap.j-n alt machen

aufmerksam: upozornit koho na koho/co, poukázat na koho/coj-n auf j-n/etw. aufmerksam machen

bemerkbar: upozornit na sebesich bemerkbar machen

Beute: získat tučnou/bohatou kořist ilegálním způsobemfette/reiche Beute machen

bezahlen: vyplatit se, zaplatit sesich bezahlt machen

Bock: udělat kozla zahradníkemden Bock zum Gärtner machen

Buckel: ohýbat záda někomu podlézateinen krummen Buckel machen

Epoche: způsobit převrat vynález ap.Epoche machen

Finger: nehnout ani prstemkeinen Finger krumm machen/rühren

Frieden: uzavřít mír, (u)smířit se s kým/čímseinen Frieden mit j-m/etw. machen

Furore: vyvolat rozruch (s) čím s novým kloboukem ap.mit etw. Furore machen

Garaus: dorazit, zabít, zničit kohoj-m den Garaus machen

Gedanke: (u)dělat si obrázek/představu o kom/čemsich seine Gedanken über j-n/etw. machen

Geld: vydělat velké peníze(das große) Geld machen

gelten: co uplatnit právo, nárok ap.etw. geltend machen

Geschäft: udělat dobrý obchod s čímmit etw. ein (gutes) Geschäft machen

Geschichte: Žádné hlouposti!, Žádné řeči! varováníMach keine Geschichten!

Gesicht: protáhnout obličej zklamáním ap.ein langes Gesicht machen

Gespött: vystavit posměchu, zesměšnit kohoj-n zum Gespött machen

Gewissen: nemít z čeho výčitky svědomísich Dat kein Gewissen aus etw. machen

groß: valit oči žasnout(große) Augen machen

gut: Měj se!Mach's gut!

haftbar: zavázat koho k čemu, činit zodpovědným koho za coj-n für etw. haftbar machen

haltmachen: nezastavit se před kým/čímvor j-m/etw. nicht Halt machen

heiß: Co oči nevidí, to srdce nebolí!Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!

Hölle: udělat komu ze života pekloj-m das Leben zur Hölle machen

kaputt machen: zničit se, ztrhat se, složit se zdravotně ap.sich kaputt machen

Kleinholz: nadělat třísky z čeho, rozbít napadrť coKleinholz aus etw. machen, etw. Akk zu Kleinholz machen

Kopfschmerz: nelámat si s čím hlavu, nedělat si z čeho, kvůli čemu těžkou hlavusich Dat über etw. Akk, wegen etw. keine Kopfschmerzen machen

Krach: udělat bengál hlasitě protestovatKrach machen

kurz: udělat s kým/čím krátký procesmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

Leben: udělat komu ze života pekloj-m das Leben zur Hölle machen

links: co (u)dělat levou (zadní)etw. Akk mit links machen

lustig: dělat si legraci z koho/čehosich über j-n/etw. lustig machen

machen: an etw. Akk pustit se do čeho, chopit se čeho, začít s čímsich machen

Minus: prodělatein Minus machen

mundtot: umlčet koho, zavřít ústa komuj-n mundtot machen

Mus: rozmlátit koho/co na kašij-n/etw. zu Mus machen

Name: dělat čest svému jménuseinem Namen (alle) Ehre machen

nichts: (To) Nevadí., Nic se neděje.(Das) Macht nichts.

Ohr: natahovat/špicovat ušilange Ohren machen/bekommen

Piep: už si ani nepípnout mlčet, umřítkeinen Piep mehr machen

Pipi: čuratPipi machen

Prozess: udělat s kým/čím krátký procesmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

recht: Nelze se zavděčit všem.Man kann es nicht allen recht machen.

Rennen: zvítězit, vyhrátdas Rennen machen

Rückzieher: povolit snížit své nároky ap.einen Rückzieher machen

Runde: kolovat, rozšířit se fáma, zpráva ap.die Runde machen

Sache: kout pikle s kýmmit j-m gemeinsame Sache machen

Sau: (u)dělat z koho volaj-n zur Sau machen

Schalthebel: být u kormidla/vesla, tahat za drátkyan den Schalthebeln der Macht sitzen

Schau: dělat cavykyeine Schau machen

Scherz: Nedělej si srandu!, To si děláš srandu!Mach keinen Scherz!

Schlagzeile: být na titulních stránkáchSchlagzeilen machen

Schluss: skončit pro dnešek s prací ap.Schluss machen

Schnecke: roznést koho/co na kopytechj-n/etw. zur Schnecke machen

schön: dělat (hezké) oči na koho, házet očima po komj-m schöne Augen machen

Schwalbe: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

selbstständig: osamostatnit se, založit podnik, postavit se na vlastní nohysich selbstständig machen

Socke: vypadnout odejítsich auf die Socken machen

Spaß: Nedělej si srandu/prdel!Mach keine Späße!

spitz: nastražit ušispitze Ohren machen

Sprung: nemoci si vyskakovatkeine großen Sprünge machen können

stehen: (ne)být v moci koho(nicht) in j-s Macht stehen

streitig: upírat komu co nárok, právo ap.j-m/j-n etw. Akk streitig machen

Strich: udělat komu čáru přes rozpočetj-m einen Strich durch die Rechnung machen

Tisch: udělat si čistý stůl čímsich Dat mit etw. reinen Tisch machen

unmöglich: znemožnit koho/se před kýmj-n/sich vor j-m unmöglich machen

untertan: podmanit si koho/cosich Dat j-n/etw. untertan machen

Wesen: dělat si těžkou hlavu z čehoviel Wesen um etw. machen

Wind: dělat mnoho povyku kolem čeho, pro coviel Wind um etw. machen

Wort: vést pěkné řečičkyschöne Worte machen

zunutze: využít čeho/co (ve svůj prospěch)sich Dat etw. Akk zunutze machen

abgekämpft: působit schváceným dojmemeinen abgekämpften Eindruck machen

Abwasch: umýt nádobíden Abwasch machen

begreiflich: komu co vysvětlit, objasnitj-m etw. begreiflich machen

einfach: zjednodušit si cosich etw. einfach machen

ergreifen: převzít moc i násilímdie Macht ergreifen

geil: (vy)rajcovat kohoj-n geil machen

Gewohnheit: síla zvykudie Macht der Gewohnheit

abspenstig: přebrat, odloudit, odlákat komu koho/co manžela ap.j-m j-n/etw. abspenstig machen

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

čas: dělat přes časÜberstunden machen

čest: dělat čest komuj-m Ehre machen

dojem: působit solidním dojmemeinen soliden Eindruck machen

jak: dělej jak dělejmach wie du willst

kariéra: hovor. dělat kariéruKarriere machen

legrace: dělat si z koho legracisich über j-n lustig machen

navrch: mít oči navrch hlavygroße Augen machen

obličej: udělat kyselý obličejein saures Gesicht machen

obrázek: udělat si obrázek o kom/čemsich ein Bild von j-m/etw. machen

peřina: ustlat peřinydas Bett machen

antigenní: jít na antigenní testeinen Antigentest machen lassen

bavit: Nebaví mě to.Das macht mir keinen Spaß.

běžka: jezdit na běžkáchLanglaufski fahren, Langlauf machen

cavyky: Nedělej cavyky!Mach doch keine Umschweife!

cvičit: cvičit aerobikAerobic machen

činit: činit výjimkueine Ausnahme machen

čůrat: Musí jít čůrat.Er muss Pipi machen.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dělat: Co s tím budeme dělat?Was machen wir damit?

dnešek: Pro dnešek končím.Ich mache Schluss für heute.

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

drahota: Nedělej s tím drahoty.Mach kein Brimborium damit.

dřep: dělat dřepyKniebeugen machen

etapa: dělat co po etapáchetw. etappenweise machen

férový: udělat férovou nabídku komuj-m ein faires Angebot machen

gusto: dělat co s gustemetw. mit Lust machen

hloupost: udělat co z hloupostietw. aus Dummheit machen

hloupý: udělat hloupou chybu v čemin etw. einen dummen Fehler machen

hluboký: udělat hlubokou rýhu do čehoin etw. eine tiefe Rille machen

hned: Udělej to teď hned.Mach es (aber) sofort.

hubatý: mít hubaté poznámkyvorlaute Bemerkungen machen

chvat: dělat co v chvatuetw. mit Eile machen

jaktěživ: Jaktěživ jsem to nedělal.Ich habe das nie gemacht.

jinak: udělat jinak coetw. anders machen

kabonit: kabonit obličejein finsteres Gesicht machen

klička: udělat/povolit kličkueine Schlinge machen/lockern

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kravál: dělat kraválKrawall machen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

kvap: dělat co v kvapuetw. in Eile machen

lhostejně: tvářit se lhostejněein gleichgültiges Gesicht machen

lov: podniknout lov na zlodějeJagd auf Diebe machen

lůžko: ustlat lůžkodas Bett machen

mást: Jeho chování mě mate.Sein Verhalten macht mich irre.

místo: Udělám to místo něho.Ich mache es anstatt seiner.

mluvnický: dělat mluvnické chybygrammatische Fehler machen

moc: snažit se (vší) mocísich mit aller Macht bemühen

most: sport. udělat mostdie Brücke machen

mrkat: To budeš mrkat!Da wirst du große Augen machen!

mžik: udělat co v mžikuetw. in einem Augenblick machen

nadšení: dělat co s nadšenímetw. mit Enthusiasmus machen

námezdní: vykonávat námezdní prácidie Lohnarbeit machen

namluvit: Moc toho nenamluví.Er macht nicht viele Reden.

namočit: namočit hadrden Lappen nass machen

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

napolovic: Rozdělíme se napolovic.Wir machen es halbe-halbe.

napůl: Všechno dělá jen napůl.Er macht alles nur halb.

nárok: uplatnit své nárokyseine Ansprüche geltend machen

narovnat: narovnat zádaden Rücken gerade machen

navodit: navodit dobrou atmosféruStimmung machen