Hlavní obsah

alt

Přídavné jménoälter, ältest-

  1. Alt und Jung staří i mladí všichni
  2. j-n alt machen hovor.dělat starším koho účes, oblečení ap.
  3. alt wie Methusalem hovor.starý jako Metuzalém velmi starý
  4. j-n/etw. zum alten Eisen werfen hovor.házet do starého železa koho/co
  5. zum alten Eisen gehören hovor.patřit do starého železa
  6. Jung getan, alt gewohnt. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
  7. Alte Liebe rostet nicht. Stará láska nerezaví.
  8. die alte Litanei hovor.stará písnička stará záležitost
  9. eine alte Rechnung mit j-m begleichen hovor.vyrovnat starý účet s kým oplatit
  10. auf meine alten Tage hovor.na stará kolena ve vysokém věku

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

Vyskytuje se v

mentální: mentales Alterped. mentální věk

panna: eine alte Jungferstará panna

starý: (alter) Junggesellestarý mládenec

zákon: Altes TestamentStarý zákon

bába: eine alte Schachtelstará baba

bezmocný: kraftloses Alterbezmocné stáří

blbnout: Mit dem Alter wird er dumm.K stáru blbne.

být: Er ist 24 Jahre alt.Je mu 24 let.

civilizace: die alten Zivilisationenstarověké civilizace

ctihodný: ein respektables Alter erreichendožít se ctihodného věku

dávný: alte Erinnerungendávné vzpomínky

dočkat se: ein hohes Alter erreichendočkat se dlouhého věku

dosáhnout: ein hohes Alter erreichendosáhnout vysokého věku

dospělý: im erwachsenen Alterv dospělém věku

kolik: Wie alt ist sie?Kolik je jí let?

kost: die alten Knochen streckenprotáhnout staré kosti

křáp: Das ist schon eine alte Kiste.To auto už je starý křáp.

léto: Wie alt bist du?Kolik je ti let?

mistr: Werke alter Meisterdíla starých mistrů

mnohem: Er war viel älter als sie.Byl mnohem starší než ona.

moct: Er mag etwa 48 Jahre alt sein.Může mu být tak 48.

mrav: ein alter Brauchstarý mrav

nemluvně: drei Monate altes Babytříměsíční nemluvně

nemnoho: nicht viel älternemnoho starší

neurčitý: ein Mann von unbestimmtem Altermuž neurčitého věku

o: Sie ist zwei Jahre älter als ich.Je o dva roky starší než já.

pokročilý: fortgeschrittenes Alterpokročilý věk

pozdní: im späten Alterv pozdním věku

pravda: Das ist eine alte Wahrheit.To je stará pravda.

prořídnout: Mit zunehmendem Alter hat sich sein Haar gelichtet.S přibývajícím věkem mu prořídly vlasy.

přidržet se: an alten Bräuchen festhaltenpřidržet se starých zvyků

ruina: die Ruine der alten Burgruina starého hradu

sesout se: Das alte Gebäude ist eingestürzt.Stará budova se sesula.

slábnout: Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.Paměť starých lidí slábne.

slepnout: Im Alter fing er an, blind zu werden.Ve stáří začal slepnout.

sova: Du alte Eule!Ty stará sůvo!

stárnout: Sein Auto wird alt.Jeho auto stárne.

starší: Er ist zehn Jahre älter als ich.Je o deset let starší než já.

stáří: Sie waren im gleichen Alter.Byli stejného stáří.

šarmantní: ein charmanter alter Herršarmantní starý pán

teprve: Sie sind erst 5 Wochen alt.Je jim teprve 5 týdnů.

uhádnout, uhodnout: Sie erriet sein Alter.Uhádla jeho věk.

uskromnit se: sich im Alter einschränkenve stáří se uskromnit

věk: von frühem Alter anod útlého věku

vyhrabat: Gestern habe ich die alten Fotos ausgegraben.Včera jsem vyhrabala staré fotky.

vykácet: alte Linden fällenvykácet staré lípy

vyřadit: alte Maschinen aussondernvyřadit staré stroje

vysoký: ein hohes Alter erreichendožít se vysokého věku

vyštrachat: alte Briefe hervorkramenvyštrachat staré dopisy

vytéct: Die alte Batterie ist ausgelaufen.Stará baterie vytekla.

z, ze: das älteste von den Kindernnejstarší z dětí

zahodit: alte Kleidung wegwerfenzahodit staré šaty

zaměnit: ein altes Möbel durch ein neues ersetzenzaměnit starý nábytek za nový

zbláznit se: Im Alter wurde er verrückt.Ve stáří se zbláznil.

zůstat: Alles blieb beim Alten.Vše zůstalo při starém.

žrát: Der alte Kocher frisst viel Strom.Starý vařič žere moc proudu.

kvést: Die Liebe blüht in jedem Alter.Láska kvete v každém věku.

láska: Alte Liebe rostet nicht.Stará láska nerezaví.

mládí: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

písnička: Es ist immer das alte Lied.To je stále ta stejná písnička.

rána: j-s alte Wunden aufreißenjitřit čí rány

rezavět: Alte Liebe rostet nicht.Stará láska nerezaví.

ten, ta, to: Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).Čím (je) starší, tím (je) hloupější.

vesta: Das ist ein alter Hut!To je stará vesta!

zjitřit: alte Wunden aufreißenzjitřit staré rány

železo: zum alten Eisen gehörenpřen. patřit do starého železa

als: älter als dustarší než ty

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

desto: Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.Čím je starší, tím je náročnější.

genug: alt/klug genugdost starý/chytrý

Kultur: die Kultur der alten Inkaskultura starých Inků

schulpflichtig: im schulpflichtigen Alterve školou povinném věku

Trott: in den alten Trott verfallen/zurückfallenvrátit se do starých kolejí

von: im Alter von sechs Jahrenve věku šesti let

werden: alt/gesund/müde/zornig werdenzestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se

wesentlich: wesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladší

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

zierlich: eine zierliche alte Damekřehká stará dáma

zu: zu altpříliš starý

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

Alter: Er ist (ungefähr) in meinem Alter.Je (zhruba) v mém věku.

Ältere: Lucas Cranach der ÄltereLucas Cranach starší

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

beleben: alte Sitten und Gebräuche belebenoživit staré zvyky a obyčeje

brechen: mit einer alten Gewohnheit brechenskoncovat se starým zvykem

Burg: die Ruinen einer alten Burgruiny starého hradu

erst: Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

alt: Alt und Jungstaří i mladí všichni

Garde: noch (einer) von der alten Garde seinbýt (jedním) ze staré gardy

gewohnt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Hase: ein alter Hasestarý mazák zkušený

Herr: Alte Herrenstaří páni hráči nad 32 let

jung: Jung und Altstaří i mladí všichni

Knacker: alter Knackerstarý dědek

Schrot: von altem/echtem Schrot und Kornz ryzího kovu poctivý a schopný

tun: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

festhalten: an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

Freund: ein alter Freundstarý přítel

Jahr: Sie ist 12 Jahre (alt).Je jí 12 (let).

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

knapp: Sie war knapp 10 Jahre alt.Bylo jí skoro 10 let.

ob: Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.

Rückfall: der Rückfall in alte Fehler/Gewohnheitennávrat ke starým chybám/zvyklostem

Rückgriff: der Rückgriff auf alte Methodennávrat ke starým metodám

schnüffeln: Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.Slídil ve starých dopisech své manželky.

segnen: im gesegneten Alter von 90 Jahrenv požehnaném věku 90 let

sein: Wie alt bist du?Kolik je ti (let)?

Sitte: nach alter Sittepodle starých obyčejů

spuken: In dem alten Haus spukt es.V tom starém domě straší.

Studium: das Studium alter Kulturenstudium starých kultur

über: über achtzig Jahre alt seinmít už přes osmdesát let

um: um zwei Jahre älter seinbýt o dva roky starší

umfunktionieren: eine alte Fabrik zu einer/in eine Disko umfunktionierenpředělat starou továrnu na diskotéku

umwandeln: alte Mühle in ein Restaurant umwandelnpředělat starý mlýn na restauraci

unterbringen: den alten Sessel im Keller unterbringendát staré křeslo do sklepa

vier: vier (Jahre alt) seinmít čtyři (roky)

belassen: alles beim Alten belassennechat vše při starém