Hlavní obsah

gefallen

Slovesogefällt, ie, a

  1. líbit seWie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.
  2. sich gefallen in etw. Dat libovat si, mít zálibu v čem

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

Boden: auf fruchtbaren Boden fallenpadnout na úrodnou půdu

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Fall: der freie Fallvolný pád

fallen: j-m/etw. zum Opfer fallenpadnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čeho

finden: an j-m/etw. Gefallen findenv kom/čem najít zalíbení

gefallen: sich gefallenin etw. Dat libovat si, mít zálibu v čem

Gefallen: nach Gefallenpodle libosti, jak je libo

Hals: j-m um den Hals fallenpadnout kolem krku komu

Hand: j-m in die Hände fallenspadnout komu do klína majetek ap.

kein, keine: auf keinen Fall, in keinem Fallev žádném případě

Knall: Knall und Fallnenadále, zčistajasna

Kopf: nicht auf den Kopf gefallen seinnebýt padlý na hlavu

lassen: sich etw. Akk gefallen lassennechat si líbit co

Maske: die Maske fallen lassen/von sich werfensundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvář

Nase: auf die Nase fallenpadnout na nos neuspět

Rahmen: aus dem Rahmen fallenvybočovat z rámce/mezí

Schoß: j-m in den Schoß fallen(s)padnout do klína komu vítězství ap.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

stehen: mit j-m/etw. stehen und fallenstát a padat s kým/čím firma ap.

Stein: j-m fiel ein Stein vom Herzenkomu spadl kámen ze srdce

Tür: mit der Tür ins Haus fallenjít přímo na věc, říct na rovinu

Ungnade: bei j-m in Ungnade fallenupadnout u koho v nemilost

Wecker: j-m auf den Wecker gehen/fallenjít komu na nervy, lézt komu krkem

Wort: j-m ins Wort fallenskočit komu do řeči

Falle: eine Falle aufstellen/legennalíčit/nastražit past

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

Held: die gefallenen Heldenpadlí hrdinové

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

Wert: im Wert fallenztrácet na hodnotě

abfallen: In der Küche fällt immer viel ab.V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.

Amnestie: unter die Amnestie fallendostat amnestii

Beute: j-m zur Beute fallenstát se čí kořistí

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

Dreck: Er ist in den Dreck gefallen.Spadl do bláta.

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

Extrem: von einem Extrem ins andere fallenjít z (jednoho) extrému do druhého

Feld: im Feld fallenpadnout v boji

Fieber: Das Fieber steigt/fällt.Horečka stoupá/klesá.

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

jeder, jede, jedes: auf jeden Fallv každém případě

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

tun: einen Fall tun(s)padnout

zufallen: Mir fallen schon die Augen zu.Už se mi zavírají oči.

Ohnmacht: in Ohnmacht fallenomdlít, upadnout do mdlob

dávat: sich alles gefallen lassendávat si všechno líbit

kuželka: wie die Kegel fallenpadat jako kuželky

mdloba: in Ohnmacht fallenupadnout do mdlob

případ: in solchem Fallv takovém případě

spad: der Fallout, der Fall-outradioaktivní spad

volný: freier Fallfyz. volný pád

boj: im Kampf fallenpadnout v boji

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

exemplární: ein exemplarischer Fallexemplární případ

hloubka: in die Tiefe blicken/fallen/stürzenhledět/padat/zřítit se do hloubky

chyták: Der Test war voll von Fallen.Test byl plný chytáků.

jít: Die Preise fallen.Ceny jdou dolů.

každý: auf jeden Fallv každém případě

klížit se: j-m fallen die Augen zukomu se klíží oči

léčka: in eine Falle geratenpadnout do léčky

mrákota: in Ohnmacht fallenupadnout do mrákot

naléhavý: eine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fallnaléhavý úkol/případ

napadlý: frisch gefallener Schneečerstvě napadlý sníh

náruč: j-m in die Arme fallenpadnout komu do náručí

nástraha: j-m Fallen stellenklást komu nástrahy

nějak: Es gefällt mir irgendwie nicht.To se mi nějak nelíbí.

nemilost: bei j-m in Ungnade fallenupadnout v nemilost u koho

nutnost: im Fall der Notwendigkeitv případě nutnosti

oblíbit si: Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.Oblíbila si jeho knihy.

obvyklý: ein gewöhnlicher Fall/Verlaufobvyklý případ/průběh

odpadat: Der heutige Vortrag fällt aus.Dnešní přednáška odpadá.

odpadnout: Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.Odpolední vyučování dnes odpadne.

omdlít: Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.Omdlela bolestí.

padlý: ein gefallener Soldatpadlý voják

past: etw. in der Falle fangenchytit co do pasti

políčit: j-m eine Falle stellenpolíčit past na koho/co

prošetřit: den Fall noch mal untersuchenprošetřit znovu případ

prudce: steil fallenprudce klesat

převážit se: Er kippte um und fiel ins Wasser.Převážil se a spadl do vody.

řeč: j-m in die Rede fallenskočit komu do řeči

řídký: ein seltener Fallřídký případ

seknout sebou: ins Bett fallenseknout sebou do postele

shazovat: Die Blätter fallen von den Bäumen.Stromy shazují listí.

sklapnout: Die Falle ist zugeschnappt.Past sklapla.

sníh: Der Schnee fällt.Sníh padá.

spadat: Das fällt nicht in seine Kompetenz.To nespadá do jeho kompetence.

spánek: in einen tiefen Schlaf fallenupadnout do hlubokého spánku

svalit se: Ein Sack Mehl fiel um.Pytel mouky se svalil.

tady: Gefällt es dir hier?Líbí se ti tady?

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Gefällt dir dieser Stoff?Líbí se ti tahleta látka?

těžký: Es fällt mir schwer...Je pro mne těžké...

trans: in Trance fallenupadat do transu

trknout: Das fällt jedem ein!To trkne každého!

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: in demselben Fallev témže případě

udělat: j-m etw. zu Gefallen tunudělat komu co k vůli

utrousit: nur ein paar Worte fallen lassenutrousit pouze několik slov

vábit: eine Maus in die Falle lockenvábit myš do pasti

vlákat: j-n in die Falle lockenvlákat někoho do pasti

vlas: Die Haare fallen ihm aus.Padají mu vlasy.

vpadnout: Die Soldaten fielen in die Hauptstadt ein.Vojáci vpadli do hlavního města.

vyhořet: Im Abitur fiel er durch.U maturity vyhořel.

vyklouznout: aus der Falle entkommenvyklouznout z léčky

vypadat: Es sah wie eine Falle aus.Vypadalo to jako past.

z, ze: von der Treppe fallenspadnout ze schodů

zadní: nur im äußersten Falljen v nejzazším případě

zakolísat: Er schwankte am Seil und fiel um.Zakolísal na laně a upadl.

zalíbení: an j-m/etw. Gefallen habenmít zalíbení v kom/čem

zalíbit se: Der Pullover gefiel ihr.Svetr se jí zalíbil.

zapadat: Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.Papíry zapadaly za stůl.

zapadnout: hinter den Schrank fallenzapadnout za skříň

zlíbit se: Ich mache, was mir gefällt.Dělám si, co se mi zlíbí.

ztratit: das Bewusstsein verlieren, in Ohnmacht fallenztratit vědomí

balvan: Ein Stein fiel ihm vom Herzen.Spadl mu balvan ze srdce.

daleko: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

jablko: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

jáma: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

kostka: Die Würfel sind gefallen.Kostky jsou vrženy.

krajnost: von einem Extrem ins andere fallenupadat z krajnosti do krajnosti

maska: die Maske etw. Gen fallen lassenodhodit masku čeho

napadnout: Das fällt mir nicht im Traume ein!Ani mě nenapadne!

nebe: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.Žádný učený z nebe nespadl.

oběť: j-m/etw. zum Opfer fallenpadnout za oběť komu/čemu