Hlavní obsah

lassen

Slovesolässt, ließ, h. gelassen

  1. nechat, dát postavit ap.Er lässt dich vielmals grüßen.Nechá tě mockrát pozdravovat.Lassen Sie sich nicht stören!Nenechte se rušit!
  2. nechat, dovolitsich zu etw. überreden lassennechat se přemluvit k čemu
  3. j-m etw. Akk nechat, uznat komu co
  4. j-n/etw. irgendwohin (v)pustit koho kam
  5. sich lassen dát se dobře zpracovat ap.užívá se ve spojení s infinitivem plnovýznamového slovesaDas lässt sich nicht leugnen.To se nedá popřít.
  6. etw. Akk nechat (být) co, nechat čehoLass das (sein)!Nech to (být)!

Vyskytuje se v

angedeihen: j-m etw. angedeihen lassendopřát, poskytnout komu co

anstehen: etw. Akk anstehen lassenodložit, odsunout co, otálet s čím

beruhen: etw. Akk auf sich Dat beruhen lassennechat co být, nechat čemu volný průběh

bewenden: es bei/mit etw. bewenden lassennechat to být, vyřídit to čím

bieten: sich Dat bieten lassennechat si líbit

blicken: sich bei j-m blicken lassen(za)stavit se, ukázat se u koho

Bockshorn: sich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen(ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strach

ergehen: etw. Akk ergehen lassenvydat, vynést co nařízení ap.

erkennen: etw. Akk erkennen lassenukázat, dát najevo co dobrou vůli ap.

Finger: die Finger von etw. (weg)lassendát od čeho ruce pryč

Frieden: j-n mit etw. in Frieden lassendát komu pokoj s čím, nechat koho na pokoji s čím

gehen: etw. Akk mit sich gehen lassenšlohnout, sebrat, odnést si co ukrást

gehen lassen: sich gehen lassenodvázat se

geschehen: etw. Akk geschehen lassendopustit co, nezabránit čemu bezpráví ap.

grüßen: j-n grüßen lassennechat pozdravovat koho

Haar: kein gutes Haar an j-m/etw. lassennenechat na kom/čem nit(ku) suchou

halten: sich nicht halten lassen, nicht zu halten seinnebýt k zastavení/udržení

Hand: sich Dat die Hand für j-n/etw. abhacken lassendát ruku do ohně za koho/co

hängen: Lass den Kopf nicht hängen!Nevěš hlavu!

hängen lassen: j-n hängen lassennechat koho ve štychu, vykašlat se na koho

hochleben: j-n/etw. hochleben lassenprovolávat komu/čemu slávu, připíjet komu na zdraví

Holz: Holz auf sich hacken lassennechat na sobě dříví štípat

hören: etwas/nichts von sich hören lassendát/nedat o sobě vědět

Klinge: j-n über die Klinge springen lassenvrazit komu nůž do zad zabít ap.

klingen: die Gläser klingen lassen(při)ťuknout si na zdraví

kommen: (sich) j-n/etw. kommen lassen(za)volat, (při)volat (si) lékaře, taxi ap.

lassen: sich lassendát se dobře zpracovat ap.

leben: leben und leben lassenžít a nechat žít

liegen: j-n/etw. links liegen lassenkoho/co přehlížet, přezírat, zanedbávat

liegen lassen: rechts liegen lassennechat po pravé straně chůze, jízdy ap.

Maske: die Maske fallen lassen/von sich werfensundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvář

nehmen: sich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tunnenechat si ujít (příležitost) co udělat

Ohr: die Ohren hängen lassensklopit uši, stáhnout krovky

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Ruhe: j-m seine Ruhe/j-n in Ruhe lassendát pokoj komu

Saft: j-n im eigenen Saft schmoren (lassen)(nechat) koho dusit ve vlastní šťávě

sagen: sich Dat von j-m etwas sagen lassendát si od koho říct

sausen: j-n sausen lassennechat plavat, pustit k vodě koho, vykašlat se na koho

sehen: sich bei j-m, irgendwo sehen lassenukázat se u koho, kde přijít na návštěvu

Sorge: Lass das (nur) meine Sorge sein!To je moje starost!, Nech to na mně!

spaßen: mit j-m ist nicht zu spaßen, j. lässt nicht mit sich spaßens kým nejsou žerty

Acht: etw. Akk außer Acht lassennedbat na co, nerespektovat co

springen: etw. Akk springen lassenzacvakat, zaplatit co

Stich: j-n im Stisch lassennechat koho ve štychu, vykašlat se na koho

Stück: sich Akk für j-n in Stücke reißen lassenroztrhat se pro koho

übrig: sehr zu wünschen übrig lassenmít velké rezervy výkon ap.

dát: sich zu etw. bewegen lassendát si říci

dávat: sich alles gefallen lassendávat si všechno líbit

chutnat: Lassen Sie sich's (gut) schmecken.Nechte si chutnat.

pochyba: j-n im Zweifel lassennechat koho na pochybách

pokoj: j-n/etw. in Ruhe lassennechat koho/co na pokoji

co: Ach was, lassen wir es schon.Ale co, necháme už toho.

dát se: sich verlocken lassendát se zlákat

dodělat: die Fotos nachfertigen lassennechat si dodělat fotografie

dohola: sich kahl schneiden lassennechat se ostříhat dohola

dopustit: Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!To nikdy nedopustím!

dozor: j-n ohne Aufsicht lassennechat koho bez dozoru

dozrát: grüne Tomaten nachreifen lassennechat dozrát zelená rajčata

drak: einen Drachen im Wind (auf)steigen lassenpouštět po větru draka

drtit: j-n bei der Prüfung schmoren lassendrtit koho u zkoušky

dusit: j-n bei der Prüfung schmoren lassendusit koho u zkoušky

houpat: die Beine baumeln lassenhoupat nohama

knír: sich einen Schnurrbart wachsen lassennechat si růst knír

komentář: etw. ohne Kommentar lassennechat co bez komentáře

křídlo: die Flügel ausbreiten/hängen lassenroztáhnout/svěsit křídla

máchat: einen Teebeutel im heißen Wasser ziehen lassenmáchat sáček čaje v horké vodě

manipulovat: Lassen Sie sich nicht manipulieren.Nenechte sebou manipulovat.

nachytat: Du darfst dich nicht anschmieren lassen.Nesmíš se dát nachytat.

nachytat se: sich von einer Anzeige locken lassennachytat se na inzerát

napálit: sich anschmieren lassennechat se napálit

napodruhé: Wir lassen es für nächstes Mal.Necháme to napodruhé.

nastřelit: Ich habe mir die Ohrringe stechen lassen.Nechal jsem si nastřelit náušnice.

nechat: Ich werde es nicht so lassen.Já to tak nenechám.

očkovat: sich gegen Tetanus impfen lassendát se očkovat proti tetanu

oddálit se: Das Treffen lässt sich aufschieben.Schůzka se dá oddálit.

oddat: sich kirchlich trauen lassennechat se oddat církevně

odpověď: die Frage ohne Antwort lassennechat otázku bez odpovědi

odstrašit: Ich lasse mich durch nichts abschrecken.Nenechám se ničím odstrašit.

odtéct: das Wasser abfließen lassennechat vodu odtéct

ochabovat: Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.Jeho pozornost rychle ochabuje.

okapat: das Geschirr abtropfen lassennechat okapat nádobí

oklamat: Lass dich nicht täuschen.Nenech se oklamat!

opékat se: sich in der Sonne braten lassenpřen. opékat se na slunci

oschnout: Obst abtrocknen lassennechat ovoce oschnout

oslepit: Lass dich nicht von Reichtum blenden.Nenech se oslepit bohatstvím.

ostříhat: Du musst dich schneiden lassen.Musíš se nechat ostříhat.

oškubat: Ich lasse mich nicht rupfen.Nenechám se oškubat.

otevřený: die Sache offen lassennechat věc otevřenou

otrávit: Ich lasse mich damit nicht anöden.Nenechám se tím otrávit.

parte: eine Todesanzeige drucken lassennechat vytisknout parte

píchnout: Sie ließ ihre Ohren stechen.Nechala si píchnout uši.

plácnout sebou: Sie ließ sich in den Sessel plumpsen.Plácla sebou do křesla.

plastika: sich eine Plastik machen lassenjít na plastiku

pobízet: Er ließ sich nicht zweimal auffordern.Nenechal se dvakrát pobízet.

podusit: einen Studenten bei der Prüfung schmoren lassenpodusit studenta u zkoušky