Hlavní obsah

unterscheiden

Vyskytuje se v

Tag: ein Unterschied wie Tag und Nachtjako nebe a dudy

gar: gar kein Unterschiedvůbec žádný rozdíl

bestehen: Der Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...

darin: Darin liegt der Unterschied.V tom je (ten) rozdíl.

Unterschied: einen Unterschied zwischen j-m/etw. machendělat rozdíly mezi kým/čím

rozdíl: s tím rozdílem, že ...mit dem Unterschied, dass ...

barevně: barevně se lišitsich in der Farbe unterscheiden

diferencovat se: názorově se diferencovatsich in den Meinungen unterscheiden

hmatatelný: hmatatelný rozdílein greifbarer/fühlbarer Unterschied

jednotlivost: lišit se v jednotlivostechsich in Einzelheiten unterscheiden

křiklavý: křiklavé rozdílykrasse Unterschiede

nebetyčný: nebetyčný rozdílein himmelweiter Unterschied

nepatrný: nepatrný rozdílgeringfügiger Unterschied

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odlišit: odlišit svůj výrobky od konkurenceseine Produkte von der Konkurrenz unterscheiden

odlišit se: odlišit se čímsich durch etw. unterscheiden

odlišovat se: odlišovat se od průměrusich vom Durchschnitt unterscheiden

okatý: okatý rozdílein markanter Unterschied

replika: rozeznat originál od replikydas Original von der Replik unterscheiden

rozeznat: rozeznat kopii od origináludie Kopie vom Original unterscheiden

rozlišit: rozlišit kopii od origináludie Kopie vom Original unterscheiden

rozlišit: rozlišit údaje diagramu barvoudie Angaben des Diagramms durch die Farbe unterscheiden

setřít: setřít rozdíly mezi čímdie Unterschiede zwischen etw. verwischen

toliko: Liší se od sebe toliko barvou.Sie unterscheiden sich voneinander lediglich in der Farbe.

vyniknout: Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.

zásadní: zásadní rozdílein grundlegender Unterschied

značný: značný rozdílein deutlicher Unterschied

dudy: To je nebe a dudy.Das ist ein himmelweiter Unterschied., Das ist wie Tag und Nacht.