Hlavní obsah

finden

Slovesofand, h. gefunden

  1. najít, nalézt cestu, peněženku ap.Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.
  2. sich finden najít se, být nalezený zavazadlo ap.Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.
  3. etw. Akk najít co chybu ap., dopátrat se čeho odpovědi ap.
  4. j-n/etw. irgendwie shled(áv)at koho/co jakým, považovat koho/co za jakéhoetw. gut findenpovažovat co za dobréDas finde ich komisch.To mi připadá směšné.
  5. myslet (si)Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.Das sieht gut aus! – Findest du?To vypadá dobře! – Myslíš?
  6. etw. Akk an j-m/etw. nacházet, mít, líbit se co na kom/čemIch weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich finde nichts daran.Nic na tom nevidím.
  7. najít, naléztužívá se s podstatným jménem pro opis určitého dějeBeachtung findennajít odezvubei j-m Verständnis findennajít u koho porozuměníbei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kýmGlauben findenvzbudit důvěruVerbreitung findenrozšířit se, být rozšířen, vejít ve známost

Vyskytuje se v

Anklang: Anklang findenmít ohlas

Eingang: in etw. Dat Eingang findenuplatnit se, být přijat v čem, kde

Gefallen: Gefallen an j-m/etw. findennalézt zalíbení v kom/čem

Gegenliebe: bei j-m Gegenliebe findennalézt pochopení, setkat se s porozuměním u koho

Gehör: bei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kým, dojít sluchu u koho

Geschmack: an etw. Dat Geschmack findennalézt zálibu v čem, oblíbit si co

Haar: ein Haar in etw. Dat findennajít chlup na kom/čem

absurd: etw. absurd findenco pokládat za absurdní

unter: j-n unter der Telefonnummer findennajít pod telefonním číslem koho

Vergnügen: Vergnügen an etw. findennajít v čem zálibu

Anerkennung: (keine) Anerkennung finden(ne)najít uznání

Anfang: (k)einen Anfang finden(ne)vědět jak začít

Anschluss: Anschluss findenseznámit se, najít si společnost

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

hauptsächlich: die hauptsächlichen Begriffe im Text findennajít v textu hlavní pojmy

jährlich: Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.Mistrovství světa se konají každý rok.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

Trost: in etw. Trost suchen/findenhledat/najít útěchu v čem

versöhnlich: versöhnliche Worte findennajít smířlivá slova

Verwendung: (eine) Verwendung für j-n/etw. findennajít využití pro koho/co

suchen: Wer sucht, der findet.Kdo hledá, najde.

konat se: Představení se nekoná.Die Vorstellung findet nicht statt.

oblíbit si: Oblíbila si jeho knihy.Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.

poslepu: najít co poslepuetw. blind finden

práce: hledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/finden

sežrat: Sežere, na co přijde.Er frisst alles, was er finden kann.

smích: Přišlo mi to k smíchu.Ich fand es lächerlich.

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

tam: Sem tam našli hřib.Hier und da fanden sie einen Pilz.

úkryt: nalézt bezpečný úkryteinen sicheren Unterschlupf finden

ukrytý: najít ukrytou smlouvueinen versteckten Vertrag finden

vhodný: najít si vhodného partneraeinen passenden Partner finden

však: Však já ho najdu.Ich werde ihn bestimmt finden.

web: Našel jsem to na webu.Ich habe es im Web gefunden.

zalíbit se: Ve městě se mu zalíbilo.Er fand Gefallen an der Stadt.

zamlouvat se: Jak se ti zamlouvá ten návrh?Wie findest du den Vorschlag?

zastání: najít u koho zastáníbei j-m Rückhalt finden

chlup: vidět na čem (každý) chlupein Haar in jeder Suppe finden

chuť: přijít na chuť čemuan etw. Geschmack finden