Hlavní obsah

zeit

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. čas plynoucíDie Zeit vergeht rasch.Čas ubíhá rychle.
 2. čas, doba přiměřená, příhodnázur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvílizu jeder Zeitv každou dobuzu bestimmten Zeitenv určitých intervalechvor einiger Zeitpřed časemzu gegebener Zeitv pravý časzurzeitprávě, zrovna
 3. časové pásmo, čas středoevropský ap.
 4. doba, období, čas(y)vor längerer Zeitpřed delší dobouseit der/jener Zeitod té/určité dobyzu der Zeit, als...v (té) době, kdy...auf/für kurze Zeit verreisenkrátkodobě odcestovatin der letzten Zeitv poslední doběfür alle Zeitennavždyeine ganze Zeitcelou věčnost
 5. doba, čas k dispoziciSein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.Die Sache dauert seine Zeit.Ta záležitost potřebuje svůj čas.Die Zeit ist um.Čas vypršel.keine Zeit habennemít časfür j-n/etw. Zeit habenmít čas na koho/comehr Zeit brauchenpotřebovat více času
 6. sport.čas naměřený
 7. období, doba, epocha část historiein unserer Zeitv naší dobězu allen Zeitenve všech dobácheine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časůin der heutigen Zeitv dnešní doběin jüngster Zeitv poslední době

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. mit der Zeit časem, postupně, nakonec
 2. j-s Zeit ist gekommen nadešel čí čas k určitému činu
 3. es ist (an der) Zeit je na čase něco udělat
 4. es ist hohe Zeit je nejvyšší čas
 5. von Zeit zu Zeit čas od času
 6. auf Zeit dočasně, na dobu určitouj-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou
 7. j-m die Zeit mit etw. vertreiben krátit komu čas čím
 8. die Zeit totschlagen hovor. hanl.zabíjet čas
 9. Zeit gewinnen získat čas
 10. sich Dat Zeit lassen dát si (na) čas při čem, s čím
 11. sich Dat für j-n/etw. Zeit nehmen udělat si čas na koho/co
 12. auf Zeit spielen sport. slang.hrát o čas
 13. (Ach) Du liebe Zeit! Propánajána!, Propánakrále!

Slovní spojení

Abfahrtszeit Abflugzeit Altsteinzeit Amtszeit Anflugzeit Anlaufzeit Arbeitszeit Ausfallzeit Balzzeit Barockzeit Besuchszeit Blütezeit Bronzezeit Brotzeit Brunstzeit Eiszeit Entstehungszeit Entwicklungszeit Erntezeit Essenszeit Faschingszeit Fastenzeit Freizeit Freizeitgestaltung Freizeitwert Frühzeit Geschäftszeit Halbzeit Hauptverkehrszeit Hegezeit Hochzeit Jetztzeit Jugendzeit Jungsteinzeit Kupferzeit Kurzzeitgedächtnis Laichzeit Langzeitarbeitslose Langzeitgedächtnis Laufzeit Lebenszeit Lehrzeit Mahlzeit Metallzeit Mittagszeit Neuzeit Ortszeit Passionszeit Probezeit Pubertätszeit Regenzeit Rekordzeit Schlafenszeit Schonzeit Siegerzeit Sommerzeit Spielzeit Spitzenzeit Steinzeit Stillzeit Stoßzeit Studienzeit Teilzeitarbeit Teilzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigung Tischzeit Trockenzeit Uhrzeit Urlaubszeit Wartezeit Weihnachtszeit Öffnungszeit Übergangszeit

Vyskytuje se v

Frage: nur eine Frage der Zeit seinbýt jen otázkou času

Geld: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze!

sein: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze.

undenklich: seit undenklicher Zeitod nepaměti, odpradávna

verlieren: keine Zeit verlierenneztrácet čas velmi pospíchat

Zahn: der Zahn der Zeitzub času

gewöhnlich: zur gewöhnlichen Zeit kommenpřijít v obvyklou dobu

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.

jaja: Jaja, das waren noch Zeiten.Jo jo, to bývaly časy.

nie: nie Zeit habennemít nikdy čas

unnütz: die Zeit unnütz vertunzbytečně promarnit čas

zu: zu keiner Zeitnikdy

zu: zu jeder Zeitv každou dobu, vždy

Abflug: die Zeit des Abflugesčas odletu

ablaufen: Deine Zeit ist abgelaufen.Tvůj čas vypršel.

absehbar: in absehbarer Zeitv dohledné době

brauchen: Das braucht seine Zeit.To chce čas.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

gerade: Ich habe gerade keine Zeit.Teď zrovna nemám čas.

gerade: Er kommt gerade zur rechten Zeit.Přichází zrovna v pravý čas.

haben: Ich habe keine Zeit.Nemám čas.

hetzen: Hetz dich nicht so, du hast Zeit!Nehoň se tak, máš čas!

hin sein: Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

insofern: Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.Přijde, pokud mu to čas dovolí.

jetzt: Ich habe jetzt leider keine Zeit.Nemám teď bohužel čas.

kein, keine: Sie hat keine Zeit.Nemá čas.

kein, keine: kein Geld/keine Zeitžádné peníze/žádný čas

letzt(er,e,es): In der letzten Zeit bin ich sehr müde.Poslední dobou jsem velmi unavená.

Minute: eine Minute Zeit habenmít minutku (času)

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

Opfer: kein Opfer an Zeit scheuennebát se obětovat čas

recht: Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen.Je právě ten správný čas jít domů.

schätzen: Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.Časem jsem se naučil vážit si ho.

schinden: Sie schindet nur Zeit.Jenom hraje o čas.

schlimm: Das waren schlimme Zeiten!To byly zlé časy!

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

verfügen: über Zeit frei verfügenvolně disponovat časem

vergehen: Wie die Zeit vergeht!Jak ten čas letí!

vergeuden: Ich habe damit viel Zeit vergeudet.Promarnil jsem tím spoustu času.

verlieren: Dadurch werde ich viel Zeit verlieren.Tím ztratím moc času.

wandeln: Die Zeit hat sich gewandelt.Doba se změnila.

weder: Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

Wettlauf: přen. der Wettlauf mit der Zeitzávody s časem

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

rasen: Die Zeit rast!Čas pádí!

čas: mít málo časuwenig Zeit haben