Hlavní obsah

Tag

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. den opak noci(Guten) Tag!Dobrý den!Der Tag bricht an/neigt sich.Rozednívá se/Stmívá se.Tag und Nachtdnem i nocí
  2. den 24 hodinTag für Tagden za dnemjeden Tagkaždým dnem, každý denein schwarzer Tagšpatný den, den blbecWelchen Tag haben wir heute?Co je dnes za den?dreimal am Tagtřikrát denněheute in 14 Tagenode dneška za 14 dníheute vor 14 Tagenpřed 14 dnyeines schönen Tagesjednoho krásného dne
  3. dny, doba, období
  4. (památný) den
  5. hovor.menstruace

Vyskytuje se v

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

alt: auf meine alten Tagena stará kolena ve vysokém věku

Jahr: auf Jahr und Tagpřesně na den

morgen: Morgen ist auch noch ein Tag.Zítra je taky den.

Tag: der Jüngste Tagsoudný den

an: an diesem Tagv tento den, toho dne

anstehen: eine Entscheidung ein paar Tage anstehen lassenodložit rozhodnutí o pár dnů

ausdehnen: den Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnenprotáhnout pobyt do příštího dne

außer: jeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělí

da: der Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

dämmern: Der Morgen/Tag dämmert.Rozednívá se.

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

für: Tag für Tagden za dnem, den po dni

von: eine Reise von zwei Tagendvoudenní cesta

zweit(er,e,es): jeden zweiten Tagkaždý druhý den

brausen: Ich brause (mich) jeden Tag.Sprchuji se každý den.

darauf: am Tag darauf/darauf folgenden Tagden nato/následující den

einbrechen: Der Tag bricht ein.Rozednívá se.

einig(er,e,es): für einige Tage verreisenodcestovat na několik dní

einstellen: Am zweiten Tag hat sich Fieber eingestellt.Druhého dne se dostavila horečka.

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

Frau: Guten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

gut: Guten Tag!Dobrý den!

hetzen: Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.Štve se celý den, aniž by si odpočinula.

jener, jene, jenes: an jenen Tagenv těch dnech

Meldung: die letzten Meldungen des Tagesposlední zprávy dne

mindestens: Er wird mindestens 2 Tage bleiben.Zůstane přinejmenším 2 dny.

paar: in ein paar Tagenza pár dní

regnen: Es regnet den ganzen Tag.Celý den prší.

Rest: der Rest des Tageszbytek dne

Rhythmus: der Rhythmus von Tag und Nachtstřídání dne a noci

schlafen: bis in den Tag schlafenspát (až) do bílého dne

sein: Die Tage sind länger geworden.Dny se prodloužily.

solcher, solche, solches: solch ein Tagtakový den

spätestens: Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.Nejpozději za pět dní je zpátky.

Stunde: Der Tag hat 24 Stunden.Den má 24 hodin.

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

verbringen: den ganzen Tag mit Aufräumen verbringenstrávit celý den uklízením

vergehen: Die Tage vergingen (mir) wie im Fluge.Dny (mi) utekly jako voda.

vorher: am Tag vorherden předtím

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.

erbauen: Rom ist nicht an/in einem Tage erbaut worden.Ani Řím nebyl postaven za jediný den.

dveře: Tag der offenen Türden otevřených dveří

i: Tag und Nachtdnem i nocí

krásný: eines schönen Tagesjednoho krásného dne

noc: Tag und Nachtdnem i nocí

od, ode: Tag für Tagden ode dne

otevřený: der Tag der offenen Türden otevřených dveří

práce: Tag der ArbeitSvátek práce

soudný: der Jüngste Tagsoudný den

volno: ein arbeitsfreier Tagden pracovního volna

ani: Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.Celý den nejedl ani nepil.

: Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.

boží: den lieben langen Tagcelý boží den

celý: den ganzen Tagpo celý den

den: bis zum heutigen Tagaž do dnešního dne

denně: Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?

dnešní: heutiger Tagdnešní den

dodat: etw. binnen zwei Tagen lieferndodat co do dvou dnů

chýlit se: Der Tag geht zur Neige.Den už se chýlí.

jaký: Welcher Tag ist heute?Jaký je dnes den?

jasný: ein klarer Tagjasný den

každý: Der Zug fährt jeden Tag.Vlak jezdí každý den.

kromě: jeden Tag außer Freitagkaždý den kromě pátku

luxovat: Er staubsaugt jeden Tag., Er saugt jeden Tag Staub.Luxuje každý den.

mlhavý: ein nebliger Tagmlhavý den

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

napracovat: einen versäumten Tag nacharbeitennapracovat zameškaný den

náročný: einen anstrengenden Tag habenmít náročný den

některý: An irgendeinem Tag komme ich vorbei.Některý den se stavím.

neplodný: unfruchtbare Tageneplodné dny

ob: etw. jeden zweiten Tag machendělat co ob den

oběhnout: Die Erde umkreist die Sonne in 365 Tagen.Země oběhne Slunce za 365 dní.

obyčejný: ein üblicher Tagobyčejný den

odepisovat: Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.Odepisuje vždy do dvou dnů.

onen, ona, ono: seit jenen Tagenod oněch dnů

parný: Das war ein harter Tag für alle.Byl to pro všechny parný den.

píchat: Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.Musí mu každý den píchat inzulín.

po: den ganzen Tag langpo celý den

počítat: die Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat minuty/hodiny/dny

posunout: die Prüfung um zwei Tage verschiebenposunout zkoušku o tři dny

poté: einige Tage danachněkolik dnů poté

přitížit se: Der Zustand des Verletzten hat sich am zweiten Tag verschlimmert.Zraněnému se druhý den přitížilo.

rokovat: Das Parlament tagt gerade.Parlament právě rokuje.

rozednít se: Der Tag bricht an., Es tagt., Es dämmert., Es wird Tag.Rozednívá se.

řada: eine ganze Reihe von Tagencelou řadu dní

soužit: Die Schuld quälte mich Tag und Nacht.Vina mě soužila ve dne v noci.

světlo: am hellen Tage, bei Tageslichtza (denního) světla

škrtit se: Den ganzen Tag wurde er von der Krawatte eingeschnürt.Celý den se škrtil v kravatě.

trčet: den ganzen Tag zu Hause hockentrčet celý den doma

vyhotovení: die Ausstellung des Belegs in drei Tagenvyhotovení dokladu do tří dnů