Hlavní obsah

fünft

Vyskytuje se v

fünft: zu fünftv pěti, po pěti

fünft(er,e,es): das fünfte Rad am Wagen seinbýt páté kolo u vozu

Minute: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

Pfennig: nicht für fünf Pfennigani co by se za nehet vešlo

Rad: das fünfte Rad am Wagen seinbýt páté kolo u vozu

Sinn: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě

zwölf: Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.Je za pět minut dvanáct.

je: fünf Kronen je Stückkus po pěti korunách

Löffel: in den Teig fünf Löffel Mehl zugebenpřidat do těsta pět lžic mouky

nach: fünf Minuten nach sechsšest (hodin a) pět (minut)

Stern: das Hotel hat fünf Sternehotel je pětihvězdičkový

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

Abstand: einen Abstand von fünf Minuten habenmít náskok pět minut

davor: Fünf Minuten davor musste ich feststellen...Pět minut předtím jsem zjistila...

euer: Euer sind fünf.Je vás pět.

kochen: die Suppe fünf Minuten kochen lassennechat polévku pět minut vřít

minus: Es sind fünf Grad minus.Je pět stupňů pod nulou.

nähren: fünf Kinder nährenživit pět dětí

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

Reihe: in der fünften Reihe sitzensedět v páté řadě

schuldig: Ich bin ihm noch fünf Euro schuldig.Dlužím mu ještě pět eur.

spätestens: Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.Nejpozději za pět dní je zpátky.

unterscheiden: Man kann fünf Gruppen unterscheiden.Můžeme stanovit pět skupin.

vor: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

Zeile: fünfte Zeile von obenpátý řádek shora

během: binnen fünf Minutenběhem pěti minut

celá: zwei Komma fünfdvě celé pět (desetin) (2,5)

čas: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

hodina: Es ist fünf Uhr.Je pět hodin.

kolej: Der Zug kommt auf Gleis fünf an.Vlak přijede na pátou kolej.

kontinent: fünf Weltkontinentepět světových kontinentů

krát: fünf mal drei Meterpět krát tři metry

lekce: die Vokabeln aus der fünften Lektion lernennaučit se slovíčka z páté lekce

mezi: der Preis zwischen fünf und zehn Eurocena mezi pěti a deseti eury

mít: Die Wohnung hat fünf Zimmer.Byt má pět pokojů.

násobit: die Zahl mit fünf multiplizierennásobit číslo pěti

nula: null Komma fünfnula celá pět desetin

osoba: ein Tisch für fünf Personenstůl pro pět osob

pátá: Es schlug fünf Uhr.Odbila pátá.

pozadu: Die Uhr geht fünf Minuten nach.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

přehoupnout se: fünf Prozent überschreitenpřehoupnout se přes pět procent

přetáhnout: Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.Učitel přetáhl o pět minut.

se, si: Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.Ten dům se staví už pět let.

složený: aus fünf Teilen zusammengesetztsložený z pěti dílů

uspořit: Er spart monatlich fünf Tausend.Každý měsíc uspoří pět tisíc.

vězení: j-n zu fünf Jahren Gefängnis verurteilenodsoudit koho k pětiletému vězení

vyléčit: Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).Lékař vyléčil pacienta za pět týdnů.

zbohatnout: Er wurde vor fünf Jahren reich.Zbohatl před pěti lety.

zrychlit: Der Läufer legte auf dem fünften Kilometer zu.Závodník zrychlil na pátém kilometru.

kolo: das fünfte Rad am Wagen seinpřen. být páté kolo u vozu

minuta: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

prst: sich etw. an fünf Fingern abzählen könnenmoci si spočítat co na prstech (jedné ruky)

vůz: das fünfte Rad am Wagen seinbýt pátým kolem u vozu

fünf: seine fünf Sinne nicht (richtig) beisammenhabennemít všech pět pohromadě