Hlavní obsah

über

Předložka

  1. nad500 m über dem Meer500 m nad mořem
  2. přes, skrzüber den Hof gehenjít přes dvůr
  3. přes, na místněüber den Tisch ein Tischtuch breitenrozprostřít na stole ubrus
  4. přes, po
  5. přes, nadüber den Zaun springenskákat přes plot
  6. nad, za, přes
  7. über + Ortsname přes + název města/místa Prahu, Berlín, Evropu ap.
  8. přes, na časověüber Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma
  9. nad v hierarchii
  10. oein Essay über Goetheesej o Goethovi

Vyskytuje se v

Auge: j-m gehen die Augen überkomu (až) oči přecházejí

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

Bord: Mann über Bord!Muž přes palubu!

Dach: ein Dach über dem Kopf habenmít střechu nad hlavou

Ding: über den Dingen stehenbýt nad věcí

Durst: einen über den Durst trinkendát si přes míru piva, vína ap., přehnat to

ergehen: etw. Akk über sich ergehen lassennechat si líbit, snášet co, podrobit se čemu

Fell: j-m das Fell über die Ohren ziehensedrat z koho kůži napálit, ošidit

Gänsehaut: j-m läuft eine Gänsehaut über den Rückenkomu běhá mráz po zádech

gehen: über Leichen gehenjít přes mrtvoly

Hals: Hals über Kopfhlava nehlava, bezhlavě, ukvapeně, unáhleně

hinweg: über j-n/etw. hinwegpřes koho/co ulici ap.

hinweg: über etw. Akk hinwegpo celé měsíce ap.

hinweg: über etw. Akk hinwegpřes co problémy ap., navzdory čemu

hinweg: über j-s Kopf hinwegbez vědomí koho nadřízeného ap.

Kamm: alle/alles über einen Kamm scherenměřit vše/všem jedním metrem

Klee: j-n/etw. über den grünen Klee lobenvychvalovat koho/co do nebe

Klinge: j-n über die Klinge springen lassenvrazit komu nůž do zad zabít ap.

Kopf: Hals über Kopfhlava nehlava překotně, bezhlavě

lassen: etw. Akk über sich ergehen lassennechat si líbit co

Laus: j-m ist eine Laus über die Leber gelaufenkomu něco přeletělo přes nos

Leiche: Nur über meine Leiche!Jen přes mou mrtvolu!

Nacht: über Nachtpřes noc, ze dne na den se proslavit ap.

Schatten: über seinen Schatten springenpřekročit svůj (vlastní) stín

Spaß: Das geht über den Spaß!To už není sranda!

Stein: über Stock und Steincestou necestou

Tod: über den Tod hinausaž za hrob

Weg: j-m über den Weg laufenpřiplést se komu do cesty

Ziel: (weit) über das Ziel (hinaus)schießenpřestřelit, přepísknout co přehnat

Bord: über Bord gehenspadnout přes palubu

Bord: přen. etw. über Bord werfenhodit co přes palubu vzdát

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi

Konvention: sich über die gesellschaftlichen Konventionen hinwegsetzenpovznést se nad společenské konvence

übers: j-n übers Knie legenpřehnout koho přes koleno

amüsieren: Die Leute amüsierten sich über sein Hobby.Lidé se posmívali jeho koníčku.

arbeiten: über Kafka/den Symbolismus arbeitenpsát práci o Kafkovi/symbolismu

ärgern: Ich habe mich über ihn geärgert.Zlobila jsem se na něj.

berichten: von einer Reise/über den Unfall ausführlich berichtenpodat podrobnou zprávu o cestě/nehodě

Bescheid: j-m Bescheid über die Ankunft des Zuges gebeninformovat koho o příjezdu vlaku

Beschluss: ein Beschluss über die Einführung der Uniformenrozhodnutí o zavedení uniforem

Beschwerde: über Beschwerden klagenstěžovat si na bolesti

bestimmen: über sich selbst bestimmenrozhodovat sám o sobě

beugen: sich über das Geländer beugennaklonit se přes zábradlí

breiten: die Decke über das Sofa breitenroztáhnout deku přes pohovku

decken: Er deckte die Hand über die Augen.Zakryl si rukou oči.

einschlafen: über der Zeitung einschlafenusnout nad novinami

einsinken: bis über die Knie im Schlamm einsinkenzapadnout do bláta až nad kolena

Embargo: ein Embargo über ein Land verhängenuvalit na zemi embargo

freuen: sich über ein Geschenk freuenradovat se z dárku

Grad: 10 Grad über/unter null10 stupňů nad/pod nulou

hängen: Ich hängte mir den Fotoapparat über die Schulter.Pověsil jsem si fotoaparát přes rameno.

hereinbrechen: Eine Katastrophe brach über das Land herein.Zemi postihla katastrofa.

hermachen: Er hat sich über die Arbeit hergemacht.Vrhl se do práce.

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

hinwegkommen: über eine Enttäuschung hinwegkommenzvládnout zklamání

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

klatschen: über die neuen Nachbarn klatschendrbat nové sousedy

lachen: Man lacht über ihn.Smějí se mu.

Mauer: über die Mauer kletternlézt přes zeď

nachdenken: über ein Problem angestrengt nachdenkenusilovně přemýšlet o problému

Pferd: über das Pferd springenskákat přes koně

philosophieren: über den Sinn des Lebens philosophierenfilozofovat o smyslu života

reichen: Der Mantel reichte ihr bis über die Knie.Kabát jí sahal až po kolena.

Ring: über den Ring fahrenjet přes kruhový objezd

Rot: Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.Jel na křižovatce na červenou.

schimpfen: über den Lärm schimpfennadávat na hluk

schleifen: Er schleifte die Kiste über den Hof.Vlekl bednu přes dvůr.

Schulter: j-m über die Schulter schauendívat se komu přes rameno

Schwelle: über die Schwelle tretenpřekročit práh

setzen: über einen Graben setzendostat se přes příkop

sich: Sie ärgerte sich über seine Lügen.Rozzlobila se kvůli jeho lžím.

spannen: Das Hemd spannt über dem Bauch.Košile je úzká přes břicho.

sprechen: vom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politice

stolpern: über einen Bordstein stolpernklopýtnout o obrubník

stolpern: über ein Fremdwort stolpernzadrhnout se u cizího slovíčka

streichen: j-n über die Hand streichenpohladit koho po ruce

turnen: Sie ist geschickt über die gefällten Stämme geturnt.Dovedně přelezla pokácené kmeny.

überlassen: Lasst mir etwas davon über!Nechte mi z toho něco!

überragen: Der Balken ragt ein wenig über.Trám trochu vyčnívá.

übersetzen: Die Truppen setzten ans Festland über.Jednotky se přeplavily na pevninu.

Übersicht: eine kurze Übersicht über den Lehrstoffkrátké shrnutí učiva

Überweisung: eine Überweisung über 1000 Europoukázaná suma 1000 eur

überziehen: Ich zog (mir) eine warme Jacke über.Natáhla jsem si teplou bundu.

urteilen: über die Menschen vorschnell urteilenposuzovat lidi ukvapeně

verfügen: über Zeit frei verfügenvolně disponovat časem

verfügen: über gute Beziehungen verfügenmít dobré kontakty

gehen: Das geht über seine Kräfte.To je nad jeho síly.

po: zamilovaný až po ušibis über beide Ohren verliebt