Hlavní obsah

finden

Slovesofand, h. gefunden

  1. najít, nalézt cestu, peněženku ap.Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.
  2. sich finden najít se, být nalezený zavazadlo ap.Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.
  3. etw. Akk najít co chybu ap., dopátrat se čeho odpovědi ap.
  4. j-n/etw. irgendwie shled(áv)at koho/co jakým, považovat koho/co za jakéhoetw. gut findenpovažovat co za dobréDas finde ich komisch.To mi připadá směšné.
  5. myslet (si)Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.Das sieht gut aus! – Findest du?To vypadá dobře! – Myslíš?
  6. etw. Akk an j-m/etw. nacházet, mít, líbit se co na kom/čemIch weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich finde nichts daran.Nic na tom nevidím.
  7. najít, naléztužívá se s podstatným jménem pro opis určitého dějeBeachtung findennajít odezvubei j-m Verständnis findennajít u koho porozuměníbei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kýmGlauben findenvzbudit důvěruVerbreitung findenrozšířit se, být rozšířen, vejít ve známost

Vyskytuje se v

Eingang: in etw. Dat Eingang findenuplatnit se, být přijat v čem, kde

finden: sich findennajít se, být nalezený zavazadlo ap.

Gefallen: Gefallen an j-m/etw. findennalézt zalíbení v kom/čem

Gegenliebe: bei j-m Gegenliebe findennalézt pochopení, setkat se s porozuměním u koho

Gehör: bei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kým, dojít sluchu u koho

Geschmack: an etw. Dat Geschmack findennalézt zálibu v čem, oblíbit si co

Haar: ein Haar in etw. Dat findennajít chlup na kom/čem

absurd: etw. absurd findenco pokládat za absurdní

unter: j-n unter der Telefonnummer findennajít pod telefonním číslem koho

Vergnügen: Vergnügen an etw. findennajít v čem zálibu

Anerkennung: (keine) Anerkennung finden(ne)najít uznání

Anfang: (k)einen Anfang finden(ne)vědět jak začít

Anschluss: Anschluss findenseznámit se, najít si společnost

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

hauptsächlich: die hauptsächlichen Begriffe im Text findennajít v textu hlavní pojmy

jährlich: Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.Mistrovství světa se konají každý rok.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

Trost: in etw. Trost suchen/findenhledat/najít útěchu v čem

versöhnlich: versöhnliche Worte findennajít smířlivá slova

Verwendung: (eine) Verwendung für j-n/etw. findennajít využití pro koho/co

suchen: Wer sucht, der findet.Kdo hledá, najde.

konat se: Die Vorstellung findet nicht statt.Představení se nekoná.

oblíbit si: Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.Oblíbila si jeho knihy.

poslepu: etw. blind findennajít co poslepu

práce: eine Arbeitsstelle suchen/findenhledat/najít práci

sežrat: Er frisst alles, was er finden kann.Sežere, na co přijde.

spoj: eine passende Verbindung findennajít vhodný spoj

tam: Hier und da fanden sie einen Pilz.Sem tam našli hřib.

úkryt: einen sicheren Unterschlupf findennalézt bezpečný úkryt

ukrytý: einen versteckten Vertrag findennajít ukrytou smlouvu

vhodný: einen passenden Partner findennajít si vhodného partnera

však: Ich werde ihn bestimmt finden.Však já ho najdu.

zalíbit se: Er fand Gefallen an der Stadt.Ve městě se mu zalíbilo.

zamlouvat se: Wie findest du den Vorschlag?Jak se ti zamlouvá ten návrh?

zastání: bei j-m Rückhalt findennajít u koho zastání

chlup: ein Haar in jeder Suppe findenvidět na čem (každý) chlup

chuť: an etw. Geschmack findenpřijít na chuť čemu

Anklang: Anklang findenmít ohlas