Hlavní obsah

nach

Předložka; s 3. pád

  1. po určitém časovém okamžikunach dem Streitpo hádcewenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehoděfünf Minuten nach sechsšest (hodin a) pět (minut)
  2. (směrem) na jih, Prahu ap.von Osten nach Westen reisenjezdit od východu na západden Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo
  3. do Španělska, Prahy ap., na Ukrajinu ap.nach Marokko fliegenletět do Maroka
  4. za, po v pořadíWer ist nach dir dran?Kdo je po tobě na řadě?
  5. podle klasika, filozofa ap., na klasický způsob ap.Fischfilet nach Wiener Artrybí filé po vídeňsku
  6. nach etw., etw. nach (po)dle čehomeiner Meinung nachpodle mého názoru

Vyskytuje se v

Ermessen: nach bestem Ermessenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Eule: Eulen nach Athen tragennosit sovy do Atén, nosit dříví do lesa

Fahne: die Fahne nach dem Wind drehentočit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášť

Gebühr: nach Gebührpřiměřeně, jak se sluší, po zásluze

Gefallen: nach Gefallenpodle libosti, jak je libo

Gemüt: j-m nach dem Gemüte sprechenmluvit z duše komu

Herzenslust: nach Herzenslustpo vůli, podle libosti

je: je nach etw.podle čeho počasí ap.

Länge: der Länge nachjak široký tak dlouhý

Luft: nach Luft schnappenlapat po dechu být ve špatné situaci

Lust: nach Lust und Launepodle chuti a nálady

Mond: nach dem Mond gehenjít podle plotu o hodinách

nach: nach etw., etw. nach(po)dle čeho

Nase: immer der Nase nach(pořád) rovně za nosem

Pfeife: nach j-s Pfeife tanzentancovat, jak kdo píská

Programm: nach Programmpodle programu

Regel: nach allen Regeln der Kunstpodle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správně

Reihe: der Reihe nach, nach der Reihepo řadě, jeden za druhým

scheren: Scher dich nach Hause!Padej domů!, Už ať jsi doma!

schnappen: nach Luft schnappenlapat po vzduchu

Schnauze: frei (nach) Schnauze, nach Schnauzez placu, z hlavy, bez přípravy

Sintflut: Nach mir die Sintflut!Po mně potopa!

Übersee: aus/in/nach Überseeze/v/do zámoří

Vernehmen: dem/allem Vernehmen nachz doslechu, jak se proslýchá

Voraussicht: aller Voraussicht nach, nach menschlicher Voraussichtpodle všech předpokladů, pravděpodobně

vorn(e): nach/von vorn(e)dopředu/zepředu

Wahrscheinlichkeit: aller Wahrscheinlichkeit nachs největší pravděpodobností

anstehen: nach Eintrittskarten anstehenstát ve frontě na vstupenky

ausweichen: j-m nach rechts ausweichenvyhnout se doprava komu

bei: bei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání

Belieben: nach Beliebenpodle libosti, jak je libo

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Christus: vor/nach Christuspřed Kristem/po Kristu

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

drüben: nach drüben fahrenpřejet na druhou stranu

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

eins: (ein) Viertel nach einsčtvrt na dvě

Einteilung: Einteilung nach Berufenrozdělení podle profesí

etlich(er,e,es): nach etlichen Stundenpo několika hodinách

Haus: nach Hause gehen/kommenjít/přijít domů

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

links: von links nach rechtszleva doprava

Möglichkeit: nach Möglichkeitpodle možnosti/okolností

rechts: nach rechts abbiegenodbočit doprava

Uhr: Die Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.

Ablauf: nach Ablauf des Visumspo vypršení platnosti víza

Absicht: Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.

alledem: nach alledempo tom všem

Alphabet: Wörter nach dem Alphabet ordnenřadit slova podle abecedy

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

Ansicht: nach meiner Ansicht/meiner Ansicht nachpodle mého názoru

antreten: Die Schüler sind der Größe nach angetreten.Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka

aussehen: Es sieht nach Gewitter aus!Vypadá to na bouřku!

außen: nach außenven

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

befragen: einen Experten nach seiner Meinung befragendotázat se odborníka na jeho názor

benennen: die Tochter nach ihrer Mutter benennenpojmenovat dceru po matce

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

bringen: Er hat das Mädchen nach Hause gebracht.Doprovodil dívku domů.

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

durstig: durstig nach Freiheit seinbýt lačný svobody

einreisen: nach Italien einreisenpřicestovat do Itálie

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

erkundigen: sich nach dem Weg erkundigenzeptat se na cestu

fahnden: nach Terroristen fahndenpátrat po teroristech

Fahrt: eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

falls: Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.

fassen: nach einem Glas fassensáhnout po sklenici

Feierabend: Nach Feierabend gehe ich einkaufen.Po skončení pracovní doby chodím nakoupit.

fliegen: Der Ballon ist nach Frankreich geflogen.Balon letěl do Francie.

forschen: nach der Wahrheit forschenpátrat po pravdě

fragen: einen Vorbeigehenden nach dem Weg fragenzeptat se kolemjdoucího na cestu

fügen: Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.Po počátečním odporu se podrobila.

gehen: nach Hause gehenjít domů

geraten: Sie gerät nach dem Vater.Podobá se otci

Anschein: dem Anschein nachjak se zdá, podle všeho

bedlivý: nach sorgsamer Abwägungpo bedlivé úvaze

dodávka: Lieferung nach Hausedodávka do domu

názor: meiner Meinung/Ansicht nachpodle mého názoru

od, ode: nach dem Augenmaßod oka

odsun: die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkriegodsun Němců po 2. světové válce

po: nach Luft schnappenlapat po dechu

pohled: aus meiner Sicht/nach meiner Ansichtz mého pohledu

poznatek: nach den neusten Erkenntnissenpodle nejnovějších poznatků

vítězství: der Punktsieg, der Sieg nach Punktensport. vítězství na body

vzduch: nach Luft schnappenlapat po vzduchu

abeceda: etw. nach dem Alphabet ordnenseřadit co podle abecedy

bahno: nach Schlamm riechenpáchnout bahnem

bláznit: Er ist verrückt nach Schokolade.Blázní po čokoládě.

být: Es ist ihm nach Singen zumute.Je mu do zpěvu.

cesta: nach dem Weg fragenzeptat se na cestu

dát: nach dem Mittagessen einen Kaffee trinkendát si po obědě kávu

dávka: stärkere Nebenwirkungen nach der ersten Impfdosisvýraznější vedlejší účinky po první očkovací dávce

dle: meiner Meinung nachdle mého názoru

do: nach Pragdo Prahy

dohoda: nach vorheriger Vereinbarungpo předchozí dohodě

doleva: nach links abbiegenzahnout doleva

dolů: Die Preise gehen nach unten.Ceny klesají dolů.

domluva: etw. nach gegenseitiger Absprache tunučinit co po vzájemné domluvě

domů: die Arbeit nach Hause nehmenbrát si práci domů

doprava: nach rechts gehenjít doprava

dosyta: nach Herzenslust schlafenvyspat se dosyta

hlad: die Gier nach Geld, die Geldgierhlad po penězích

hledat: nach dem Schuldigen suchenhledat viníka

hmatat: nach der Klinke tastenhmatat po klice

hned: gleich nach dem Mittagessenhned po obědě

hodnost: nach den Chargenpodle hodností

hvízdat: (nach) dem Hund pfeifenhvízdat na psa

jednat: nach seinem Gewissen handelnjednat podle svého svědomí

jih: Die Vögel ziehen nach Süden.Ptáci odlétají na jih.

jméno: j-n nur dem Namen nach kennenznát koho jen podle jména

jmenovat se: nach der Mutter heißenjmenovat se po matce

klidně: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

křižovatka: An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.Na křižovatce odbočte doleva.

lapat: nach Fliegen haschenlapat mouchy

libost: nach Herzenslustpodle libosti

móda: sich nach der letzten Mode kleidenoblékat se podle poslední módy

moudrý: Der Klügere gibt nach.Moudřejší ustoupí.

můj, má, mé, moje: meiner Meinung nachpodle mého názoru

muset: Ich muss schon nach Hause gehen.Musím už jít domů.

na: Fenster nach Südenokna na jih

nahoru: die Zahl nach oben abrundenzaokrouhlit číslo nahoru

nalevo: Gehen Sie nach links.Jděte nalevo.

napravo: nach rechts abbiegenodbočit napravo

napřed: Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.Napřed půjdu domů, pak do kina.

nastoupit: nach der Krankheit wieder die Arbeit antretennastoupit po nemoci do práce

nazad: sich nach hinten umsehenohlédnout se nazad

nezvyklý: zu ungewohnter Stunde nach Hause kommenpřijít domů v nezvyklou hodinu

nota: nach Noten singenzpívat z not

obchůzka: nach Hause mit einem Rundgang kommendojít domů obchůzkou

oborově: nach Fächern geordnetoborově řazený

odbočit: nach links abbiegenodbočit vlevo

oddech: eine Atempause nach der Arbeitchvíle oddechu po práci

odmlčet se: Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.Po deseti letech koncertování se odmlčeli.

odpadnout: Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.Mladý běžec odpadl po prvním kole.

odvést: das Mädchen nach Hause bringenodvést dívku domů

ohlédnout se: Schau dich nach einem Bleistift um.Ohlédni se po nějaké tužce.

ohlížet se: sich nach allen Seiten umsehenohlížet se na všechny strany

ochabovat: Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.Jeho pozornost rychle ochabuje.

opožďovat se: Die Uhr geht nach.Hodinky se opožďují.

optat se: Ich frage noch nach.Ještě se optám.