Hlavní obsah

zu

Předložka; s 3. pád

 1. k(e)zu mirke mnězu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu
 2. na, dozum Bahnhof fahrenjet na nádražízur Schule gehenjít do školyzur Arbeit gehenjít do prácezur Party gehenjít na party
 3. užívá se při udávání pozice nebo polohy osoby nebo věcizu Hausedomazur Rechtenpo pravicizu Weihnachteno Vánocíchzu keiner Zeitnikdyzu jeder Zeitv každou dobu, vždyzu Beginnna začátek, na začátkuzum Schlussna konec, na konci
 4. užívá se k označení způsobu pohybuzu Fußpěškyzu Pferdna koni
 5. pozu zweitpo dvouzu Tausendenpo tisících
 6. užívá se k vyjádření míry platnostiz(e)zum Teilzčástizur Hälftez polovinyzur Gänzevcelku
 7. užívá se k udání množstvídas Stück zu je 5 Eurojeden kus po 5 eurech
 8. za, po ve vztahu k cenězum halben Preisza poloviční cenuzu 2 Euroza 2 eura, po 2 eurech
 9. k(e) narozeninám ap., pro zábavu ap.etw. zum Geburtstag bekommendostat k narozeninám co
 10. ku v poměruzwei zu vierdvě ku čtyřem
 11. užívá se k vyjádření výsledku nebo důsledku procesu nebo dějek, na
 12. užívá se k udání cíle nebo účelu jednáníSie geht jede Woche zur Gymnastik.Každý týden chodí na gymnastiku.
 13. užívá se v názvech hostinců, hotelů ap.u
 14. zum Ersten za prvé ve výčtu

Příslovce

 1. k, ke ve směru, tím směremdem Ende zuke konci
 2. Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!
 3. přílišzu altpříliš starýzu großpříliš velkýzu teuerpříliš drahý
 4. Zu! Zavřít! Zavři!Tür zu, es zieht!Zavřít dveře, táhne!

Vyskytuje se v

ab: ab und zu/antu a tam, občas, čas od času

Abend: zu Abend essenvečeřet

Akte: etw. Akk zu den Akten legenodložit co ad acta, založit co ke spisům

als dass: zu + Adjektiv ... als dass ...příliš + přídavné jméno ... (než) aby/na to aby ...

alt: j-n/etw. zum alten Eisen werfenházet do starého železa koho/co

alt: zum alten Eisen gehörenpatřit do starého železa

Altar: j-n zum Altar führenoženit se s kým

anbeißen: zum Anbeißen seinbýt k nakousnutí

Atemzug: bis zum letzten Atemzug(až) do posledního dechu

auf: auf etw. Akk zuk čemu směr

bedauern: zu bedauern seinbýt k politování/politováníhodný

Beispiel: (wie) zum Beispiel(jako) například

bekommen: j-n/etw. zu Gesicht bekommensetkat se tváří v tvář s kým/čím, natrefit na koho/co

bersten: (bis) zum Bersten voll/gefülltnacpaný/plný k prasknutí

beschreiben: nicht zu beschreiben seinbýt nepopsatelný radost ap.

bis: bis zu + Zahlangabeco, až k čemu číselný údaj

Bock: den Bock zum Gärtner machenudělat kozla zahradníkem

brechen: zum Brechen/brechend voll seinbýt plný/nacpaný k prasknutí kufr ap.

bringen: j-n/etw. zur Anzeige bringenoznámit, ohlásit koho/co

bringen: etw. Akk zum Ausdruck bringenvyjádřit, projevit co

bringen: etw. Akk zum Erliegen bringenzastavit, přerušit co provoz ap.

bringen: etw. Akk zur Kenntnis bringenoznámit, sdělit co novinu ap.

Brust: einen zur Brust nehmenpřihnout si, dát si do nosu

Bündel: Jeder hat sein Bündel zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

davonlaufen: zum Davonlaufen seinbýt k nevydržení horko ap.

Debatte: etw. Akk zur Debatte stellenprodebatovat, předložit k debatě co

denken: j-m zu denken gebenkoho přimět k přemýšlení/zamyšlení

Diskussion: etw. Akk zur Diskussion stellenpředložit co k diskusi

dritt: zu drittpo třech, ve třech

Entfaltung: zur Entfaltung bringenrozvíjet

Erbarmen: Das ist zum Erbarmen!To je k uzoufání!

erkennen: j-m etw. Akk zu erkennen gebendát najevo, vyjádřit komu co

erwarten: Das war zu erwarten.To se dalo čekat.

fahren: Fahr zur Hölle!Táhni k čertu!

Fall: zu Fall kommenzkrachovat nemít úspěch

fallen: j-m/etw. zum Opfer fallenpadnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čeho

Feder: zur Feder greifenchopit se pera

Fell: sein Fell zu Markte tragennést svou kůži na trh

führen: zu weit führenzacházet příliš daleko

fünft: zu fünftv pěti, po pěti

Fuß: zu Fuß (gehen)(jít) pěšky

ganz: ganz zu schweigen von...nemluvě o...

gehen: mit j-m geht es zu Endes kým to spěje ke konci

Geld: zu Geld kommenpřijít k penězům zbohatnout

Geleit: zum Geleitna úvod, úvodem

Gemüt: sich etw. Akk zu Gemüte führenbrát si co k srdci radu, výtku ap.

Gesellschaft: zur Gesellschaft(jen) ze společenských důvodů zúčastnit se ap.

Gespött: j-n zum Gespött machenvystavit posměchu, zesměšnit koho

Glück: zum Glücknaštěstí

greifen: zum Greifen nah(e)na dosah (ruky)

Gunst: zu j-s Gunstenku prospěchu koho, v čí prospěch

Haar: j-m stehen die Haare zu Bergekomu vstávají vlasy hrůzou ap.

halten: sich nicht halten lassen, nicht zu halten seinnebýt k zastavení/udržení

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Haus: in etw. Dat zu Hause seinbýt v čem jako doma vyznat se

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady

her: Her zu mir!Ke mně!

heulen: zum Heulen seinbýt k pláči situace ap.

holen: zum Tanz holenvyzvat k tanci, provést

Hölle: zur Hölle mit j-m/etw.K čertu s kým/čím!

Hölle: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

hören: etwas von j-m zu hören bekommenod koho dostat vynadáno

Irrenhaus: Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.Tady je to jako v blázinci.

kauen: an etw. Dat zu kauen habenpřekousnout co problém ap., prokousat se čím těžkým úkolem ap.

Kelch: den (bitteren) Kelch bis auf den Grund/zur Neige leeren (müssen)(muset) vypít kalich hořkosti až do dna

Kleinholz: Kleinholz aus etw. machen, etw. Akk zu Kleinholz machennadělat třísky z čeho, rozbít napadrť co

kommen: (wieder) zu sich kommen(opět) přijít k sobě

kommen: (wieder) zu Kräften kommenznovu nabít síly

kommen: zu kurz kommenpřijít zkrátka

kotzen: zum Kotzenna blití

Kuckuck: j-n zum Kuckuck wünschenposlat koho k čertu

Lage: (nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun(ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co

Last: zu j-s/etw. Lastenna čí účet, na vrub komu

Leben: j-m das Leben zur Hölle machenudělat komu ze života peklo

Leidwesen: zu j-s Leidwesenk čí lítosti

machen: j-m zu schaffen machendávat zabrat, dělat potíže komu

Mal: von Mal zu Malpokaždé, čím dál

melden: sich zu Wort meldenhlásit se o slovo

Mittag: (zu) Mittag essenobědvat

Mus: j-n/etw. zu Mus machenrozmlátit koho/co na kaši

Narr: j-n zum Narren haben/haltenmít koho za blázna

nehmen: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

nehmen: sich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tunnenechat si ujít (příležitost) co udělat

neunt: zu neuntpo devíti

nichts: Nichts zu danken.Není zač.

nütze: zu etwas nütze seinbýt k něčemu, hodit se k něčemu

ohne: ohne dass..., ohne zu + Inf.bez toho, že..., aniž (by)

Päckchen: Jeder hat sein Päckchen zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Papier: etw. Akk zu Papier bringendát co na papír napsat

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co