Hlavní obsah

zu

Předložka; s 3. pád

 1. k(e)zu mirke mnězu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu
 2. na, dozum Bahnhof fahrenjet na nádražízur Schule gehenjít do školyzur Arbeit gehenjít do prácezur Party gehenjít na party
 3. užívá se při udávání pozice nebo polohy osoby nebo věcizu Hausedomazur Rechtenpo pravicizu Weihnachteno Vánocíchzu keiner Zeitnikdyzu jeder Zeitv každou dobu, vždyzu Beginnna začátek, na začátkuzum Schlussna konec, na konci
 4. užívá se k označení způsobu pohybuzu Fußpěškyzu Pferdna koni
 5. pozu zweitpo dvouzu Tausendenpo tisících
 6. užívá se k vyjádření míry platnostiz(e)zum Teilzčástizur Hälftez polovinyzur Gänzevcelku
 7. užívá se k udání množstvídas Stück zu je 5 Eurojeden kus po 5 eurech
 8. za, po ve vztahu k cenězum halben Preisza poloviční cenuzu 2 Euroza 2 eura, po 2 eurech
 9. k(e) narozeninám ap., pro zábavu ap.etw. zum Geburtstag bekommendostat k narozeninám co
 10. ku v poměruzwei zu vierdvě ku čtyřem
 11. užívá se k vyjádření výsledku nebo důsledku procesu nebo dějek, na
 12. užívá se k udání cíle nebo účelu jednáníSie geht jede Woche zur Gymnastik.Každý týden chodí na gymnastiku.
 13. užívá se v názvech hostinců, hotelů ap.u
 14. zum Ersten za prvé ve výčtu

Příslovce

 1. k, ke ve směru, tím směremdem Ende zuke konci
 2. Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!
 3. přílišzu altpříliš starýzu großpříliš velkýzu teuerpříliš drahý
 4. Zu! Zavřít! Zavři!Tür zu, es zieht!Zavřít dveře, táhne!

Vyskytuje se v

Abend: večeřetzu Abend essen

Akte: odložit co ad acta, založit co ke spisůmetw. Akk zu den Akten legen

als dass: příliš + přídavné jméno ... (než) aby/na to aby ...zu + Adjektiv ... als dass ...

alt: házet do starého železa koho/coj-n/etw. zum alten Eisen werfen

Altar: oženit se s kýmj-n zum Altar führen

anbeißen: být k nakousnutízum Anbeißen sein

Atemzug: (až) do posledního dechubis zum letzten Atemzug

auf: k čemu směrauf etw. Akk zu

bedauern: být k politování/politováníhodnýzu bedauern sein

Beispiel: (jako) například(wie) zum Beispiel

bekommen: setkat se tváří v tvář s kým/čím, natrefit na koho/coj-n/etw. zu Gesicht bekommen

bersten: nacpaný/plný k prasknutí(bis) zum Bersten voll/gefüllt

beschreiben: být nepopsatelný radost ap.nicht zu beschreiben sein

bis: co, až k čemu číselný údajbis zu + Zahlangabe

Bock: udělat kozla zahradníkemden Bock zum Gärtner machen

brechen: být plný/nacpaný k prasknutí kufr ap.zum Brechen/brechend voll sein

bringen: oznámit, ohlásit koho/coj-n/etw. zur Anzeige bringen

Brust: přihnout si, dát si do nosaeinen zur Brust nehmen

Bündel: Každý si nese svůj kříž.Jeder hat sein Bündel zu tragen.

davonlaufen: být k nevydržení horko ap.zum Davonlaufen sein

Debatte: prodebatovat, předložit k debatě coetw. Akk zur Debatte stellen

denken: koho přimět k přemýšlení/zamyšleníj-m zu denken geben

Diskussion: předložit co k diskusietw. Akk zur Diskussion stellen

dritt: po třech, ve třechzu dritt

Entfaltung: rozvíjetzur Entfaltung bringen

Erbarmen: To je k uzoufání!Das ist zum Erbarmen!

erkennen: dát najevo, vyjádřit komu coj-m etw. Akk zu erkennen geben

erwarten: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

fahren: Táhni k čertu!Fahr zur Hölle!

Fall: zkrachovat nemít úspěchzu Fall kommen

fallen: padnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čehoj-m/etw. zum Opfer fallen

Feder: chopit se perazur Feder greifen

Fell: nést svou kůži na trhsein Fell zu Markte tragen

führen: zacházet příliš dalekozu weit führen

fünft: v pěti, po pětizu fünft

Fuß: (jít) pěškyzu Fuß (gehen)

ganz: nemluvě o...ganz zu schweigen von...

gehen: s kým to spěje ke koncimit j-m geht es zu Ende

Geld: přijít k penězům zbohatnoutzu Geld kommen

Geleit: na úvod, úvodemzum Geleit

Gemüt: brát si co k srdci radu, výtku ap.sich etw. Akk zu Gemüte führen

Gesellschaft: (jen) ze společenských důvodů zúčastnit se ap.zur Gesellschaft

Gespött: vystavit posměchu, zesměšnit kohoj-n zum Gespött machen

Glück: naštěstízum Glück

greifen: na dosah (ruky)zum Greifen nah(e)

Gunst: ku prospěchu koho, v čí prospěchzu j-s Gunsten

Haar: komu vstávají vlasy hrůzou ap.j-m stehen die Haare zu Berge

halten: nebýt k zastavení/udrženísich nicht halten lassen, nicht zu halten sein

Hand: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

Haus: být v čem jako doma vyznat sein etw. Dat zu Hause sein

helfen: nevědět si (už) radysich nicht (mehr) zu helfen wissen

her: Ke mně!Her zu mir!

heulen: být k pláči situace ap.zum Heulen sein

holen: vyzvat k tanci, provéstzum Tanz holen

Hölle: K čertu s kým/čím!zur Hölle mit j-m/etw.

hören: od koho dostat vynadánoetwas von j-m zu hören bekommen

Irrenhaus: Tady je to jako v blázinci.Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.

kauen: překousnout co problém ap., prokousat se čím těžkým úkolem ap.an etw. Dat zu kauen haben

Kelch: (muset) vypít kalich hořkosti až do dnaden (bitteren) Kelch bis auf den Grund/zur Neige leeren (müssen)

Kleinholz: nadělat třísky z čeho, rozbít napadrť coKleinholz aus etw. machen, etw. Akk zu Kleinholz machen

kommen: (opět) přijít k sobě(wieder) zu sich kommen

kotzen: na blitízum Kotzen

Kuckuck: poslat koho k čertuj-n zum Kuckuck wünschen

Lage: (ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co(nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun

Last: na čí účet, na vrub komuzu j-s/etw. Lasten

Leben: udělat komu ze života pekloj-m das Leben zur Hölle machen

Leidwesen: k čí lítostizu j-s Leidwesen

machen: dávat zabrat, dělat potíže komuj-m zu schaffen machen

Mal: pokaždé, čím dálvon Mal zu Mal

melden: hlásit se o slovosich zu Wort melden

Mittag: obědvat(zu) Mittag essen

Mus: rozmlátit koho/co na kašij-n/etw. zu Mus machen

Narr: mít koho za bláznaj-n zum Narren haben/halten

nehmen: vzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit sej-n zum Mann/zur Frau nehmen

neunt: po devítizu neunt

nichts: Není zač.Nichts zu danken.

nütze: být k něčemu, hodit se k něčemuzu etwas nütze sein

ohne: bez toho, že..., aniž (by)ohne dass..., ohne zu + Inf.

Päckchen: Každý si nese svůj kříž.Jeder hat sein Päckchen zu tragen.

Papier: dát co na papír napsatetw. Akk zu Papier bringen

Pferd: koho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal cokeine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tun

Pott: (ne)poradit si s čím(nicht) zu Pott(e) kommen

Rat: poradit se s kýmj-n zu Rate ziehen

Recht: dovolat se svého právazu seinem Recht kommen

sagen: nemít si (již) co říctsich nichts (mehr) zu sagen haben

Sau: (u)dělat z koho volaj-n zur Sau machen

Schaden: přijít k úhonězu Schaden kommen

Schandtat: být pro každou špatnostzu jeder Schandtat/allen Schandtaten bereit sein

Schau: vystavovat co na odiv, předvádět coetw. Akk zur Schau tragen

Scheiße: kdo je ve sračkách/v bryndě/v tom až po ušij-m steht die Scheiße bis zum Hals

ab: tu a tam, občas, čas od časuab und zu/an