Hlavní obsah

wenig

Zájmeno

  1. máloco, sotvaco, něco (málo)
  2. málo, nemnoho malé množstvíwenig Interesse habenmít malý zájemmit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem
  3. málo, několik (málo), párin wenigen Stundenza několik (málo) hodin
  4. málo, méně užívá se ve spojení s příslovcem míryEs waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

Vyskytuje se v

mehr: mehr oder minder/wenigervíceméně

wenig: nicht mehr und nicht wenigernic víc nic míň, ani více ani méně

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

ausruhen: Du musst ein wenig ausruhen!Musíš trochu odpočívat!

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

Geduld: Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.Prosím tě o (malé) strpení.

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

überragen: Der Balken ragt ein wenig über.Trám trochu vyčnívá.

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

čas: wenig Zeit habenmít málo času

méně: immer wenigerčím dál méně

namále: Es fehlte dir wenig.Měl jsi namále.

málo: zu wenighrozně/příliš málo

nemálo: nicht wenig überrascht seinbýt nemálo překvapen

pomoct: Das nützt wenig.To pomůže málo.

pootočit: das Lenkrad ein wenig drehenpootočit volantem

pootočit se: Das Rad drehte sich ein wenig (um).Kolo se trochu pootočilo.

pozlobit: Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.Udělal to, aby ji pozlobil.

rozptýlit: Sie versuchte, ihn ein wenig abzulenken.Pokusila se ho trochu rozptýlit.

rozptýlit se: Du musst dich ein wenig zerstreuen.Musíš se trochu rozptýlit.

teplý: wenig/(viel) zu warmmálo/hodně teplý

ubývat: Das Geld wird weniger.Peníze ubývají.

víc: Mehr arbeiten, weniger sprechen.Více pracovat, méně mluvit.

ani: nicht ein wenigani dost málo

machen: sich Dat wenig aus j-m/etw. machennedělat si nic z koho/čeho