Hlavní obsah

leben

Sloveso

  1. žít být na živuim Wohlstand lebenžít v blahobytu
  2. bydlet, žít ve městě ap.auf dem Lande lebenbydlet na vesnici
  3. von etw. žít, být živ(ý) z čeho stravovat se
  4. etw. Dat, für etw. žít čím, pro coEr lebt nur seiner Musik.Žije jen svou hudbou.

Vyskytuje se v

Brot: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.Nejen chlebem živ je člověk.

Gott: leben wie Gott in Frankreichžít si jako prase v žitě v přepychu

Hand: von der Hand in den Mund lebenžít z ruky do huby

Hölle: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

leben: leben und leben lassenžít a nechat žít

Leben: ums Leben kommenpřijít o život

Tod: Es geht um Tod oder Leben.Jde o život.

voll: im Vollen lebenžít v hojnosti

Welt: nicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt lebennebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitu

zeit: zeit meines Lebens(po) celý můj život

allein: allein lebenžít sám

behaglich: ein behagliches Leben führenvést poklidný život

fromm: ein frommes Leben führenžít zbožně

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život

in: in Italien lebenžít v Itálii

Kampf: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

schlicht: in schlichten Verhältnissen lebenžít ve skromných poměrech

sparsam: ein sparsames Leben führenžít skromně

traurig: in traurigen Verhältnissen lebenžít v žalostných poměrech

Trennung: in Trennung lebenžít odděleně

unter: unter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života

zivil: im zivilen Lebenv civilním životě

Angst: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

armselig: ein armseliges Leben führenvést nuzný život

Armut: in Armut lebenžít v nouzi

aufopfern: sein Leben für den Freund aufopfernobětovat svůj život za kamaráda

aufs: aufs Lebenna život

Barrikade: auf den Barrikaden ums Leben kommenpřijít na barikádách o život

bestimmen: ein bestimmender Faktor in seinem Lebenurčující faktor v jeho životě

betulich: ein betuliches Leben führenvést poklidný život

Bienenstock: Die Bienen leben im Bienenstock.Včely žijí v úlu.

Dorf: das Leben auf dem Dorfživot na vesnici

ein, eine, ein: Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.

einrichten: sein Leben neu einrichtennově si zařídit život

gefährden: sein Leben gefährdenohrožovat svůj život

genügsam: genügsam lebenžít skromně

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

Insel: auf einer öden Insel lebenžít na pustém ostrově

kommen: ums Leben kommenpřijít o život

kosten: alle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

kreuzen: In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.

kunterbunt: ein kunterbuntes Leben habenmít pestrý život

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

luxuriös: ein luxuriöses Leben führenvést přepychový život

Paradies: ein Leben wie im Paradiesživot jako v ráji

philosophieren: über den Sinn des Lebens philosophierenfilozofovat o smyslu života

Platz: j-s Platz im Lebenčí místo v životě

retten: j-m das Leben rettenzachránit komu život

riskieren: sein Leben riskierenriskovat svůj život

Scheidung: in Scheidung lebenžít odloučeně

schulden: Er schuldet ihm sein Leben.Vděčí mu za svůj život.

schwer machen: sich und anderen das Leben schwer machenkomplikovat život sobě i druhým

spielen: mit dem Leben spielenzahrávat si se životem

unbefriedigt: vom Leben unbefriedigt seinbýt nespokojený se (svým) životem

vergällen: j-m das Leben vergällenztrpčovat komu život

boj: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

dluh: auf Pump lebenžít na dluh

na: am Leben seinbýt na živu

vzít: sich das Leben nehmenvzít si život

zápas: ein Kampf auf Leben und Todzápas na život a na smrt

život: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

: Es lebe...!Ať žije...!

balancovat: zwischen dem Leben und dem Tod schwebenbalancovat mezi životem a smrtí

bezstarostný: sorgenfreies Leben führenvést bezstarostný život

bídný: unter jämmerlichen Bedingungen lebenžít v bídných podmínkách

blahý: seliges Leben habenmít blahý život

blaze: Leben Sie wohl!, Gehaben Sie sich wohl!Žijte blaze!

dát: für j-n/etw. das Leben opferndát život za koho/co

dobře: Leben Sie wohl!Mějte se dobře!

držet se: sich am Leben haltendržet se při životě

existovat: Wie kannst du hier leben?Jak tady můžeš existovat?

finále: tragisches Finale seines Lebenstragické finále jeho života

harmonie: in Harmonie mit j-m/etw. lebenžít v harmonii s kým/čím

holý: j-m das nackte Leben rettenzachránit komu holý život

chudoba: in Armut lebenžít v chudobě

idylický: idyllisches Lebenidylický život

jedinkrát: ein einziges Mal im Lebenjedinkrát v životě

klam: im Wahn lebenžít v klamu

klid: in Ruhe und Frieden lebenžít v klidu a míru

konečný: Das Leben ist begrenzt.Život je konečný.

malý: in einer Kleinstadt lebenžít na malém městě

Bein: mit beiden Beinen im Leben stehenstát oběma nohama (pevně) na zemi být realista

mazlit se: Das Leben hätschelt niemanden.Život se s nikým nemazlí.

mravně: moralisch lebenžít mravně

napořád: mit j-m für/auf immer lebenžít s kým napořád

nasadit: sein Leben für etw. einsetzennasadit život pro co

nazírat: das Leben optimistisch ansehennazírat optimisticky na život

naživu: am Leben bleibenzůstat naživu

nepřátelství: mit j-m in Feindschaft lebenžít s kým v nepřátelství

neustálý: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

normální: ein normales Leben führenvést normální život

obohacovat: j-s Leben bereichernobohacovat čí život

odříkání (se): in Armut und Askese lebenžít v chudobě a odříkání

omezený: in begrenzten Verhältnissen lebenžít v omezených poměrech

osladit: den Kindern das Leben versüßenosladit dětem život

osudný: schicksalhafte Momente des Lebensosudné okamžiky života

ožít: Sie lebt in seiner Gesellschaft auffällig auf.V jeho společnosti nápadně ožije.

pádit: Das Leben vergeht schnell.Život pádí.

pěstoun: bei Pflegeeltern lebenžít u pěstounů

počestně: ehrenhaft lebenžít počestně

podlomit: Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.Válka podlomila hospodářský život.

podzim: Herbst des Lebenspřen., kniž. podzim života

pohodlný: ein bequemes Leben führenvést pohodlný život

pokojně: ruhig lebenžít pokojně

poměr: ein positives Verhältnis zum Leben habenmít kladný poměr k životu

posmrtný: das Leben nach dem Todposmrtný život

prázdný: ein hohles Leben führenvést prázdný život

primitivně: primitiv lebenžít primitivně

proplout: im Leben durchkommenproplout životem

přelom: die Wende im Lebenpřelom v životě

přijít: um das Geld/Leben kommenpřijít o peníze/život

příkladný: ein vorbildliches Leben führenvést příkladný život

původ: der Ursprung des Lebens auf der Erdepůvod života na Zemi

renta: von der Rente lebenžít z renty

Rom: unter den Roma lebenžít mezi Romy

rušně: rege lebenžít rušně

rušno: Am Strand herrschte ein reges Leben.Na pláži bylo rušno.

rvát se: sich durchs Leben schlagenrvát se se životem

smrt: auf Leben und Todna život a na smrt

soulad: im Einklang mit j-m lebenžít v souladu s kým

spořádaný: ein redliches Leben führenvést spořádaný život

strádat: Er schmachtet sein ganzes Leben lang.Celý život strádá.