Hlavní obsah

lassen

Slovesolässt, ließ, h. gelassen

  1. nechat, dát postavit ap.Er lässt dich vielmals grüßen.Nechá tě mockrát pozdravovat.Lassen Sie sich nicht stören!Nenechte se rušit!
  2. nechat, dovolitsich zu etw. überreden lassennechat se přemluvit k čemu
  3. j-m etw. Akk nechat, uznat komu co
  4. j-n/etw. irgendwohin (v)pustit koho kam
  5. sich lassen dát se dobře zpracovat ap.užívá se ve spojení s infinitivem plnovýznamového slovesaDas lässt sich nicht leugnen.To se nedá popřít.
  6. etw. Akk nechat (být) co, nechat čehoLass das (sein)!Nech to (být)!

Vyskytuje se v

Acht: etw. Akk außer Acht lassennedbat na co, nerespektovat co

angedeihen: j-m etw. angedeihen lassendopřát, poskytnout komu co

anstehen: etw. Akk anstehen lassenodložit, odsunout co, otálet s čím

beruhen: etw. Akk auf sich Dat beruhen lassennechat co být, nechat čemu volný průběh

bewenden: es bei/mit etw. bewenden lassennechat to být, vyřídit to čím

bieten: sich Dat bieten lassennechat si líbit

blicken: sich bei j-m blicken lassen(za)stavit se, ukázat se u koho

blicken: Das lässt tief blicken!To mluví za všechno!

Bockshorn: sich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen(ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strach

ergehen: etw. Akk ergehen lassenvydat, vynést co nařízení ap.

ergehen: etw. Akk über sich ergehen lassennechat si líbit, snášet co, podrobit se čemu

erkennen: etw. Akk erkennen lassenukázat, dát najevo co dobrou vůli ap.

Finger: die Finger von etw. (weg)lassendát od čeho ruce pryč

Frieden: j-n mit etw. in Frieden lassendát komu pokoj s čím, nechat koho na pokoji s čím

gehen: etw. Akk mit sich gehen lassenšlohnout, sebrat, odnést si co ukrást

gehen lassen: sich gehen lassenodvázat se

geschehen: etw. Akk geschehen lassendopustit co, nezabránit čemu bezpráví ap.

grüßen: j-n grüßen lassennechat pozdravovat koho

Haar: kein gutes Haar an j-m/etw. lassennenechat na kom/čem nit(ku) suchou

halten: sich nicht halten lassen, nicht zu halten seinnebýt k zastavení/udržení

Hand: sich Dat die Hand für j-n/etw. abhacken lassendát ruku do ohně za koho/co

hängen: Lass den Kopf nicht hängen!Nevěš hlavu!

hängen lassen: j-n hängen lassennechat koho ve štychu, vykašlat se na koho

hochleben: j-n/etw. hochleben lassenprovolávat komu/čemu slávu, připíjet komu na zdraví

Holz: Holz auf sich hacken lassennechat na sobě dříví štípat

hören: etwas/nichts von sich hören lassendát/nedat o sobě vědět

Klinge: j-n über die Klinge springen lassenvrazit komu nůž do zad zabít ap.

klingen: die Gläser klingen lassen(při)ťuknout si na zdraví

kommen: (sich) j-n/etw. kommen lassen(za)volat, (při)volat (si) lékaře, taxi ap.

kommen: auf j-n/etw. nichts kommen lassennedat dopustit, nedopustit na koho/co

leben: leben und leben lassenžít a nechat žít

liegen: j-n/etw. links liegen lassenkoho/co přehlížet, přezírat, zanedbávat

liegen lassen: rechts liegen lassennechat po pravé straně chůze, jízdy ap.

Maske: die Maske fallen lassen/von sich werfensundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvář

nehmen: sich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tunnenechat si ujít (příležitost) co udělat

Ohr: die Ohren hängen lassensklopit uši, stáhnout krovky

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Register: alle Register ziehen/spielen lassentahat za všechny páky/nitky

Ruhe: j-m seine Ruhe/j-n in Ruhe lassendát pokoj komu

Ruhe: sich nicht aus der Ruhe bringen lassennenechat se vyvést z míry

Ruhe: etw. Akk in Ruhe lassennechat na pokoji, nechat bejt co

Saft: j-n im eigenen Saft schmoren (lassen)(nechat) koho dusit ve vlastní šťávě

sagen: sich Dat von j-m etwas sagen lassendát si od koho říct

sausen: j-n sausen lassennechat plavat, pustit k vodě koho, vykašlat se na koho

sehen: sich bei j-m, irgendwo sehen lassenukázat se u koho, kde přijít na návštěvu

Sorge: Lass das (nur) meine Sorge sein!To je moje starost!, Nech to na mně!

spaßen: mit j-m ist nicht zu spaßen, j. lässt nicht mit sich spaßens kým nejsou žerty

springen: etw. Akk springen lassenzacvakat, zaplatit co

Stich: j-n im Stich lassennechat koho ve štychu, vykašlat se na koho

Stück: sich Akk für j-n in Stücke reißen lassenroztrhat se pro koho

übrig: sehr zu wünschen übrig lassenmít velké rezervy výkon ap.