Hlavní obsah

wenig

Zájmeno

  1. máloco, sotvaco, něco (málo)
  2. málo, nemnoho malé množstvíwenig Interesse habenmít malý zájemmit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem
  3. málo, několik (málo), párin wenigen Stundenza několik (málo) hodin
  4. málo, méně užívá se ve spojení s příslovcem míryEs waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

Vyskytuje se v

machen: sich Dat wenig aus j-m/etw. machennedělat si nic z koho/čeho

mehr: mehr oder minder/wenigervíceméně

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

ausruhen: Du musst ein wenig ausruhen!Musíš trochu odpočívat!

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

Geduld: Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.Prosím tě o (malé) strpení.

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

überragen: Der Balken ragt ein wenig über.Trám trochu vyčnívá.

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

méně: čím dál méněimmer weniger

méně: mnohem méněviel weniger

méně: více či méněmehr oder weniger

namále: Měl jsi namále.Es fehlte dir wenig.

málo: hrozně/příliš málozu wenig

málo: málo se snažit o cosich um etw. wenig bemühen

málo: více či méněmehr oder weniger

málo: Je málo doma.Er ist selten/wenig zu Hause.

málo: málo penězwenig Geld

málo: Musela se spokojit s málem.Sie musste mit Wenigem zufrieden sein.

méně: získat méně bodůweniger Punkte bekommen

mínění: nemít o kom valné míněníkeine große Meinung von j-m haben, wenig halten von j-m

nemálo: být nemálo překvapennicht wenig überrascht sein

pomoct: To pomůže málo.Das nützt wenig.

pootočit: pootočit volantemdas Lenkrad ein wenig drehen

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

pozlobit: Udělal to, aby ji pozlobil.Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.

rozptýlit: Pokusila se ho trochu rozptýlit.Sie versuchte, ihn ein wenig abzulenken.

rozptýlit se: Musíš se trochu rozptýlit.Du musst dich ein wenig zerstreuen.

teplý: málo/hodně teplýwenig/(viel) zu warm

ubývat: Peníze ubývají.Das Geld wird weniger.

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

ani: ani dost málonicht ein wenig