Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) die Arbeit, die Tätigkeit, die Beschäftigungtělesná/duševní práceeine manuelle/geistliche ArbeitMám spoustu práce.Ich habe viel zu tun.domácí prácedie Hausarbeitpřípravné prácedie Vorbereitungsarbeitencelodenní prácedie Ganztagsarbeit
  2. (fyzikální veličina) die Arbeit
  3. (společenská aktivita) die ArbeitSvátek práceTag der Arbeitpráce přes časdie Überstundenarbeittrh práceder Arbeitsmarkt
  4. (zaměstnání) die Arbeit, die Beschäftigung, die Stellehledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/findenchodit do prácezur Arbeit gehenpráce na směnydie Schichtarbeit
  5. (výsledné dílo) die Arbeit, das Werkdisertační/diplomová prácedie Dissertation/Diplomarbeit(celo)životní prácedie Lebensarbeit
  6. (způsob provedení) die Arbeit

Vyskytuje se v

an: mít rozdělanou prácian der Arbeit sein

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

Handarbeit: ruční práce z hedvábíeine Handarbeit aus Seide

tüchtig: být zdatný v prácitüchtig im Beruf sein

zu: jít do prácezur Arbeit gehen

anstehen: Dnes je na řadě spousta práce!Heute steht eine Menge Arbeit an!

Arbeit: vykonávat duševní/manuální prácieine geistige/manuelle Arbeit verrichten

arbeiten: psát práci o Kafkovi/symbolismuüber Kafka/den Symbolismus arbeiten

aufhalsen: hodit komu na krk spoustu prácej-m viel Arbeit aufhalsen

aufsaugen: Práce ji úplně pohltila.Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.

ausruhen: odpočinout si od prácesich von der Arbeit ausruhen

aussuchen: vybrat tři lidi na prácidrei Leute für eine Arbeit aussuchen

behandeln: Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.

behindern: překážet v prácibei der Arbeit behindern

beliebig: odmítat jakoukoli prácijede beliebige Arbeit ablehnen

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

binden: svázat diplomovou prácidie Diplomarbeit binden

daransetzen: Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.

Ende: být hotov s prací do konce měsícebis Ende des Monats mit der Arbeit fertig sein

entgelten: Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.

entlasten: odlehčit komu v prácij-n in seiner Arbeit entlasten

fahren: jet do práce/školyzur Arbeit/Schule fahren

fortbleiben: Dva dny nepřišel do práce.Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.

geben: Bylo hodně práce.Es gab viel zu tun.

geeignet: Na tuto práci se nehodí.Er ist für diese Arbeit nicht geeignet.

grob: mít ruce zhrublé od prácegrobe Hände von der Arbeit haben

hermachen: Vrhl se do práce.Er hat sich über die Arbeit hergemacht.

hin: Práce se protáhla až na několik měsíců.Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.

konzentrieren: V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.

kritteln: Její práci se nedá nic vytknout.An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.

liegen: Tato práce jí nesedí.Diese Arbeit liegt ihr nicht.

machen: pustit se do prácesich an die Arbeit machen

Mai: 1. máj, Svátek práceder Erste Mai

mitmachen: přibrat si čí prácij-s Arbeit mitmachen

mühsam: dělat namáhavou drobnou prácietw. in mühsamer Kleinarbeit tun

ruhen: Odpočívá po těžké práci.Er ruht nach der harten Arbeit.

schaffen: Sám už tuto práci nezvládne.Er schafft diese Arbeit allein nicht mehr.

schmeißen: praštit s pracíeinen Job schmeißen

sobald: Přijdu, jakmile budu hotov s prací.Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.

sorglich: odvést pečlivou prácieine sorgliche Arbeit leisten

Suche: hledat si práciauf der Suche nach einem Job sein

Übermaß: přemíra práceein Übermaß an Arbeit

umtun: hledat prácisich nach einem Job umtun

umziehen: převléci se po prácisich nach der Arbeit umziehen

unverdrossen: neúnavně pokračovat v práciunverdrossen weiterarbeiten

vereinfachen: ulehčit si prácisich die Arbeit vereinfachen

vermitteln: obstarat práci komuj-m eine Arbeit vermitteln

verrichten: vykonávat svou práciseine Arbeit verrichten

vertreiben: Zaháním smutek prací.Ich vertreibe mir den Kummer durch die Arbeit.

viel: mít mnoho práceviel Arbeit haben

wichtig: Nemá nic důležitějšího na práci?Hat er nichts Wichtigeres zu tun?

zuweisen: komu přidělit prácij-m eine Arbeit zuweisen

gehen: pustit se/dát se do prácean die Arbeit/an das Werk gehen

hinschmeißen: vykašlat se na prácipřen. eine Arbeit hinschmeißen

dělba: dělba prácedie Arbeitsteilung

disertační: disertační prácedie Dissertationsarbeit

domácí: domácí prácedie Hausarbeiten

duševní: duševní prácedie geistige Arbeit

editorský: editorská prácedie Editorsarbeit

kamenický: kamenické prácedie Steinmetzarbeiten

klempířský: klempířská prácedie Klempnerarbeit

koňský: koňská prácedie Pferdearbeit

kultura: kultura práce/stolovánídie Arbeitskultur/Tafelkultur

magisterský: magisterská prácedie Magisterarbeit

nádenický: nádenická prácedie Tagelöhnerarbeit

nárazový: nárazová prácedie Stoßarbeit

nával: nával prácedie Arbeitsanhäufung

nouzový: nouzová prácedie Notstandsarbeit

nucený: nucená prácedie Zwangsarbeit

opravářský: opravářské prácedie Reparaturarbeiten

pokrývačský: pokrývačské prácedie Dachdeckerarbeiten

administrativní: administrativní prácedie Verwaltungsarbeit

bez, beze: být bez prácearbeitslos sein

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

do: chodit do prácezur Arbeit gehen

dojíždět: dojíždět do prácezur Arbeit pendeln

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

flákat: flákat prácibei der Arbeit schlampen

fušerský: fušerská prácePfuscherarbeit

hanebný: odvést hanebnou prácieine scheußliche Arbeit leisten

hnát: hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingen

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

hora: expr. hora práceein Berg von Arbeit

chvátat: chvátat s pracíes mit einer Arbeit eilig haben

každodenní: každodenní prácealltägliche Arbeit

klidný: klidná práceruhige Arbeit

koncentrovat se: koncentrovat se na prácisich auf die Arbeit konzentrieren

korunovat: Jeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

kvalitní: odvést kvalitní prácieine hochwertige Arbeit leisten

lidský: lidská prácedie menschliche Arbeit

lopotný: lopotná prácemühselige Arbeit

mít: mít co na prácietwas zu tun haben

mizerný: odvádět mizernou prácieine miese Arbeit leisten

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

monitor: práce u monitorudie Arbeit am Bildschirm

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

namáhat: namáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen

námezdní: vykonávat námezdní prácidie Lohnarbeit machen

nanicovatý: nanicovatá práceunnütze Arbeit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen

nelegální: nelegální práceillegale Arbeit

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

normalizovat: normalizovat postup pracídie Arbeitsweise normen

nudný: nudná práceeintönige Arbeit

obhajoba: obhajoba diplomové prácedie Verteidigung der Diplomarbeit